Εγγυοδοτικό εργαλείο Innovfin SME Guarantee Facility

Η Τράπεζα Πειραιώς σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων συμμετέχει στο εγγυοδοτικό εργαλείο Innovfin και χορηγεί δάνεια με προνομιακούς όρους (εγγύηση του Ταμείου για το 50% του δανείου) σε καινοτόμες μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) ή μικρές επιχειρήσεις μεσαίας κεφαλαιοποίησης (Small Midcaps) που απασχολούν έως και 499 άτομα προσωπικό.
ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ
ΜΜΕ ή Small Midcaps που εστιάζουν στην έρευνα και στην καινοτομία
ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ
 • 3μηνιαίες
 • 6μηνιαίες
 • Ετήσιες τοκοχρεωλυτικές ή χρεολυτικές δόσεις
ΕΠΙΤΟΚΙΟ
βάσει
EURIBOR
+ περιθώριο
ΑΛΛΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
 • Δυνατότητα παροχής Περιόδου Χάριτος έως 24 μήνες
 • Πρόωρη ολική ή μερική εξόφληση χωρίς ποινή
ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ
ΜΜΕ ή Small Midcaps που εστιάζουν στην έρευνα και στην καινοτομία
ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ
 • 3μηνιαίες
 • 6μηνιαίες
 • Ετήσιες τοκοχρεωλυτικές ή χρεολυτικές δόσεις
ΕΠΙΤΟΚΙΟ
βάσει
EURIBOR
+ περιθώριο
ΑΛΛΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
 • Δυνατότητα παροχής Περιόδου Χάριτος έως 24 μήνες
 • Πρόωρη ολική ή μερική εξόφληση χωρίς ποινή

Κριτήρια επιλεξιμότητας

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε επιχειρήσεις που πληρούν τα ακόλουθα κριτήρια επιλεξιμότητας :

Χαρακτηριστικά χρηματοδότησης


Σκοπός

Η χρηματοδότηση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων ή και μικρών Επιχειρήσεων Μεσαίας Κεφαλαιοποίησης, που πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας του Προγράμματος, τόσο για την κάλυψη των επενδυτικών τους δαπανών όσο και των υποχρεώσεων που απορρέουν από την λειτουργίας τους.

Ποσό
Από €25.000 έως €7.500.000 

Είδος Χορήγησης
Διάρκεια από 1 έως 10 έτη με δυνατότητα παροχής περιόδου χάριτος

Νόμισμα
Το όριο θα χορηγείται αποκλειστικά σε Ευρώ (€)  

Επιτόκιο
 
Euribor + περιθώριο 

Τα επιτόκια επιβαρύνονται με την εισφορά του Ν.128/75, που σήμερα ανέρχεται σε 0,60% (ή 0,12% για περιπτώσεις όπου αυτό προβλέπεται).

Αποπληρωμή

 • Με 3 μηνιαίες, 6 μηνιαίες ή ετήσιες τοκοχρεολυτικές ή χρεολυτικές δόσεις
Εκταμιεύσεις

 • Εφάπαξ ή Σταδιακές εκταμιεύσεις
Εξασφαλίσεις

 • Μειωμένες απαιτήσεις για παροχή εξασφαλίσεων, λόγω της προσφερόμενης εγγύησης του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων

Η διάθεση του Προγράμματος λήγει την 30.4.2019, εκτός εάν ο προϋπολογισμός του προγράμματος εξαντληθεί νωρίτερα ή δοθεί παράταση.

Η παρούσα χρηματοδότηση υποστηρίζεται από το χρηματοοικονομικό εργαλείο με τη μορφή του μηχανισμού εγγυήσεων “InnovFin SME Guarantee Facility”, με την οικονομική στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του προγράμματος “Ορίζοντας 2020 Χρηματοοικονομικά Εργαλεία” και τoυ Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ), που δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του Επενδυτικού Σχεδίου για την Ευρώπη. Ο σκοπός του ΕΤΣΕ είναι να συμβάλλει στη χρηματοδότηση και την υλοποίηση παραγωγικών επενδύσεων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να διασφαλίσει τη δυνατότητα αυξημένης πρόσβασης στη χρηματοδότηση.