Ασφάλιση Φωτοβολταϊκών - Συναρμολόγηση/Εγκατάσταση

Ασφαλιστικό πρόγραμμα για φωτοβολταϊκές μονάδες ή φωτοβολταϊκά πάρκα στο στάδιο συναρμολόγησης/εγκατάστασης από την Πειραιώς Financial Holdings σε συνεργασία με την ασφαλιστική εταιρεία ERGO, με μέγιστη αξία ασφάλισης το 1.000.000€.
ΤΥΠΟΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ/
ΠΑΡΟΧΩΝ
 • Υλικές ζημιές στο έργο από οποιαδήποτε αιτία
 • Αστική ευθύνη έναντι τρίτων από οποιαδήποτε αιτία
 • Εργοδοτική ευθύνη
   
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Μέχρι 6 μήνες
με δυνατότητα παράτασης της κάλυψης
ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΑΝΑ ΕΤΟΣ
Από
230€
ΑΛΛΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
 • Ολοκληρωμένη κάλυψη
ΤΥΠΟΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ/
ΠΑΡΟΧΩΝ
 • Υλικές ζημιές στο έργο από οποιαδήποτε αιτία
 • Αστική ευθύνη έναντι τρίτων από οποιαδήποτε αιτία
 • Εργοδοτική ευθύνη
   
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Μέχρι 6 μήνες
με δυνατότητα παράτασης της κάλυψης
ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΑΝΑ ΕΤΟΣ
Από
230€
ΑΛΛΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
 • Ολοκληρωμένη κάλυψη

Πλεονεκτήματα

Ολοκληρωμένη κάλυψη

Η ασφάλιση Πειραιώς κατά Παντός Κινδύνου Φωτοβολταϊκών Μονάδων στο Στάδιο της Συναρμολόγησης/Εγκατάστασης καλύπτει ζημιές από οποιαδήποτε αιτία κατά τη συναρμολόγηση ή εγκατάσταση μονάδων φωτοβολταϊκών συστημάτων ή φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων. Ενδεικτικά, καλυπτόμενες αιτίες μπορεί να είναι η πυρκαγιά, ο κεραυνός, η πλημμύρα, η καθίζηση και η καταιγίδα.Χαμηλά ασφάλιστρα

Η ασφάλιση Πειραιώς κατά Παντός Κινδύνου Φωτοβολταϊκών Μονάδων στο Στάδιο της Συναρμολόγησης/Εγκατάστασης προσφέρεται σε πολύ προσιτό κόστος.

Καλύψεις

Βασικές καλύψεις

Η ασφάλιση Πειραιώς κατά Παντός Κινδύνου Φωτοβολταϊκών Μονάδων στο Στάδιο της Συναρμολόγησης/Εγκατάστασης σας καλύπτει για:

 • Υλικές ζημιές στο ίδιο το έργο
 • Αστική ευθύνη έναντι τρίτων από οποιαδήποτε αιτία
 • Αστική Ευθύνη εργοδότη έναντι των ασφαλισμένων στο ΙΚΑ εργαζομένων

Ενδεικτικά:

Κάλυψη Σημειώσεις
Απεργίες, οχλαγωγίες, πολιτικές ταραχές
    
Τρομοκρατικές ενέργειες
     Ανώτατο όριο ευθύνης προς αποζημίωση 25% της αξίας συμβατικών εργασιών ανά ζημιογόνο γεγονός και αθροιστικά για όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών
Διασταυρούμενη ευθύνη (cross liability)
    
Εκτεταμένη συντήρηση
     2 μήνες
Εγγύηση για κατασκευές σε σεισμογενείς περιοχές
    
Κάλυψη δοκιμαστικής λειτουργίας μηχανημάτων και εγκαταστάσεων
    2 εβδομάδες
Υλικά κατασκευής
    10 μέρες
Εργοταξικές εγκαταστάσεις, εξοπλισμός, μηχανήματα
    
Κάλυψη εσφαλμένου σχεδιασμού
    Αφορά μόνο νέες εργασίες Πολιτικού Μηχανικού
Κάλυψη κινδύνου κατασκευαστή
    Ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός μόνο
Μέτρα πυροπροστασίας
    Μέγιστη αξία ανά μονάδα αποθήκευσης 15% της αξίας συμβατικών εργασιών
Εργοταξικοί καταυλισμοί και αποθήκες
    Όριο αποζημίωσης ανά ζημιογόνο γεγονός 15% της αξίας συμβατικών εργασιών για εργοταξικούς καταυλισμούς ή για κάθε ανεξάρτητη αποθηκευτική μονάδα
Υπόγειες καλωδιώσεις, σωληνώσεις, εγκαταστάσεις και δίκτυα
    
Εξαίρεση εσοδειών, δασών, καλλιεργειών και αρχαιοτήτων
    
Μέτρα ασφαλείας για πλημμύρα και κατάκλιση υδάτων
    
Αστική ευθύνη έναντι τρίτων

Η ασφάλιση Πειραιώς κατά Παντός Κινδύνου Φωτοβολταϊκών Μονάδων στο Στάδιο της Συναρμολόγησης/Εγκατάστασης σας καλύπτει για οποιοδήποτε ποσό καλείστε να καταβάλετε ως αποζημίωση, γιατί κατά το νόμο ευθύνεστε για τη σωματική βλάβη τρίτων ή την απώλεια ή ζημιά περιουσίας που ανήκει σε τρίτους λόγω ατυχήματος που σχετίζεται με τη συναρμολόγηση.
Εργοδοτική ευθύνη

Η ασφάλιση Πειραιώς κατά Παντός Κινδύνου Φωτοβολταϊκών Μονάδων στο Στάδιο της Συναρμολόγησης/Εγκατάστασης σας καλύπτει για αστική ευθύνη έναντι του έμμισθου εργατοτεχνικού προσωπικού σας, σύμφωνα με τα άρθρα 657, 658 & 932 του Αστικού Κώδικα. Αυτή η εργοδοτική ευθύνη μπορεί να προκύψει από εργατικό ατύχημα κατά την εκτέλεση των εργασιών του έργου ή με αφορμή την εργασία αυτή και να οφείλεται σε αμέλειά σας, πέραν του ΙΚΑ ή άλλου δημόσιου φορέα.Απαλλαγές

Υλικές ζημιές στο ίδιο το έργο

 • Ζημιές που οφείλονται σε σεισμό – 2% επί του ασφαλιζομένου κεφαλαίου
 • Ζημιές που οφείλονται σε θεομηνίες (εκτός σεισμού), φωτιά, νερά εν γένει, καθίζηση, κατάρρευση, κατολίσθηση, βραχυκύκλωμα, Απεργίες, οχλαγωγίες, πολιτικές ταραχές, Τρομοκρατικές ενέργειες, Κάλυψη δοκιμαστικής λειτουργίας μηχανημάτων και εγκαταστάσεων, Κάλυψη εσφαλμένου σχεδιασμού και Κάλυψη κινδύνου κατασκευαστή – 3.500€
 • Ζημιές από άλλες αιτίες – 1.500€
 • Ζημιές από κλοπή εκτός φυλασσόμενων χώρων – 10 % της ζημιάς με ελάχιστο ποσό 3.500€ ανά ζημιογόνο γεγονός.
 • Ζημιές από κλοπή εντός φυλασσόμενων χώρων – 1.500€ ανά ζημιογόνο γεγονός


Αστική ευθύνη έναντι τρίτων από οποιαδήποτε αιτία

 • Ειδικός όρος 208 – 10% επί της ζημιάς, με ελάχιστο όριο 600€ ανά ζημιογόνο γεγονός
 • Λοιπές υλικές ζημίες –700€ ανά ζημιογόνο γεγονός


Αστική ευθύνη Εργοδότη

 • Απαλλαγή των 3 πρώτων εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία του ατυχήματος

Εξαιρέσεις

Πότε δεν σας καλύπτει το πρόγραμμά σας

Η ασφάλιση Πειραιώς κατά παντός Κινδύνου Φωτοβολταϊκών Μονάδων στο στάδιο της Συναρμολόγησης/Εγκατάστασης δεν καλύπτει τις εξής περιπτώσεις:

 • Οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά εξαιτίας της χρήσης εκρηκτικών
 • Οποιαδήποτε ζημιά πριν από την οριστική αποδοχή του κινδύνου από την ασφαλιστική εταιρεία
 • Οποιαδήποτε ζημιά εξαιτίας εργασιών κατεδάφισης ή αποσυναρμολόγησης
 • Οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά σε όλα τα είδη κήπων, βλάστησης, φυτών και δενδροφυτεύσεων
 • Οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά από την επαγγελματική ευθύνη των μελετητών, συμβούλων μηχανικών, αρχιτεκτόνων κ.λπ.
 • Οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά σε οποιαδήποτε ιδιοκτησία, οικόπεδο ή κτήριο, ή σωματική βλάβη σε τρίτους που οφείλονται άμεσα ή έμμεσα σε δόνηση, μετακίνηση ή εξασθένιση του φέροντος οργανισμού του όμορου κτίσματος. Καλύπτονται όλες οι άλλες ζημιές σε όμορα
 • Οποιαδήποτε υπαρκτή ή υποθετική ευθύνη για ζημιά ή απώλεια που προέρχεται άμεσα ή έμμεσα από ανάμειξη με οποιοδήποτε τρόπο με αμίαντο ή με υλικά που περιέχουν αμίαντο σε οποιαδήποτε μορφή ή ποσότητα
 • Απώλειες ή ζημιές από μόλυνση ή ρύπανση του αέρα, των νερών και του εδάφους

Σημειώσεις – Ειδικές συμφωνίες

Ασφάλιση τρομοκρατικών ενεργειών

Η ασφάλιση των τρομοκρατικών ενεργειών υπόκειται στο δικαίωμα της ασφαλιστικής εταιρείας. Η κάλυψη μπορεί να διακοπεί οποτεδήποτε με προειδοποίηση εντός 7 ημερών και χωρίς την ύπαρξη οποιασδήποτε προϋπόθεσης.Ασφάλιση ΦΠΑ

Σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 3 του άρθρου 15 του Ν. 2836/2000, η υποχρέωση διακανονισμού του ΦΠΑ σε περιπτώσεις λήψης αποζημιώσεων από ασφαλιστικές εταιρείες παύει για τις επιχειρήσεις όταν πρόκειται για καταστροφή, απώλεια ή κλοπή των περιουσιακών τους στοιχείων. Συνεπώς δεν ασφαλίζεται ο ΦΠΑ στις επιχειρήσεις, που έχουν δικαίωμα διακανονισμού του.


Προϋποθέσεις

Διευκρινίζεται: το έργο δεν θα πρέπει να έχει ξεκινήσει πριν από την έναρξη της ασφάλισης.

Μέτρα πυροπροστασίας

Η ασφάλιση Πειραιώς κατά παντός Κινδύνου Φωτοβολταϊκών Μονάδων στο στάδιο της Συναρμολόγησης/Εγκατάστασης σάς καλύπτει μόνο εφόσον όλα τα μέτρα κατάσβεσης πυρός είναι σε ετοιμότητα πριν από την έναρξη της περιόδου δοκιμών.Λήψη προφύλαξης για πρόληψη ατυχημάτων


Η ασφάλιση Πειραιώς κατά παντός Κινδύνου Φωτοβολταϊκών Μονάδων στο στάδιο της Συναρμολόγησης/Εγκατάστασης σάς καλύπτει μόνο εφόσον λαμβάνετε τις απαιτούμενες προφυλάξεις για την πρόληψη ατυχημάτων ή ζημιών και τηρείτε τους νόμους και κανονισμούς που σχετίζονται με την ασφάλεια του κοινού αλλά και του εργατοτεχνικού και προσωπικού που ασχολείται με οποιονδήποτε τρόπο στο έργο.Φύλαξη υλικών ή εργαλείων

Η κάλυψη κλοπής των υλικών ή εργαλείων παρέχεται με την προϋπόθεση ότι τα υλικά ή εργαλεία φυλάσσονται κατά τις μη εργάσιμες ώρες μέσα σε κλειστό κλειδωμένο χώρο.Ύπαρξη προηγούμενου συμβολαίου αστικής ευθύνης

Εάν υπάρχει σε ισχύ συμβόλαιο αστικής ευθύνης συναρμολόγησης στο έργο που έχετε αναλάβει ως εργολάβος ή υπεργολάβος, το παρόν ασφαλιστήριο θα ενεργοποιηθεί πρώτο, ενώ μετά την εξάντληση των ορίων του, θα ενεργοποιηθεί το άλλο συμβόλαιο κατ’ υπέρβαση.

Πώς θα ασφαλιστείτε

Για να ενημερωθείτε για την Ασφάλιση Πειραιώς κατά παντός Κινδύνου Φωτοβολταϊκών Μονάδων στο στάδιο της Συναρμολόγησης/Εγκατάστασης και να υποβάλετε την αίτησή σας:

 • Επισκεφτείτε ένα κατάστημα της Τράπεζας Πειραιώς
Βρείτε κοντινό κατάστημαΗ Πειραιώς Financial Holdings Α.Ε., ως ασφαλιστικός διαμεσολαβητής, ασκεί τη δραστηριότητα της διανομής των ασφαλιστικών προϊόντων, στο όνομα και για λογαριασμό των ασφαλιστικών εταιρειών με τις οποίες διατηρεί συνεργασία.