Σημείωση-Παράδειγμα Συνολικού Ετήσιου Πραγματικού Ποσοστού Επιβάρυνσης (ΣΕΠΠΕ)

  • Η διάρκεια αποπληρωμής διαμορφώνεται ανάλογα το ποσό του δανείου


  • Παράδειγμα Συνολικού Ετήσιου Πραγματικού Ποσοστού Επιβάρυνσης: ΣΕΠΠΕ 11,71% για 10.000€, συνολική διάρκεια 72 μήνες, δαπάνες 150€ , τρέχον κυμαινόμενο επιτόκιο, που αποτελείται από το άθροισμα του Βασικού Επιτοκίου Καταναλωτικής Πίστης (ΒΕΚ), σήμερα 11,10% + (-1,15%) περιθώριο, αναπροσαρμοζόμενου με βάση τις μεταβολές του δείκτη Euribor μηνός. Η αναπροσαρμογή του μπορεί να διαφοροποιείται επιπλέον των μεταβολών αυτών σε ποσοστό +0,5%. Το επιτόκιο επιβαρύνεται με την εισφορά του Ν.128/75, σήμερα 0,6%