Πειραιώς Αμοιβαίο Κεφάλαιο Δυναμικών Επιχειρήσεων Μετοχικό Εσωτερικού

ΕΠΕΝΔΥΕΙ ΚΥΡΙΩΣ ΣΕ
  • Ελληνικές μετοχές
ΧΡΟΝΙΚΟΣ ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ
  • Μακροπρόθεσμος (άνω των 5 ετών)
ΝΟΜΙΣΜΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
  • Μετοχικά
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ / ΚΛΑΔΙΚΗ
ΚΑΤΑΝΟΜΗ
  • Ελλάδα
ΕΠΕΝΔΥΕΙ ΚΥΡΙΩΣ ΣΕ
  • Ελληνικές μετοχές
ΧΡΟΝΙΚΟΣ ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ
  • Μακροπρόθεσμος (άνω των 5 ετών)
ΝΟΜΙΣΜΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
  • Μετοχικά
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ / ΚΛΑΔΙΚΗ
ΚΑΤΑΝΟΜΗ
  • Ελλάδα

Βασικά Χαρακτηριστικά

Πού επενδύει:

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο Πειραιώς Δυναμικών Επιχειρήσεων Μετοχικό Εσωτερικού επενδύει σε μετοχές εταιρειών εισηγμένων στο ΧΑΑ, εστιάζοντας σε δυναμικές επιχειρήσεις μικρής και μεσαίας κεφαλαιοποίησης, οι οποίες παρουσιάζουν σημαντικές προοπτικές ταχείας ανάπτυξης.


Πού απευθύνεται:

Σε επενδυτές με μακροπρόθεσμο επενδυτικό ορίζοντα (μεγαλύτερο των 5 ετών), οι οποίοι επιθυμούν να συμμετέχουν στις επενδυτικές ευκαιρίες που προσφέρουν οι μετοχές μικρής και μεσαίας κεφαλαιοποίησης του Ελληνικού Χρηματιστηρίου, αναλαμβάνοντας συγχρόνως υψηλό επενδυτικό κίνδυνο.


Επενδυτικός Σκοπός:

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο στοχεύει στην επίτευξη των υψηλότερων δυνατών αποδόσεων από τη διαχείριση χαρτοφυλακίου μετοχών του ΧΑΑ με δυναμικό και αναπτυξιακό χαρακτήρα.


Παράγοντες που επηρεάζουν την απόδοση:

Οι μεταβολές των τιμών των μετοχών του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών.


Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Πειραιώς Asset Management ΑΕΔΑΚ

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ