Γνωστοποίηση- Δήλωση προς τους παραλήπτες του παρόντος μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail)

Το παρόν μήνυμα συντάχθηκε για πληροφοριακούς λόγους και εστάλη κατόπιν αιτήματος του παραλήπτη στην γνωστοποιηθείσα από αυτόν, μέσω της ιστοσελίδας της Τράπεζας Πειραιώς και σύμφωνα με την ισχύουσα Πολιτική Απορρήτου, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail). Δεν αποτελεί έγκριση ή σύσταση εκ μέρους της Τράπεζας Πειραιώς, ούτε προσφορά, πρόταση ή αποδοχή πρότασης για κατάρτιση οποιασδήποτε σύμβασης ή συναλλαγής με την Τράπεζα Πειραιώς, ούτε δύναται καθ’ οιονδήποτε τρόπο να εκληφθεί και ερμηνευθεί ως τέτοια.

Το παρόν μήνυμα μπορεί να περιέχει πληροφορίες που είναι εμπιστευτικές και απόρρητες. Η χρήση των πληροφοριών αυτών επιτρέπεται μόνο από τον παραλήπτη στον οποίο αντιστοιχεί η δηλωθείσα ηλεκτρονική διεύθυνση. Σε περίπτωση που το παρόν μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου περιέλθει σε εσάς από λάθος, χωρίς να είσαστε ο σκοπούμενος παραλήπτης, παρακαλούμε να λάβετε υπόψη ότι απαγορεύεται και αποτελεί αξιόποινη πράξη που τιμωρείται εκ του Νόμου, η οποιαδήποτε αποκάλυψη, αναπαραγωγή, διανομή ή οποιασδήποτε άλλης μορφής χρήση των περιεχομένων του παρόντος μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από οποιοδήποτε πρόσωπο, πλην του σκοπούμενου παραλήπτη. Παρακαλείσθε να διαγράψετε αμέσως το ηλεκτρονικό μήνυμα από το σύστημά σας.

Το Διαδίκτυο δεν είναι ασφαλές περιβάλλον και η Τράπεζα Πειραιώς δε θα ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια δεδομένων ή άλλη ζημία του παραλήπτη ή τρίτων, οφειλόμενη είτε σε χρήση, είτε σε καθυστερημένη διαβίβαση, υποκλοπή, αλλοίωση ή μόλυνση με ιούς του παρόντος μηνύματος. Στον παραλήπτη εναπόκειται αποκλειστικά η ευθύνη για την προστασία του συστήματός του από ιούς ή από οποιαδήποτε άλλη επιβλαβή αιτία. Η Τράπεζα Πειραιώς δεν κοινοποιεί ούτε γνωστοποιεί σε τρίτους τα στοιχεία της διεύθυνση σας.


Σας ευχαριστούμε

Τράπεζα Πειραιώς