Πειραιώς Επιχειρείν Στέγης & Εξοπλισμού προς Φαρμακοποιούς

Μακροπρόθεσμο Δάνειο για την κάλυψη επενδυτικών δαπανών
ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ
 • Αγορά έτοιμης ή υπό ανέγερση επιχειρηματικής στέγης
 • Αποπεράτωση επιχειρηματικής στέγης
 • Ανακαίνιση επιχειρηματικής στέγης
 • Αγορά εξοπλισμού
ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ
 • Με μηνιαίες τοκοχρεωλυτικές δόσεις
ΕΠΙΤΟΚΙΟ
Κυμαινόμενο
με βάση το Euribor

ΑΛΛΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
 • Δυνατότητα πρόωρης αποπληρωμής χωρίς επιβάρυνση
ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ
 • Αγορά έτοιμης ή υπό ανέγερση επιχειρηματικής στέγης
 • Αποπεράτωση επιχειρηματικής στέγης
 • Ανακαίνιση επιχειρηματικής στέγης
 • Αγορά εξοπλισμού
ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ
 • Με μηνιαίες τοκοχρεωλυτικές δόσεις
ΕΠΙΤΟΚΙΟ
Κυμαινόμενο
με βάση το Euribor

ΑΛΛΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
 • Δυνατότητα πρόωρης αποπληρωμής χωρίς επιβάρυνση

Πλεονεκτήματα

Μακροπρόθεσμη διάρκεια

Η μέγιστη διάρκεια εξόφλησης του δανείου Πειραιώς Επιχειρείν Στέγης και Εξοπλισμού προς Φαρμακοποιούς είναι είτε 10 είτε 25 χρόνια ανάλογα με το είδος της επένδυσης (Εξοπλισμός ή Επαγγελματική Στέγη αντίστοιχα).


Πρόσθετες Παροχές

 • Δυνατότητα χρήσης winbank χωρίς συνδρομή
 • Δυνατότητα διενέργειας μισθοδοσίας
 • Δωρεάν έκδοση της χρεωστικής κάρτας Business Debit

Χαρακτηριστικά Χρηματοδότησης

Ύψος

Από €10.000 και σε κάθε περίπτωση ανάλογα με το ύψος της επένδυσηςΔιάρκεια

 • Μέχρι 10 χρόνια, για περιπτώσεις επενδύσεων σε Εξοπλισμό
 • Μέχρι 25 χρόνια, για περιπτώσεις επενδύσεων σε Επαγγελματική Στέγη
Επιτόκιο

Κυμαινόμενο Επιτόκιο με βάση το Euribor
Τα επιτόκια επιβαρύνονται με την εισφορά του Ν.128/75, που σήμερα ανέρχεται σε 0,60%.Εκταμίευση

 • Εφάπαξ ή
 • Τμηματικά ανάλογα με την πρόοδο των εργασιών.Αποπληρωμή

Με μηνιαίες τοκοχρεωλυτικές δόσειςΔυνατότητα πρόωρης εξόφλησης

Δυνατότητα πρόωρης αποπληρωμής χωρίς επιβάρυνση