Προστασία Επενδύσεων - Ενημερωτικό Δελτίο

Βασικές πληροφορίες σχετικά με την προστασία των επενδυτικών υπηρεσιών
Οι καλυπτόμενες επενδυτικές υπηρεσίες1 στην Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε.
  ΤΑΜΕΙΟ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΤΕΚΕ) 2
Όριο κάλυψης:   30.000 ευρώ ανά επενδυτή-πελάτη ανά πιστωτικό ίδρυμα 3
Αν έχετε απαιτήσεις από περισσότερες από μία καλυπτόμενες επενδυτικές υπηρεσίες στο ίδιο πιστωτικό ίδρυμα:
  Το ανώτατο όριο κάλυψης του συνόλου των παρεχομένων από το πιστωτικό ίδρυμα καλυπτόμενων επενδυτικών υπηρεσιών κάθε επενδυτή-πελάτη σε κάθε πιστωτικό ίδρυμα ορίζεται σε τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ. Το όριο αυτό ισχύει για το σύνολο των επενδυτικών υπηρεσιών που τηρούνται στο ίδιο πιστωτικό ίδρυμα, ανεξάρτητα από τον αριθμό των επενδυτικών υπηρεσιών, το νόμισμα και τον τόπο παροχής της υπηρεσίας 4
Αν έχετε κοινό επενδυτικό λογαριασμό / χαρτοφυλάκιο με άλλο(-α) πρόσωπο(-α):   Το όριο των 30.000 ευρώ ισχύει για κάθε επενδυτή-πελάτη χωριστά
Αίτημα για αποζημίωση
  Το ΤΕΚΕ δημοσιεύει πρόσκληση για την υποβολή αίτησης αποζημίωσης από τους επενδυτές πελάτες 5
Προθεσμία για την έναρξη καταβολής αποζημίωσης:   Τρεις μήνες από την αποστολή από το ΤΕΚΕ στην Τράπεζα της Ελλάδος του πρακτικού των δικαιούχων αποζημίωσης 6
Νόμισμα της αποζημίωσης:
  Ευρώ
Επικοινωνία:   Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων & Επενδύσεων (TEKE)
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Αμερικής 6 – Β’ όροφος Αθήνα,
Τ.Κ. 10671
Τηλέφωνο:+30 2103639933, 2103638339
Fax:+ 30 2103635582
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: info@hdigf.gr
Για περισσότερες πληροφορίες:
  www.teke.gr


Πρόσθετες πληροφορίες

1 Ως καλυπτόμενες επενδυτι­κές υπηρεσίες ορίζονται οι υπηρεσίες που αναφέρονται στο άρθρο 4 του ν. 3606/2007 (ΦΕΚ 195 Α' 17/8/2007) παράγραφοι 1 (α) - (δ), (στ), (ζ) και της παρεπόμενης υπηρεσίας της παραγρά­φου 2 (α) του ίδιου άρθρου. Ενδεικτικά αναφέρονται η λήψη, η διαβίβαση και εκτέλεση εντολών, η αναδοχή χρηματοπιστωτικών μέσων, η φύλαξη και διοικητική διαχείριση χρηματοπιστωτικών μέσων για λογαριασμό πελατών, η διαπραγμάτευση για ίδιο λογαριασμό ενός ή περισσότερων χρηματοπιστωτικών μέσων, η διαχείριση χαρτοφυλακίων πελατών κλπ.

 

2 Σύστημα που είναι υπεύθυνο για την προστασία της καλυπτόμενης επενδυτικής υπηρεσίας.

3 Γενικό Όριο Κάλυψης.

Αν μια απαίτηση από καλυπτόμενη επενδυτική υπηρεσία δεν είναι διαθέσιμη επειδή ένα πιστωτικό ίδρυμα διαπιστώνεται [από την εποπτική αρχή ή δικαστική αρχή ] ότι αδυνατεί να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του έναντι των επενδυτών – πελατών του σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, το Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων καταβάλλει αποζημιώσεις στους επενδυτές-πελάτες. Η καταβολή αποζημιώσεων καλύπτει κατ’ ανώτερο όριο ποσό τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι όλες οι απαιτήσεις από καλυπτόμενες επενδυτικές υπηρεσίες του ιδίου επενδυτή-πελάτη στο συγκεκριμένο πιστωτικό ίδρυμα προστίθενται προκειμένου να προσδιοριστεί το όριο κάλυψης. Εάν, για παράδειγμα, ένας επενδυτής-πελάτης έχει απαίτηση από καλυπτόμενες επενδυτικές υπηρεσίες 15.000 ευρώ και μία άλλη 20.000 ευρώ, θα αποζημιωθεί μόνον για 30.000 ευρώ.

 

4 Όριο προστασίας για συνδικαιούχους της ίδιας απαίτησης από επενδυτικές υπηρεσίες.

Προκειμένου περί επενδυτών-πελατών που είναι συνδικαιούχοι της ίδιας απαίτησης από καλυπτόμενες επενδυτικές υπηρεσίες, το τμήμα που αναλογεί σε κάθε επενδυτή-πελάτη νοείται ως χωριστή απαίτηση έναντι του πιστωτικού ιδρύματος και συνυπολογιζομένων των λοιπών απαιτήσεων του από καλυπτόμενες επενδυτικές υπηρεσίες αποζημιώνεται μέχρι του ποσού των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ.
Για περισσότερες πληροφορίες: www.teke.gr

5 Αίτημα για αποζημίωση

Εντός ευλόγου χρόνου από την ημερομηνία όπου η απαίτηση από καλυπτόμενη επενδυτική υπηρεσία κατέστη μη διαθέσιμη, το ΤΕΚΕ δημοσιεύει πρόσκληση προς τους επενδυτές-πελάτες για να προβάλουν γραπτώς τις απαιτήσεις τους έναντι του συμμετέχοντος στο ΤΕΚΕ πιστωτικού ιδρύματος από τις καλυπτόμενες επενδυτικές υπηρεσίες, ορίζοντας τη διαδικασία υποβολής των σχετικών αιτήσεων, την προθεσμία υποβολής τους και το περιεχόμενό τους.
Για περισσότερες πληροφορίες: www.teke.gr


6 Αποζημίωση

Το ποσό της αποζημίωσης καθίσταται διαθέσιμο από το ΤΕΚΕ το αργότερο μετά από τρεις μήνες από την αποστολή από το ΤΕΚΕ στην Τράπεζα της Ελλάδος του πρακτικού των δικαιούχων αποζημίωσης και η εν λόγω προθεσμία δύναται να επεκταθεί κατ’ ανώτερο όριο έως τρεις (3) μήνες.

 

Το δικαίωμα του επενδυτή-πελάτη για αποζημίωση παραγράφεται με την παρέλευση πέντε (5) ετών από τις ανωτέρω προθεσμίες.

 

Για τον υπολογισμό του ποσού της αποζημίωσης συμψηφίζονται οι ομοειδείς απαιτήσεις μεταξύ του συμμετέχοντος πιστωτικού ιδρύματος και του επενδυτή-πελάτη.

Για περισσότερες πληροφορίες: www.teke.grΆλλες σημαντικές πληροφορίες:

Οι εξαιρέσεις ορισμένων απαιτήσεων από επενδυτικές υπηρεσίες αναφέρονται στο www.teke.gr του Ταμείου Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ). Η Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. θα σας ενημερώσει, εφόσον το ζητήσετε, εάν καλύπτονται ή όχι ορισμένα προϊόντα.