Έντυπα Αυτοπιστοποίησης Φορολογικής Κατοικίας

Common Reporting Standard (CRS) - Έντυπα Αυτοπιστοποίησης Φορολογικής Κατοικίας

Έντυπο Αυτοπιστοποίησης Φορολογικής Κατοικίας για Φυσικά Πρόσωπα

Έντυπο Αυτοπιστοποίησης Φορολογικής Κατοικίας για Νομικά Πρόσωπα - Οντότητες

Έντυπο Αυτοπιστοποίησης Φορολογικής Κατοικίας για Ελέγχοντα Πρόσωπα

Ενημέρωση για το CRS/DAC2