Πειραιώς Αμοιβαίο Κεφάλαιο Eurozone Μετοχικό Εξωτερικού

ΕΠΕΝΔΥΕΙ ΚΥΡΙΩΣ ΣΕ
  • Μετοχές Ευρωζώνης
ΧΡΟΝΙΚΟΣ ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ
  • Μακροπρόθεσμος (άνω των 5 ετών)
ΝΟΜΙΣΜΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
  • Μετοχικά
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ / ΚΛΑΔΙΚΗ
ΚΑΤΑΝΟΜΗ
  • Ευρωζώνη
ΕΠΕΝΔΥΕΙ ΚΥΡΙΩΣ ΣΕ
  • Μετοχές Ευρωζώνης
ΧΡΟΝΙΚΟΣ ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ
  • Μακροπρόθεσμος (άνω των 5 ετών)
ΝΟΜΙΣΜΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
  • Μετοχικά
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ / ΚΛΑΔΙΚΗ
ΚΑΤΑΝΟΜΗ
  • Ευρωζώνη

Βασικά Χαρακτηριστικά

Που επενδύει:

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο Πειραιώς Eurozone Μετοχικό Εξωτερικού επενδύει κυρίως σε μετοχές υψηλής κεφαλαιοποίησης εισηγμένες σε χρηματιστήρια και σε άλλες οργανωμένες αγορές κρατών της Ευρωζώνης, με έμφαση σε μετοχές του χρηματιστηριακού δείκτη Dow Jones Euro Stoxx 50.


Πού απευθύνεται:

Σε επενδυτές με μακροπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα (μεγαλύτερο των 5 ετών), οι οποίοι επιθυμούν να συνδέσουν την επένδυσή τους με την πορεία και με τα αποτελέσματα των μεγαλύτερων εταιρειών της Ευρωζώνης και να αναλάβουν υψηλό επενδυτικό κίνδυνο.


Επενδυτικός Σκοπός:

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο στοχεύει στην επίτευξη της υψηλότερης δυνατής απόδοσης, κυρίως από υπεραξία, και δευτερευόντως από εισόδημα μέσω εισπράξεως μερισμάτων, τοκομερίδιων ή τόκων.


Παράγοντες που επηρεάζουν την απόδοση:

Οι μεταβολές των τιμών των μετοχών του δείκτη Dow Jones Euro Stoxx 50


Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Πειραιώς Asset Management ΑΕΔΑΚΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ