Πειραιώς Α/Κ Στρατηγικής Τακτικού Εισοδήματος 2028 Ευρωπαϊκό Ομολογιακό

ΕΠΕΝΔΥΕΙ ΚΥΡΙΩΣ ΣΕ
  • Ομόλογα
ΧΡΟΝΙΚΟΣ ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ
  • Μεσοπρόθεσμος
ΝΟΜΙΣΜΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
  • Ομολογιακό
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ / ΚΛΑΔΙΚΗ
ΚΑΤΑΝΟΜΗ
  • Ευρώπη
ΕΠΕΝΔΥΕΙ ΚΥΡΙΩΣ ΣΕ
  • Ομόλογα
ΧΡΟΝΙΚΟΣ ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ
  • Μεσοπρόθεσμος
ΝΟΜΙΣΜΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
  • Ομολογιακό
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ / ΚΛΑΔΙΚΗ
ΚΑΤΑΝΟΜΗ
  • Ευρώπη

Βασικά Χαρακτηριστικά

Πού επενδύει:

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο Πειραιώς Α/Κ Στρατηγικής Τακτικού Εισοδήματος 2028 Ευρωπαϊκό Ομολογιακό επενδύει κυρίως σε  ομόλογα ανεξαρτήτως πιστοληπτικής διαβάθμισης σε ευρώ,  που έχουν εκδοθεί από εταιρίες ή/και από   κράτη της ΕΕ (συμπεριλαμβανομένων ΕΓΕΔ – treasury bills)   ή/και δημόσιους διεθνείς οργανισμούς στους οποίους συμμετέχουν ένα ή περισσότερα  κράτη – μέλη της ΕΕ, και τα οποία διαπραγματεύονται σε οργανωμένες αγορές, καθώς και σε μετατρέψιμα ομόλογα.


Πού απευθύνεται:

Σε επενδυτές που ο χρονικός ορίζοντας της επένδυσής τους είναι μεσο-μακροπρόθεσμος και επιζητούν μία σχετικά υψηλή απόδοση μέσω των τοποθετήσεων κυρίως στη διεθνή κεφαλαιαγορά και χρηματαγορά αναλαμβάνοντας σχετικά μεσαίο επενδυτικό κίνδυνο.


Επενδυτικός Σκοπός:

Επενδυτικό σκοπό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου αποτελεί η αύξηση της αξίας των επενδύσεών του, κυρίως από  εισόδημα όσο και από υπεραξία, μέσω των τοποθετήσεων κυρίως σε ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο χρεωστικών τίτλων σε ευρώ.

Το αμοιβαίο κεφάλαιο θα ρευστοποιηθεί πλήρως έως τις 28 Φεβρουαρίου 2028.Παράγοντες που επηρεάζουν την απόδοση:

Ο επενδυτικός κίνδυνος του Αμοιβαίου Κεφαλαίου κρίνεται μεσαίος, καθώς το μεγαλύτερο μέρος του χαρτοφυλακίου επενδύεται σε ομόλογα, οι τιμές των οποίων εμφανίζουν διακυμάνσεις. Δεδομένων της επενδυτικής πολιτικής και των στοιχείων του ενεργητικού, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο εκτίθεται κυρίως σε κίνδυνο αγοράς και σε πιστωτικό κίνδυνο.


Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Πειραιώς Asset Management ΑΕΔΑΚ

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ