Παράδειγμα Συνολικού Ετήσιου Πραγματικού Ποσού Επιβάρυνσης

Το Συνολικό Ετήσιο Πραγματικό Ποσοστό Επιβάρυνσης (ΣΕΠΠΕ) για:

  • το σταθερό επιτόκιο ανέρχεται σε 16,20% για ποσό δανείου 10.000€, διάρκεια αποπληρωμής 72 μήνες, δαπάνες 0€ και τρέχον σταθερό επιτόκιο 14,50% πλέον εισφοράς Ν.128/75, σήμερα 0,6%


  • το κυμαινόμενο επιτόκιο ανέρχεται σε 14,37% για 10.000€, συνολική διάρκεια 72 μήνες, δαπάνες 90€ , τρέχον κυμαινόμενο επιτόκιο, που αποτελείται από το άθροισμα του Βασικού Επιτοκίου Καταναλωτικής Πίστης (ΒΕΚ), σήμερα 11,10% + 1,45% περιθώριο, αναπροσαρμοζόμενου με βάση τις μεταβολές του δείκτη Euribor μηνός. Η αναπροσαρμογή του μπορεί να διαφοροποιείται επιπλέον των μεταβολών αυτών σε ποσοστό που να μην υπερβαίνει αριθμητικώς το +0,5. Το επιτόκιο επιβαρύνεται με την εισφορά του Ν.128/75, σήμερα 0,6%.