Χρηματοδότηση μέσω αναπτυξιακών φορέων

Αναπτυξιακά Προγράμματα σε συνεργασία με αναπτυξιακούς, εθνικούς και ευρωπαϊκούς φορείς.