COSME Πειραιώς Επιχειρείν Ανοικτό

Η Τράπεζα Πειραιώς σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων συμμετέχει στο εγγυοδοτικό εργαλείο «COSME» και χορηγεί δάνεια για την ενίσχυση μικρομεσαίων επιχειρήσεων με προνομιακούς όρους και μειωμένες εξασφαλίσεις (εγγύηση του Ταμείου για το 50% του δανείου και εξασφαλίσεις που δεν υπερβαίνουν το 30% του ποσού του δανείου)
ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ
Κάλυψη επαναλαμβανόμενων Αναγκών Ρευστότητας
ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ
 • Πληρωμή τόκων μόνο για το κεφάλαιο που έχετε χρησιμοποιήσει και Ελεύθερη καταβολή κεφαλαίου
 • ή
 • Ελάχιστη μηνιαία καταβολή 5% επί του εκάστοτε υπολοίπου (περιλαμβάνονται τόκοι και κεφάλαιο)
ΕΠΙΤΟΚΙΟ
Κυμαινόμενο

με βάση το ΒΕΧ ή ΠΕΧ

ή

Euribor 1Μ/3M
ΑΛΛΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Δυνατότητα παροχής Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών Winbank χωρίς συνδρομή
ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ
Κάλυψη επαναλαμβανόμενων Αναγκών Ρευστότητας
ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ
 • Πληρωμή τόκων μόνο για το κεφάλαιο που έχετε χρησιμοποιήσει και Ελεύθερη καταβολή κεφαλαίου
 • ή
 • Ελάχιστη μηνιαία καταβολή 5% επί του εκάστοτε υπολοίπου (περιλαμβάνονται τόκοι και κεφάλαιο)
ΕΠΙΤΟΚΙΟ
Κυμαινόμενο

με βάση το ΒΕΧ ή ΠΕΧ

ή

Euribor 1Μ/3M
ΑΛΛΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Δυνατότητα παροχής Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών Winbank χωρίς συνδρομή

Κριτήρια επιλεξιμότητας

Επιλέξιμες επιχειρήσεις, είναι οι επιχειρήσεις που πληρούν τα ακόλουθα κριτήρια:

 • Είναι πολύ μικρές, μικρές ή μεσαίες επιχειρήσεις, δηλαδή απασχολούν έως 250 εργαζόμενους υπολογιζόμενους σε ετήσιες μονάδες εργασίας (ΕΜΕ)  και ο Κύκλος Εργασιών της τελευταίας κλεισμένης χρήσης δεν ξεπερνά τα €50 εκατ. ή το Ενεργητικό δεν ξεπερνά τα €43 εκατ.
 • Δεν δραστηριοποιούνται σε μη επιλέξιμους τομείς, όπως περιγράφονται στη συνέχεια
 • Δεν υφίσταται αίτημα πτώχευσης ούτε βρίσκεται σε πτώχευση εκκαθάριση ή προσωρινή - αναγκαστική διαχείριση
 • Δεν έχουν προβεί σε αθέτηση υποχρεώσεων τους από οιαδήποτε σύμβαση χρηματοδότησης ή χρηματοδοτικής μίσθωσης που έχουν συνάψει με χρηματοδοτικό ίδρυμα
 • Να είναι εγκατεστημένες και να λειτουργούν στην Ελλάδα

Μη επιλέξιμοι τομείς

Δεν είναι επιλέξιμες για χρηματοδότηση, οι επιχειρήσεις των οποίων η δραστηριότητά τους σχετίζεται με:
 1. Την παραγωγή, το εμπόριο ή άλλη δραστηριότητα, η οποία είναι παράνομη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία της χώρας για την εν λόγω παραγωγή, το εμπόριο ή τη δραστηριότητα (π.χ. Κλωνοποίηση του ανθρώπου για αναπαραγωγικούς σκοπούς θεωρείται παράνομη οικονομική δραστηριότητα)
 2. Παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο καπνού ή Αποσταγμένων αλκοολούχων ποτών και συναφή προϊόντων
 3. Παραγωγή και εμπορία όπλων και Πυρομαχικών οποιουδήποτε είδους
 4. Καζίνο και συναφείς επιχειρήσεις
 5. Δραστηριότητες σχετικά με την έρευνα, ανάπτυξη ή τεχνικές εφαρμογών που αφορούν:

  • Την κλωνοποίηση του ανθρώπου για ερευνητικούς ή θεραπευτικούς σκοπούς, ή
  • Γενετικά τροποποιημένων οργανισμών
  • Ηλεκτρονικά προγράμματα δεδομένων ή λύσεις, οι οποίες:

   1. Στοχεύουν ειδικά στην υποστήριξη κάθε δραστηριότητας που περιλαμβάνεται παραπάνω (i-iv), σε τυχερά παιχνίδια στο διαδίκτυο και σε απευθείας σύνδεση με χαρτοπαικτικές λέσχες, στην πορνογραφία
   2. ή έχουν σκοπό να επιτρέψουν παράνομα την πρόσβαση σε ηλεκτρονικά δίκτυα δεδομένων ή τη λήψη ηλεκτρονικών δεδομένων


Χαρακτηριστικά χρηματοδότησης

Σκοπός

Χρηματοδότηση επιχειρήσεων που επιθυμούν να καλύπτουν τις έκτακτες, εποχικές ή τακτικές ανάγκες ρευστότητάς τους.


Ποσό

Από €150.000 έως €750.000 με το ύψος του ορίου να καθορίζεται από τον κύκλο εργασιών και το συναλλακτικό κύκλωμα κάθε επιχείρησης. Το ύψος του κεφαλαίου κίνησης ανανεώνεται κάθε 12 μήνες.

Θα πρέπει η επιχείρηση να μην πληροί κάποιο από τα κριτήρια επιλεξιμότητας καινοτομίας του προγράμματος εγγυήσεων InnovFin


Είδος-Διάρκεια Χορήγησης

Διάρκεια πίστωσης έως 10 έτη

 • Τα πρώτα 5 έτη: Ανοικτό ανακυκλούμενο Κεφάλαιο Κίνησης με ετήσια ανανέωση
 • Τα επόμενα 5 έτη: Τοκοχρεολυτικό Δάνειο Κεφαλαίου Κίνησης

Επιτόκιο

Κυμαινόμενο με βάση:

 • Το Βασικό Επιτόκιο Χορηγήσεων (ΒΕΧ) της Τράπεζας Πειραιώς ή Το Προνομιακό Επιτόκιο Χορηγήσεων (ΠΕΧ)
 • Euribor 1Μ/3M

Το τελικό επιτόκιο του πελάτη διαμορφώνεται βάσει αξιολόγησής της Πιστοληπτικής Ικανότητάς του.
Τα επιτόκια επιβαρύνονται με την εισφορά του Ν.128/75, που σήμερα ανέρχεται σε 0,60% (ή 0,12% για περιπτώσεις όπου αυτό προβλέπεται).


Νόμισμα

Ευρώ (€)  

Αποπληρωμή

Τα πρώτα 5 έτη

 • Καταβολή μόνο τόκων. Το κεφάλαιο θα καταβάλλεται όποτε επιθυμείτε

 • ή
 • Ελάχιστη μηνιαία καταβολή 5% για τόκους και κεφάλαιο επί του εκάστοτε χρεωστικού υπολοίπου

Σημειώνεται ότι υπάρχει η δυνατότητα ελεύθερης επαναχρησιμοποίησης του κεφαλαίου
Τα επόμενα 5 έτη

 • Με ισόποσες μηνιαίες ή 3μηνιαίες τοκοχρεωλυτικές δόσεις

Εξασφαλίσεις

 • Μειωμένες απαιτήσεις για παροχή εξασφαλίσεων, λόγω της προσφερόμενης εγγύησης του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων

Πώς θα το αποκτήσετε

Για να ενημερωθείτε για τα Χρηματοδοτικά προϊόντα μέσω του προγράμματος «COSME Loan Guarantee Facility» καθώς και για τη διαδικασία απόκτησής τους:

Επισκεφτείτε ένα κατάστημα της Τράπεζας Πειραιώς

Βρείτε κοντινό κατάστημα

Kαλέστε στο 210 3288000


Η παρούσα χρηματοδότηση είναι δυνατή χάρη στην Εγγύηση που παρέχεται από το COSME και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (“ΕΤΣΕ”) που δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του Επενδυτικού Σχεδίου για την Ευρώπη. Ο σκοπός του ΕΤΣΕ είναι να συμβάλει στη χρηματοδότηση και την υλοποίηση παραγωγικών επενδύσεων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να εξασφαλίσει αυξημένη πρόσβαση σε χρηματοδοτήσεις