Πειραιώς Αμοιβαίο Κεφάλαιο ESG Δυναμικών Επιχειρήσεων Ελληνικό Μετοχικό

ΕΠΕΝΔΥΕΙ ΚΥΡΙΩΣ ΣΕ
  • Ελληνικές μετοχές
ΧΡΟΝΙΚΟΣ ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ
  • Μακροπρόθεσμος (άνω των 5 ετών)
ΝΟΜΙΣΜΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
  • Μετοχικά
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ / ΚΛΑΔΙΚΗ
ΚΑΤΑΝΟΜΗ
  • Ελλάδα
ΕΠΕΝΔΥΕΙ ΚΥΡΙΩΣ ΣΕ
  • Ελληνικές μετοχές
ΧΡΟΝΙΚΟΣ ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ
  • Μακροπρόθεσμος (άνω των 5 ετών)
ΝΟΜΙΣΜΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
  • Μετοχικά
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ / ΚΛΑΔΙΚΗ
ΚΑΤΑΝΟΜΗ
  • Ελλάδα

Βασικά Χαρακτηριστικά

Πού επενδύει:

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο Πειραιώς ESG Δυναμικών Επιχειρήσεων Ελληνικό Μετοχικό επενδύει κυρίως σε μετοχές  που είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) και περιλαμβάνονται στο δείκτη ATHEX ESG με έμφαση σε εταιρείες μεσαίας και μικρής κεφαλαιοποίησης και δευτερευόντως σε εταιρείες υψηλής κεφαλαιοποίησης.


Πού απευθύνεται:

Σε επενδυτές με μακροπρόθεσμο επενδυτικό ορίζοντα (μεγαλύτερο των 5 ετών), οι οποίοι επιθυμούν να να συνδέσουν την επένδυσή τους με την πορεία, τα αποτελέσματα και την δυναμική των εταιριών  του Χρηματιστηρίου Αθηνών προάγοντας παράλληλα τις αρχές υπεύθυνων επενδύσεων.


Επενδυτικός Σκοπός:

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο στοχεύει στην αύξηση της αξίας των επενδύσεων του, μέσω των τοποθετήσεων του ενεργητικού του σε ένα ευρύ φάσμα μετοχών κυρίως εταιρειών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) με κύριο χαρακτηριστικό τον καινοτόμο, δυναμικό και αναπτυξιακό χαρακτήρα των επιλεγόμενων εταιρειών, κατά την επιλογή των οποίων, μεταξύ άλλων, λαμβάνεται υπόψη και αξιολογείται  ο βαθμός συμμόρφωσης και υιοθέτησης των Αρχών Περιβαλλοντικής, Κοινωνικής και Εταιρικής Διακυβέρνησης - Environmental, Social, and Governance (ESG), προάγοντας έτσι τις Υπεύθυνες Επενδύσεις.


Παράγοντες που επηρεάζουν την απόδοση:

Οι μεταβολές των τιμών των μετοχών του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών.
Η καθαρή αξία του ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι πιθανό να εμφανίσει υψηλή μεταβλητότητα λόγω της σύνθεσης του χαρτοφυλακίου του ή των εφαρμοζόμενων τεχνικών διαχείρισης

Κατηγοριοποίηση βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/2088 περί γνωστοποιήσεων αειφορίας στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών (SFDR).
Σύμφωνα με το άρθρο 8 (1) και (2) του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/2088, αυτό το Αμοιβαίο Κεφάλαιο προάγει, μεταξύ άλλων χαρακτηριστικών, περιβαλλοντικά ή κοινωνικά χαρακτηριστικά ή συνδυασμό αυτών των χαρακτηριστικών και οι εταιρείες ή οι εκδότες όπου πραγματοποιούνται οι επενδύσεις ακολουθούν ορθές πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Πειραιώς Asset Management ΑΕΔΑΚ


ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ