Έντυπα Φορολογικής Συμμόρφωσης Λογαριασμών Αλλοδαπής

FATCA - Έντυπα Φορολογικής Συμμόρφωσης Λογαριασμών Αλλοδαπής

Έντυπο W-9

Έντυπο W-8BEN

Έντυπο W-8BEN-E

Ενημέρωση για τη FATCA