Κριτήρια ένταξης

Κριτήρια ένταξης πελατών στο πακέτο:

 • Λογαριασμό όψεως ή Εμπορικό λογαριασμό
 • Winbank
 • Χρεωστική Κάρτα (για Νομικά ή Φυσικά Πρόσωπα)
 • Να διαθέτουν POS με την Τράπεζα

Λόγω των προνομιακών τιμολογήσεων σε προϊόντα και υπηρεσίες θα πρέπει για χρονικό διάστημα 12 μηνών από την ημερομηνία ένταξης να πληρούνται τα εξής:

 1.  Εν ισχύ (ανοιχτά) τα 4 προϊόντα ένταξης
   
 2.  Κριτήρια συναλλακτικής σχέσης:
 
  • 12.000€ ελάχιστος τζίρος POS
  • 70.000€ ετήσιες πιστώσεις στους λογαριασμούς όψεως και εμπορικό,
   που μπορούν αθροιστικά να προέρχονται από (α) συναλλαγές καρτών από POS (β) εισερχόμενα εμβάσματα
   και (γ) μεταφορές εντός Τραπέζης από τρίτους

Σε περίπτωση που δε τηρούνται τα ανωτέρω, θα χρεώνεται ετήσια συνδρομή (σύμφωνα με το ισχύον Τιμολόγιο Προμηθειών της Τράπεζας).

Δυνατότητα αποχώρησης από το πακέτο χωρίς την χρέωση της ετήσιας συνδρομής, εφόσον αυτή πραγματοποιηθεί εντός 3 μηνών από την ένταξη.

Σε περίπτωση αποχώρησης από το πακέτο μετά το πέρας του πρώτου τριμήνου από την ημερομηνία ένταξης, θα λαμβάνεται η ετήσια συνδρομή αναλογικά, σύμφωνα με τον μήνα αποχώρησης.