Παράδειγμα Συνολικού Ετήσιου Πραγματικού Ποσού Επιβάρυνσης

Το Συνολικό Ετήσιο Πραγματικό Ποσοστό Επιβάρυνσης (ΣΕΠΠΕ) για:

  • Α. (ΣΕΠΠΕ): 16,01% για 10.000€, συνολική διάρκεια 72 μήνες, δαπάνες 200€ , τρέχον κυμαινόμενο επιτόκιο, που αποτελείται από το άθροισμα του Βασικού Επιτοκίου Καταναλωτικής Πίστης (ΒΕΚ), σήμερα 11,10%+ 2,45% περιθώριο, αναπροσαρμοζόμενου με βάση τις μεταβολές του δείκτη Euribor μηνός. Η αναπροσαρμογή του μπορεί να διαφοροποιείται επιπλέον των μεταβολών αυτών σε ποσοστό +0,5. Το επιτόκιο επιβαρύνεται με την εισφορά του Ν.128/75, σήμερα 0,6%


  • Β. (ΣΕΠΠΕ): 17,12% για ποσό δανείου 10.000€, διάρκεια αποπληρωμής 72 μήνες, δαπάνες 200€ και τρέχον σταθερό επιτόκιο 14,50% πλέον εισφοράς Ν.128/75, σήμερα 0,6%.