Δημιουργία νέας εταιρείας διαχείρισης

Η Intrum και η Τράπεζα Πειραιώς ίδρυσαν την κορυφαία εταιρεία διαχείρισης απαιτήσεων στην Ελλάδα.

Στις 16 Σεπτεμβρίου 2019, η εσωτερική πλατφόρμα διαχείρισης απαιτήσεων της Τράπεζας Πειραιώς (Recovery Banking Unit) μεταβιβάσθηκε σε νέα εταιρεία διαχείρισης. Η νέα εταιρεία διαχείρισης, ανήκει σήμερα κατά 80% στην Intrum, ενώ η Τράπεζα Πειραιώς διατηρεί μερίδιο συμμετοχής 20%.

Η νέα εταιρεία είναι υπεύθυνη για τη διαχείριση σε αποκλειστική βάση των υφιστάμενων μη εξυπηρετούμενων δανείων της Τράπεζας Πειραιώς, μαζί με τα νέα που θα δημιουργούνται. Επιπλέον, η νέα εταιρεία θα διαχειρίζεται και απαιτήσεις τρίτων.

Η νέα εταιρεία έχει λάβει άδεια λειτουργίας και εποπτεύεται από την Τράπεζα της Ελλάδος.

Επιπλέον, η πλειοψηφία του χαρτοφυλακίου απαιτήσεων που διαχειρίζεται η νέα εταιρεία, έχει μεταβιβασθεί από την Τράπεζα Πειραιώς σε εταιρεία ειδικού σκοπού μέσω τιτλοποίησης.