Στην Τράπεζα Πειραιώς στηρίζουμε το πάθος σας για την επιχείρησή σας με Κεφάλαιο Κίνησης εγγυημένο κατά 80% από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα– HDB.

Στην Τράπεζα Πειραιώς υποστηρίζουμε τις Ελληνικές Επιχειρήσεις συμμετέχοντας στο «Ταμείο Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων COVID-19» σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα – HDB. Σκοπός της νέας δράσης είναι η στήριξη της οικονομίας, καλύπτοντας τις αυξημένες ανάγκες ρευστότητας που έχουν προκύψει ως συνέπεια της τρέχουσας υγειονομικής κρίσης.


Σας ενημερώνουμε ότι μπορείτε να υποβάλετε την αίτησή σας ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας www.ependyseis.gr/mis του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ).

Η Τράπεζα προσφέρει δάνεια κεφαλαίου κίνησης με προνομιακούς όρους χρηματοδότησης, καθώς το Ταμείο παρέχει την εγγύησή του στο 80% έκαστου δανείου. Για την εγγύηση αυτή ο δανειολήπτης επιβαρύνεται με προμήθεια υπέρ του Ταμείου, η οποία δύναται να επιδοτηθεί έως και 100% και τη δυνατότητα επιδότησης της προμήθειας εγγύησης έως και 100%.

Τα δάνεια αυτά αποσκοπούν στο να καλύψουν τις τρέχουσες ανάγκες των επιχειρήσεων, που έχουν πληγεί λόγω της πανδημίας, παρέχοντάς τους άμεση ρευστότητα.

Το ποσό του αρχικού κεφαλαίου του Δανείου δεν υπερβαίνει ένα από τα παρακάτω, όποιο είναι μικρότερο:

  • 250.000 ευρώ ή
  • το 25% του συνολικού κύκλου εργασιών της Επιχείρησης κατά το έτος 2019 (για Επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί έως τις 31/12/2019) ή
  • το ποσό που προκύπτει από τις ανάγκες ρευστότητας που πρέπει να καλύψει ο δικαιούχος από την ημερομηνία χορήγησης για τους επόμενους 18 μήνες. Οι ανάγκες ρευστότητας θα πρέπει να καθορίζονται μέσω αυτοπιστοποίησης από τον Δικαιούχο (για Επιχειρήσεις με σύσταση από 1/1/20 και έπειτα).

Η διάρκεια των δανείων ανέρχεται έως 5 έτη συμπεριλαμβανομένης τυχόν περιόδου χάριτος.

Αναλυτικές πληροφορίες αναφορικά με το πρόγραμμα μπορείτε να βρείτε εδώ

Στο πρόγραμμα αυτό μπορούν να συμμετέχουν Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις όλων των μορφών οι οποίες δεν έχουν ενταχθεί στον Α’ και Β’ Κύκλο του Ταμείου Εγγυοδοσίας και των οποίων ο Κύκλος Εργασιών κατά την 31.12.2019 δεν ξεπερνούσε το 1.000.000 ευρώ ή έχουν συσταθεί έως και τον χρόνο υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

Σε κάθε περίπτωση οι επιχειρήσεις αυτές θα πρέπει να λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα και να δραστηριοποιούνται σε επιλέξιμους κλάδους της οικονομίας, συμπεριλαμβανομένων και των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους κλάδους της παραγωγής αγροτικών προϊόντων, της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας.

(Εξαιρούνται οι εξωχώριες, οι εταιρείες συμμετοχών σε άλλες εταιρίες, οι επιχειρήσεις του χρηματοπιστωτικού τομέα, οι δημόσιοι φορείς και οι θυγατρικές τους, οι ΟΤΑ και οι θυγατρικές τους).

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις επιλέξιμες επιχειρήσεις παρακαλούμε πατήστε εδώ

  • Μπείτε στo www.ependyseis.gr/mis με τους προσωπικούς κωδικούς σας (σε περίπτωση μη ύπαρξης κωδικών θα πρέπει να γίνει εγγραφή).
  • Συμπληρώστε στην αίτηση τα στοιχεία της προς χρηματοδότηση επιχείρησης.
  • Επιλέξτε την Τράπεζα Πειραιώς για την υποβολή του αιτήματός σας.
  • Οριστικοποιήστε και υποβάλετε την αίτησή σας στο σύστημα.

Εφόσον έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία υποβολής του αιτήματος στο www.ependyseis.gr/mis προσέρχεστε στο κατάστημα της Τράπεζας Πειραιώς με εκτυπωμένο το έντυπο αίτησης από το ΠΣΚΕ και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.