Κανονισμός (EE) 518/2019

Τι είναι ο Κανονισμός (EE) 518/2019;

Ο Κανονισμός (ΕΕ) 2019/518 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θεσπίζει κανόνες, μεταξύ άλλων, για την καλύτερη πληροφόρηση των καταναλωτών για τις χρεώσεις μετατροπής νομισμάτων, εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο, το συνολικό ποσό των χρεώσεων μετατροπής νομισμάτων σε συναλλαγές με κάρτες, θα πρέπει να αποτυπώνεται, με τον ίδιο τρόπο, δηλαδή ως ποσοστιαία προσαύξηση επί της πιο πρόσφατης συναλλαγματικής ισοτιμίας αναφοράς του ευρώ, έναντι ξένων νομισμάτων, που δημοσιεύει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ).

Ο ίδιος τρόπος απεικόνισης των συνολικών χρεώσεων μετατροπής νομίσματος (δηλ. ως ποσοστό προσαύξησης επί της ισοτιμίας ΕΚΤ), θα πρέπει να εφαρμόζεται από όλους τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών και τα μέρη που παρέχουν υπηρεσίες μετατροπής νομισμάτων σε ΑΤΜ ή στο σημείο πώλησης (POS).

Για παράδειγμα, εάν θέλετε να πραγματοποιήσετε με την κάρτα σας μια ανάληψη σε ΑΤΜ ή αγορά σε POS σε ξένο νόμισμα εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης, μπορείτε πριν τη συναλλαγή, να ανατρέξετε στο σχετικό πίνακα που αναρτά η Τράπεζα, να βρείτε το τοπικό νόμισμα και να ενημερωθείτε για το ποσοστό επιβάρυνσης που θα ισχύσει, σε περίπτωση που η μετατροπή νομίσματος για τη συναλλαγή γίνει από την Τράπεζα. Κατά τη διάρκεια της συναλλαγής, εφόσον παρέχονται υπηρεσίες μετατροπής νομισμάτων στο ΑΤΜ ή στο σημείο της πώλησης (POS), το μέρος που παρέχει τη σχετική υπηρεσία θα σας προτείνει εκείνη τη στιγμή τη μετατροπή νομίσματος και θα σας γνωστοποιήσει το ποσοστό επιβάρυνσης. Έτσι, μπορείτε να συγκρίνετε και να επιλέξετε με ποιον τρόπο θα γίνει η μετατροπή (από την Τράπεζα σας ή επί τόπου στο ΑΤΜ/POS), με βάση το πιο χαμηλό ποσοστό επιβάρυνσης.

Θα υπάρξουν αλλαγές στις συναλλαγές μου με κάρτα, σε χώρες εντός Ε.Ε με νόμισμα εκτός ευρώ;

Δεν αλλάζει κάτι στις συναλλαγές σας με κάρτες σε ξένο νόμισμα. Όταν χρησιμοποιείτε την κάρτα σας για συναλλαγές σε νομίσματα εκτός ευρώ, θα συνεχίσετε να μπορείτε να επιλέξετε η μετατροπή νομίσματος να γίνει:

  • επί τόπου στο ΑΤΜ ή στο σημείο πώλησης (POS) και άρα να πληρώσετε σε ευρώ. Σε αυτή την περίπτωση, θα επιβαρυνθείτε με τις χρεώσεις μετατροπής νομίσματος που σας γνωστοποιούνται εκείνη τη στιγμή, από το μέρος που παρέχει την υπηρεσία μετατροπής στο ΑΤΜ ή το σημείο πώλησης( POS).
  • από την Τράπεζα που έχει εκδώσει την κάρτα (δηλ. την Τράπεζα Πειραιώς) και άρα να πληρώσετε στο τοπικό νόμισμα. Στην προκειμένη περίπτωση, η μετατροπή νομίσματος γίνεται από την Τράπεζα, με τις ισχύουσες χρεώσεις και τις ισοτιμίες νομισμάτων που χρησιμοποιεί η τράπεζα κατά την ημερομηνία εκκαθάρισης της συναλλαγής.

Γιατί θα πρέπει να εμφανίζονται με αυτό τον τρόπο οι συνολικές χρεώσεις μετατροπής νομίσματος;

Με την εφαρμογή ενός ενιαίου τρόπου εμφάνισης των πληροφοριών για τις χρεώσεις μετατροπής νομίσματος, εξασφαλίζεται ότι σας παρέχονται οι πληροφορίες που χρειάζονται, για να μπορείτε να συγκρίνετε, εύκολα και με σαφήνεια τη χρέωση που σας γνωστοποιείται στο ATM ή το σημείο πώλησης (POS) για υπηρεσίες μετατροπής νομίσματος, με τις χρεώσεις που ισχύουν από την Τράπεζα που σας παρέχει την κάρτα, για την πραγματοποίηση της συναλλαγής και έτσι θα μπορείτε να επιλέξετε την πιο συμφέρουσα για εσάς πρόταση.

Τι όφελος έχω από το συγκεκριμένο τρόπο πληροφόρησης για τις χρεώσεις μετατροπής νομίσματος;

Πριν πραγματοποιήσετε μία συναλλαγή με κάρτα (αγορά ή ανάληψη μετρητών σε ΑΤΜ) σε νόμισμα εντός E.E.μπορείτε να ενημερωθείτε για το συνολικό ποσοστό επιβάρυνσης που προσφέρει η Τράπεζα Πειραιώς, στο νόμισμα που σας ενδιαφέρει, για την μετατροπή νομίσματος, από το σχετικό πίνακα που αναρτάται στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Τράπεζας.

Έτσι, κατά την πραγματοποίηση της συναλλαγής, μπορείτε να συγκρίνετε τη χρέωση που προσφέρεται για τη μετατροπή νομίσματος στο ΑΤΜ ή το σημείο πώλησης (POS) (δηλ. το ποσοστό επιβάρυνσης επί της ισοτιμίας ΕΚΤ), με την αντίστοιχη χρέωση που προσφέρει η Τράπεζα και να επιλέξετε τον πάροχο με το πιο χαμηλό ποσοστό επιβάρυνσης για την μετατροπή νομίσματος.

Για ποιες κάρτες ισχύει και σε ποιες συναλλαγές με κάρτα εφαρμόζεται;

Ο συγκεκριμένος τρόπος πληροφόρησης εφαρμόζεται υποχρεωτικά σε όλες τις κάρτες (χρεωστικές, πιστωτικές, προπληρωμένες) και αφορά αγορές και αναλήψεις μετρητών σε ΑΤΜ, σε ξένο νόμισμα εντός Ε.E. Η Τράπεζα Πειραιώς με γνώμονα την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών της, πέραν των εν λόγω νομισμάτων, εφαρμόζει τον συγκεκριμένο τρόπο πληροφόρησης και για τα ξένα νομίσματα που περιλαμβάνονται στον πίνακα που αναρτάται στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Τράπεζας.

Χρειάζεται να κάνω κάποια ενέργεια ως πελάτης;

Δεν χρειάζεται να κάνετε κάποια ενέργεια. Ο συγκεκριμένος τρόπος απεικόνισης των χρεώσεων μετατροπής νομίσματος ισχύει για όλες τις συναλλαγές με κάρτα και εφαρμόζεται για το δικό σας όφελος, προκειμένου να επιλέγετε τη πιο συμφέρουσα για σάς χρέωση μετατροπής νομίσματος.

Ποιο συνολικό ποσοστό επιβάρυνσης θα πρέπει να επιλέγω για να χρεωθώ για τη συναλλαγή μου;

Θα μπορείτε να επιλέξετε το μικρότερο ποσοστό επιβάρυνσης για τη συναλλαγή σας, προς όφελός σας. Εάν επιλέξετε η μετατροπή νομίσματος να γίνει επί τόπου στο ΑΤΜ/POS, θα πληρώσετε τις χρεώσεις μετατροπής νομίσματoς που προσφέρει το μέρος που παρέχει τις υπηρεσίες μετατροπής στο ΑΤΜ ή το σημείο πώλησης (POS) , ενώ εάν επιλέξετε η μετατροπή να γίνει από την Τράπεζα Πειραιώς θα πληρώσετε τις χρεώσεις μετατροπής νομίσματος της Τράπεζας, όπως αυτές αναφέρονται αναλυτικά στον σχετικό πίνακα που αναρτάται στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Τράπεζας.