Στην Τράπεζα Πειραιώς συμβάλλουμε στην επανεκκίνηση του αύριο. Στηρίζουμε την επιχείρησή σας με Κεφάλαιο Κίνησης εγγυημένο κατά 80% από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα

Στην Τράπεζα Πειραιώς υποστηρίζουμε τις Ελληνικές Επιχειρήσεις συμμετέχοντας στο «Ταμείο Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων COVID-19» σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα. Σκοπός της νέας δράσης είναι η στήριξη της οικονομίας, καλύπτοντας τις αυξημένες ανάγκες ρευστότητας που έχουν προκύψει ως συνέπεια της τρέχουσας υγειονομικής κρίσης.


Σας ενημερώνουμε ότι μπορείτε να υποβάλετε την αίτησή σας ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας www.ependyseis.gr/mis του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ).

Η Τράπεζα προσφέρει δάνεια κεφαλαίου κίνησης και ομολογιακά δάνεια με προνομιακούς όρους χρηματοδότησης, καθώς το Ταμείο παρέχει την εγγύησή του στο 80% έκαστου δανείου και τη δυνατότητα επιδότησης της προμήθειας εγγύησης έως και 100%.

Τα δάνεια αυτά αποσκοπούν στο να καλύψουν τις τρέχουσες ανάγκες των επιχειρήσεων, που έχουν πληγεί λόγω της πανδημίας, παρέχοντάς τους άμεση ρευστότητα.

Το ύψος των δανείων ανά επιχείρηση μπορεί να ανέλθει

  • Έως το 25% του κύκλου εργασιών της επιχείρησης του 2019 ή
  • Έως το Διπλάσιο του μισθολογικού κόστους της επιχείρησης του 2019. Στην περίπτωση Επιχειρήσεων που δημιουργήθηκαν μετά την 1/1/2019, το ανώτατο ποσό δανείου δεν πρέπει να υπερβαίνει το κατ’ εκτίμηση ετήσιο μισθολογικό κόστος για τα δύο πρώτα έτη λειτουργίας του ή
  • Βάσει σχετικής τεκμηρίωσης της επιχείρησης, το δάνειο μπορεί να υπερβεί τα ανωτέρω ποσά ώστε να καλύψει ανάγκες ρευστότητας από την ημερομηνία χορήγησης του δανείου και για τους επόμενους 18 μήνες για τις Μικρομεσαίες επιχειρήσεις, και για τους επόμενους 12 μήνες για τις Μεγάλες επιχειρήσεις

Η διάρκεια των δανείων ανέρχεται έως 5 έτη συμπεριλαμβανομένης τυχόν περιόδου χάριτος καταβολής κεφαλαίου.

Αναλυτικές πληροφορίες αναφορικά με το πρόγραμμα μπορείτε να βρείτε εδώ

Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετέχουν Μικρομεσαίες & Μεγάλες Επιχειρήσεις που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα, όλων των μορφών συμπεριλαμβανομένων και των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους κλάδους, της παραγωγής αγροτικών προϊόντων, της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας.

(Εξαιρούνται οι εξωχώριες, οι εταιρείες συμμετοχών σε άλλες εταιρίες, οι επιχειρήσεις του χρηματοπιστωτικού τομέα, οι δημόσιοι φορείς και οι θυγατρικές τους, οι ΟΤΑ και οι θυγατρικές τους).  

  • Μπείτε στo www.ependyseis.gr/mis με τους προσωπικούς κωδικούς σας (σε περίπτωση μη ύπαρξης κωδικών θα πρέπει να γίνει εγγραφή).
  • Συμπληρώστε στην αίτηση τα στοιχεία της προς χρηματοδότηση επιχείρησης.
  • Επιλέξτε την Τράπεζα Πειραιώς για την υποβολή του αιτήματός σας.
  • Οριστικοποιήστε και υποβάλετε την αίτησή σας στο σύστημα.

Εφόσον έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία υποβολής του αιτήματος στο www.ependyseis.gr/mis προσέρχεστε σε ένα από τα καταστήματα της Τράπεζας Πειραιώς με εκτυπωμένο το έντυπο αίτησης από το ΠΣΚΕ.