Πειραιώς ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης Καθαρής Αξίας Ενεργητικού (Πρότυπο)

ΕΠΕΝΔΥΕΙ ΚΥΡΙΩΣ ΣΕ
  • Μέσα χρηματαγοράς
ΧΡΟΝΙΚΟΣ ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ
  • Βραχυπρόθεσμος
ΝΟΜΙΣΜΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
  • Χρηματαγοράς
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ / ΚΛΑΔΙΚΗ
ΚΑΤΑΝΟΜΗ
  • Ελλάδα
ΕΠΕΝΔΥΕΙ ΚΥΡΙΩΣ ΣΕ
  • Μέσα χρηματαγοράς
ΧΡΟΝΙΚΟΣ ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ
  • Βραχυπρόθεσμος
ΝΟΜΙΣΜΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
  • Χρηματαγοράς
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ / ΚΛΑΔΙΚΗ
ΚΑΤΑΝΟΜΗ
  • Ελλάδα

Βασικά Χαρακτηριστικά

Πού επενδύει:

Το Πειραιώς ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης Καθαρής Αξίας Ενεργητικού (Πρότυπο) επενδύει κυρίως σε μέσα της χρηματαγοράς, καταθέσεις σε πιστωτικά ιδρύματα και μερίδια/μετοχές άλλων ΑΚΧΑ σε ποσοστό έως 10% του ενεργητικού του. Δευτερευόντως, το Αμοιβαίο Κεφαλαίο μπορεί να κατέχει ρευστά διαθέσιμα.Πού απευθύνεται:

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο απευθύνεται σε επενδυτές με βραχυπρόθεσμο ορίζοντα που επιθυμούν συντηρητικές τοποθετήσεις.


Επενδυτικός Σκοπός:

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο στοχεύει στη διατήρηση της αξίας του κεφαλαίου του επενδυτή και στην επίτευξη αποδόσεων ανάλογων με τις αποδόσεις στις χρηματαγορές.


Παράγοντες που επηρεάζουν την απόδοση:

Οι μεταβολές των επιτοκίων καταθέσεων και των Εντόκων Γραμματίων


Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Πειραιώς Asset Management ΑΕΔΑΚ

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ