Κριτήρια ένταξης

Κριτήρια ένταξης πελατών στο πακέτο:

  • Εμπορικός Λογαριασμός ή Όψεως Εταιρειών
  • Χρεωστική Κάρτα Business Debit
  • winbank
  • POS ή ePOS
  • Ασφαλιστικό προϊόν: Ασφάλεια Επαγγελματικού Χώρου ή Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης Επαγγελματικού χώρου (ένα εκ των δύο)*

Το Πειραιώς Νέο Επιχειρηματικό Ξεκίνημα 360° είναι διαθέσιμο σε επιχειρήσεις (νεοϊδρυθείσες ή αναπτυσσόμενες) με νέα σχέση acquiring που δραστηριοποιούνται σε κλάδους που δύνανται να ενταχθούν στο πρόγραμμα «Ψωνίζω στη γειτονιά» και τα τιμολογιακά του προνόμια έχουν ισχύ για ένα έτος από την ημερομηνία ένταξης τους σε αυτό.

Τα προσφερόμενα προϊόντα και υπηρεσίες του Πειραιώς  Νέο Επιχειρηματικό Ξεκίνημα 360° καθώς και ειδικές τιμολογήσεις, όπου αυτές υπάρχουν, δύναται να αναθεωρούνται κατά την κρίση της Τράπεζας

*Η Πειραιώς Financial Holdings Α.Ε., ως ασφαλιστικός διαμεσολαβητής, ασκεί τη δραστηριότητα της διανομής των ασφαλιστικών προϊόντων, στο όνομα και για λογαριασμό των ασφαλιστικών εταιρειών με τις οποίες διατηρεί συνεργασία.