Πειραιώς Α/Κ ESG USD Aggregate Ομολογιακό (R)

ΕΠΕΝΔΥΕΙ ΚΥΡΙΩΣ ΣΕ
  • Ομόλογα
ΧΡΟΝΙΚΟΣ ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ
  • Μεσοπρόθεσμο
ΝΟΜΙΣΜΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
  • Ομολογιακό
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ / ΚΛΑΔΙΚΗ
ΚΑΤΑΝΟΜΗ
  • Διεθνή
ΕΠΕΝΔΥΕΙ ΚΥΡΙΩΣ ΣΕ
  • Ομόλογα
ΧΡΟΝΙΚΟΣ ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ
  • Μεσοπρόθεσμο
ΝΟΜΙΣΜΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
  • Ομολογιακό
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ / ΚΛΑΔΙΚΗ
ΚΑΤΑΝΟΜΗ
  • Διεθνή

Βασικά Χαρακτηριστικά

Πού επενδύει:

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει σε ομόλογα ανεξαρτήτως πιστοληπτικής διαβάθμισης σε δολάριο Η.Π.Α. που έχουν εκδοθεί από εταιρίες, κράτη και δημόσιους διεθνείς οργανισμούς στους οποίους συμμετέχουν ένα ή περισσότερα κράτη-μέλη τους, και τα οποία διαπραγματεύονται σε οργανωμένες αγορές, καθώς και σε μετατρέψιμα ομόλογα.


Πού απευθύνεται:

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο απευθύνεται σε επενδυτές που έχουν μεσοπρόθεσμο επενδυτικό ορίζοντα και επιζητούν να τοποθετηθούν σε ένα  διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο κυρίως διεθνών ομολόγων προάγοντας παράλληλα τις αρχές υπεύθυνων επενδύσεων.


Επενδυτικός Σκοπός:

Επενδυτικό σκοπό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου αποτελεί η αύξηση της αξίας των επενδύσεών του, τόσο από εισόδημα όσο και από υπεραξία σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα, μέσω των τοποθετήσεων του ενεργητικού του κυρίως σε ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο χρεωστικών τίτλων σε δολάριο Η.Π.Α. κατά την επιλογή των οποίων λαμβάνεται υπόψη και αξιολογείται  ο βαθμός συμμόρφωσης και υιοθέτησης των Αρχών Περιβαλλοντικής, Κοινωνικής και Εταιρικής Διακυβέρνησης - Environmental, Social, and Governance (ESG), προάγοντας έτσι τις Υπεύθυνες Επενδύσεις  και δευτερευόντως στην αγορά χρήματος και μετοχών.


Παράγοντες που επηρεάζουν την απόδοση:

  • Οι μεταβολές των τιμών των ομολόγων
  • Οι μεταβολές στη συναλλαγματική ισοτιμία €/$Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Πειραιώς Asset Management ΑΕΔΑΚ

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ