Σημείωση-Παράδειγμα Συνολικού Ετήσιου Πραγματικού Ποσοστού Επιβάρυνσης (ΣΕΠΠΕ)

Το Συνολικό Ετήσιο Πραγματικό Ποσοστό Επιβάρυνσης (ΣΕΠΠΕ) θα ήταν 18,76% για πλήρη εκταμίευση συνολικού ποσού πίστωσης 6.000€, με αποπληρωμή σε 12 μηνιαίες αδιάκοπες ισόποσες τοκοχρεωλυτικές δόσεις, με την 1η δόση να εξοφλείται ένα μήνα μετά την πλήρη εκταμίευση του ποσού της πίστωσης, δαπάνες εξέτασης αιτήματος 0€, ετήσιας συνδρομής 60€ και κυμαινόμενου επιτοκίου που αποτελείται από το άθροισμα του Βασικού Επιτοκίου Ανοικτών Καταναλωτικής Πίστης, σήμερα 10,50% + 4,25% περιθωρίου (πλέον εισφοράς Ν. 128/75, σήμερα 0,6%). Το κυμαινόμενο επιτόκιο αναπροσαρμόζεται με βάση τις μεταβολές του δείκτη Euribor μηνός. Η αναπροσαρμογή του μπορεί να διαφοροποιείται επιπλέον των μεταβολών αυτών σε ποσοστό +0,5. Διευκρινίζεται ότι το παραπάνω ΣΕΠΠΕ αναφέρεται αποκλειστικά χάριν παραδείγματος και προκύπτει μόνο με την προϋπόθεση ότι θα υπάρξουν τα προαναφερθέντα δεδομένα.