COSME Πειραιώς Αναπτυξιακό Κεφάλαιο Κίνησης

Η Τράπεζα Πειραιώς σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων συμμετέχει στο εγγυοδοτικό εργαλείο «COSME» και χορηγεί δάνεια για την ενίσχυση μικρομεσαίων επιχειρήσεων με προνομιακούς όρους και μειωμένες εξασφαλίσεις (εγγύηση του Ταμείου για το 50% του δανείου και εξασφαλίσεις που δεν υπερβαίνουν το 30% του ποσού του δανείου)
ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ
Επιχειρήσεις που έχουν υπαχθεί σε Επιχορηγούμενα Προγράμματα και επιθυμούν να προεξοφλήσουν την εγκεκριμένη επιχορήγηση
ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ
 • Κεφαλαίου: από την καταβολή της επιχορήγησης
 • Τόκων: ανά μήνα ή 3μηνο
ΕΠΙΤΟΚΙΟ
Κυμαινόμενο

με βάση το ΒΕΧ

ή

Euribor 1Μ/3M
ΑΛΛΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Πρόωρη αποπληρωμή χωρίς επιβάρυνση
ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ
Επιχειρήσεις που έχουν υπαχθεί σε Επιχορηγούμενα Προγράμματα και επιθυμούν να προεξοφλήσουν την εγκεκριμένη επιχορήγηση
ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ
 • Κεφαλαίου: από την καταβολή της επιχορήγησης
 • Τόκων: ανά μήνα ή 3μηνο
ΕΠΙΤΟΚΙΟ
Κυμαινόμενο

με βάση το ΒΕΧ

ή

Euribor 1Μ/3M
ΑΛΛΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Πρόωρη αποπληρωμή χωρίς επιβάρυνση

Κριτήρια επιλεξιμότητας

Επιλέξιμες επιχειρήσεις, είναι οι επιχειρήσεις που πληρούν τα ακόλουθα κριτήρια:

 • Είναι πολύ μικρές, μικρές ή μεσαίες επιχειρήσεις, δηλαδή απασχολούν έως 250 εργαζόμενους υπολογιζόμενους σε ετήσιες μονάδες εργασίας (ΕΜΕ)  και ο Κύκλος Εργασιών της τελευταίας κλεισμένης χρήσης δεν ξεπερνά τα €50 εκατ. ή το Ενεργητικό δεν ξεπερνά τα €43 εκατ.
 • Δεν δραστηριοποιούνται σε μη επιλέξιμους τομείς, όπως περιγράφονται στη συνέχεια
 • Δεν υφίσταται αίτημα πτώχευσης ούτε βρίσκεται σε πτώχευση εκκαθάριση ή προσωρινή - αναγκαστική διαχείριση
 • Δεν έχουν προβεί σε αθέτηση υποχρεώσεων τους από οιαδήποτε σύμβαση χρηματοδότησης ή χρηματοδοτικής μίσθωσης που έχουν συνάψει με χρηματοδοτικό ίδρυμα
 • Να είναι εγκατεστημένες και να λειτουργούν στην Ελλάδα
 • Να έχουν λάβει οριστική απόφαση ένταξης/ υπαγωγής σε επιδοτούμενα προγράμματα

Μη επιλέξιμοι τομείς

Δεν είναι επιλέξιμες για χρηματοδότηση, οι επιχειρήσεις των οποίων η δραστηριότητά τους σχετίζεται με:
 1. Την παραγωγή, το εμπόριο ή άλλη δραστηριότητα, η οποία είναι παράνομη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία της χώρας για την εν λόγω παραγωγή, το εμπόριο ή τη δραστηριότητα (π.χ. Κλωνοποίηση του ανθρώπου για αναπαραγωγικούς σκοπούς θεωρείται παράνομη οικονομική δραστηριότητα)
 2. Παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο καπνού ή Αποσταγμένων αλκοολούχων ποτών και συναφή προϊόντων
 3. Παραγωγή και εμπορία όπλων και Πυρομαχικών οποιουδήποτε είδους
 4. Καζίνο και συναφείς επιχειρήσεις
 5. Δραστηριότητες σχετικά με την έρευνα, ανάπτυξη ή τεχνικές εφαρμογών που αφορούν:

  • Την κλωνοποίηση του ανθρώπου για ερευνητικούς ή θεραπευτικούς σκοπούς, ή
  • Γενετικά τροποποιημένων οργανισμών
  • Ηλεκτρονικά προγράμματα δεδομένων ή λύσεις, οι οποίες:

   1. Στοχεύουν ειδικά στην υποστήριξη κάθε δραστηριότητας που περιλαμβάνεται παραπάνω (i-iv), σε τυχερά παιχνίδια στο διαδίκτυο και σε απευθείας σύνδεση με χαρτοπαικτικές λέσχες, στην πορνογραφία
   2. ή έχουν σκοπό να επιτρέψουν παράνομα την πρόσβαση σε ηλεκτρονικά δίκτυα δεδομένων ή τη λήψη ηλεκτρονικών δεδομένων


Χαρακτηριστικά χρηματοδότησης

Σκοπός

Χρηματοδότηση επιχειρήσεων που έχουν ενταχθεί σε επιδοτούμενα προγράμματα και επιθυμούν να προεξοφλήσουν εγκεκριμένη επιχορήγηση που προέρχεται από:

 • Δράσεις του ΕΣΠΑ 2014-2020
 • Δράσεις του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης / LEADER
 • Αναπτυξιακό Νόμο Ν. 4399/2016

Ποσό

Από €5.000 έως €750.000, και σε κάθε περίπτωση το ύψος του δανείου δε θα υπερβαίνει το ποσό της εκχωρούμενης επιχορήγησης.
Για χρηματοδότηση ποσών άνω των €150.000 θα πρέπει η επιχείρηση να μην πληροί κάποιο από τα κριτήρια επιλεξιμότητας καινοτομίας του προγράμματος εγγυήσεων InnovFin


Διάρκεια

Μέχρι 3 χρόνια, με δυνατότητα παράτασης.
Επιτόκιο

Κυμαινόμενο Επιτόκιο με βάση:

 • Το Βασικό Επιτόκιο Χορηγήσεων (ΒΕΧ) της Τράπεζας Πειραιώς ή Το Προνομιακό Επιτόκιο Χορηγήσεων (ΠΕΧ)
 • Euribor 1Μ/3M

Το τελικό επιτόκιο του πελάτη διαμορφώνεται βάσει αξιολόγησής της Πιστοληπτικής Ικανότητάς του.
Τα επιτόκια επιβαρύνονται με την εισφορά του Ν.128/75, που σήμερα ανέρχεται σε 0,60% (ή 0,12% για περιπτώσεις όπου αυτό προβλέπεται).


Εκταμιεύσεις

Εφάπαξ ή Τμηματικά, σύμφωνα με τους όρους της απόφασης υπαγωγής και τους κανονισμούς/οδηγίες του εκάστοτε προγράμματος


Νόμισμα

Το όριο θα χορηγείται αποκλειστικά σε Ευρώ (€)  


Αποπληρωμή Στη λήξη της επιχορήγησης, όπως προβλέπει ο φορέας διαχείρισης του αναπτυξιακού προγράμματος:

 • Πληρωμή κεφαλαίου από την καταβολή της επιχορήγησης
 • Πληρωμή τόκων ανά μήνα, 3μηνο

Εξασφαλίσεις

 • Μειωμένες απαιτήσεις για παροχή εξασφαλίσεων, λόγω της προσφερόμενης εγγύησης του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων

Δυνατότητα πρόωρης καταβολής

Χωρίς επιβάρυνση, για το σύνολο ή μέρος της επιχορήγησης.

Πώς θα το αποκτήσετε

Για να ενημερωθείτε για τα Χρηματοδοτικά προϊόντα μέσω του προγράμματος «COSME Loan Guarantee Facility» και τη διαδικασία για να τα αποκτήσετε:

Επισκεφτείτε ένα κατάστημα της Τράπεζας Πειραιώς

Βρείτε κοντινό κατάστημα

Kαλέστε στο 210 3288000


Η παρούσα χρηματοδότηση είναι δυνατή χάρη στην Εγγύηση που παρέχεται από το COSME και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (“ΕΤΣΕ”) που δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του Επενδυτικού Σχεδίου για την Ευρώπη. Ο σκοπός του ΕΤΣΕ είναι να συμβάλει στη χρηματοδότηση και την υλοποίηση παραγωγικών επενδύσεων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να εξασφαλίσει αυξημένη πρόσβαση σε χρηματοδοτήσεις