Παράδειγμα Συνολικού Ετήσιου Πραγματικού Ποσού Επιβάρυνσης

ΣΕΠΠΕ για Προσωπικό δάνειο: 6,75% ποσού 30.000, διάρκειας αποπληρωμής 84 μήνες, δαπάνες €350, κυμαινομένου επιτοκίου 6,18% που αποτελείται από το άθροισμα του Euribor 1M 360 ημερών (-0,42% την 13/07/2022) + περιθωρίου 6,00 μονάδων πλέον εισφοράς Ν.128/75, σήμερα 0,6%.