Παράδειγμα Συνολικού Ετήσιου Πραγματικού Ποσοστού Επιβάρυνσης:

13.86% για 10.000€, συνολική διάρκεια 60 μήνες, εκ των οποίων τους 12 πρώτους μήνες με καταβολή τόκων, δαπάνες 150€ , κυμαινόμενο επιτόκιο, που αποτελείται από το άθροισμα του Βασικού Επιτοκίου Καταναλωτικής Πίστης (ΒΕΚ), σήμερα 11,10% + 0,75% περιθώριο, αναπροσαρμοζόμενου με βάση τις μεταβολές του δείκτη Euribor μηνός. Η αναπροσαρμογή του μπορεί να διαφοροποιείται επιπλέον των μεταβολών αυτών σε ποσοστό +0,5. Το επιτόκιο επιβαρύνεται με την εισφορά του Ν.128/75, σήμερα 0,6%