Χρηματοδοτικά εργαλεία COSME

H Τράπεζα Πειραιώς, σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων συμμετέχει στο εγγυοδοτικό εργαλείο -COSME- και χορηγεί δάνεια για την ενίσχυση ΜμΕ με προνομιακούς όρους και μειωμένες εξασφαλίσεις.