Ασφάλιση Φυτικής Παραγωγής My Agro Land

H Πειραιώς Financial Holdings προτείνει το πρόγραμμα My Agro Land, που δημιούργησε η Ασφαλιστική Εταιρία ERGO και απευθύνεται σε επαγγελματίες αγρότες, Αγροτικούς Συνεταιρισμούς, ομάδες παραγωγών και Εταιρίες Τροφίμων & Αγροτικών Προϊόντων.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
H Πειραιώς Financial Holdings προτείνει το πρόγραμμα Aσφάλισης Φυτικής Παραγωγής My Agro Land , που δημιούργησε η Ασφαλιστική Εταιρία ERGO και απευθύνεται σε επαγγελματίες αγρότες, Αγροτικούς Συνεταιρισμούς, ομάδες παραγωγών και Εταιρίες Τροφίμων & Αγροτικών Προϊόντων.
ΤΥΠΟΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ/
ΠΑΡΟΧΩΝ
 • Ασφαλίζονται οι ζημιές που προκαλούνται άμεσα στις υπαίθριες καλλιέργειες
 • Λειτουργεί συμπληρωματικά της κάλυψης του ΕΛ.Γ.Α.
 • Καλύπτει την ποσοτική ζημιά του ασφαλισμένου προϊόντος
 • Το ποσοστό κάλυψης φθάνει (συμπληρωματικά με τον ΕΛΓΑ) το 85% της ζημιάς
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Η ασφαλιστική περίοδος ξεκινά την 1η Απριλίου κάθε έτους και ολοκληρώνεται την 31η Δεκεμβρίου, ενώ η ένταξη των ασφαλισμένων στο πρόγραμμα είναι δυνατή μέχρι και την 31η Αυγούστου.
ΑΛΛΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Προϋποθέσεις ασφάλισης:

 • Προσκόμιση Βεβαίωσης Ασφάλισης ΕΛ.Γ.Α.
 • Ασφάλιση στο πρόγραμμα του συνόλου της υπαίθριας φυτικής παραγωγής του ασφαλιζομένου
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
H Πειραιώς Financial Holdings προτείνει το πρόγραμμα Aσφάλισης Φυτικής Παραγωγής My Agro Land , που δημιούργησε η Ασφαλιστική Εταιρία ERGO και απευθύνεται σε επαγγελματίες αγρότες, Αγροτικούς Συνεταιρισμούς, ομάδες παραγωγών και Εταιρίες Τροφίμων & Αγροτικών Προϊόντων.
ΤΥΠΟΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ/
ΠΑΡΟΧΩΝ
 • Ασφαλίζονται οι ζημιές που προκαλούνται άμεσα στις υπαίθριες καλλιέργειες
 • Λειτουργεί συμπληρωματικά της κάλυψης του ΕΛ.Γ.Α.
 • Καλύπτει την ποσοτική ζημιά του ασφαλισμένου προϊόντος
 • Το ποσοστό κάλυψης φθάνει (συμπληρωματικά με τον ΕΛΓΑ) το 85% της ζημιάς
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Η ασφαλιστική περίοδος ξεκινά την 1η Απριλίου κάθε έτους και ολοκληρώνεται την 31η Δεκεμβρίου, ενώ η ένταξη των ασφαλισμένων στο πρόγραμμα είναι δυνατή μέχρι και την 31η Αυγούστου.
ΑΛΛΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Προϋποθέσεις ασφάλισης:

 • Προσκόμιση Βεβαίωσης Ασφάλισης ΕΛ.Γ.Α.
 • Ασφάλιση στο πρόγραμμα του συνόλου της υπαίθριας φυτικής παραγωγής του ασφαλιζομένου

Καλύψεις*

Οι Ασφαλιστικοί κίνδυνοι που ασφαλίζονται από το My Agro Land είναι:

 • Οι φυσικοί κίνδυνοι (ζημιογόνα αίτια) που καλύπτει η ασφάλιση του ΕΛ.Γ.Α
 • Ζημιές από άγρια ζώα που καλύπτει η ασφάλιση του ΕΛ.Γ.Α
 • Πυρκαγιά
 • Απώλεια ζωής του ασφαλισμένου από ατύχημα

*Αναλυτική περιγραφή των καλύψεων, προϋποθέσεων και εξαιρέσεων γίνεται στους γενικούς & ειδικούς όρους του ασφαλιστηρίου οι οποίοι είναι διαθέσιμοι στο κατάστημα.

Αποζημιώσεις

 • Ζημιά θεωρείται η απώλεια της φυτικής παραγωγής η οποία αναμένεται να συγκομισθεί κατ’ αγροτεμάχιο ή η ποιοτική υποβάθμιση της από την επίδραση των καλυπτόμενων ασφαλιστικά ζημιογόνων αιτίων, εξ αιτίας των οποίων προκαλείται μείωση του αντικειμενικά προσδοκώμενου εισοδήματος των παραγωγών.
 • Η ασφαλιστική κάλυψη θα έχει ισχύ μετά την παρέλευση 7 ημερών από την έναρξη της ασφάλισης για τους κινδύνους του ΕΛΓΑ και 24 ώρες για τον κίνδυνο της πυρκαγιάς.
 • Η αποζημίωση βασίζεται στο πόρισμα του ΕΛ.Γ.Α. και σύμφωνα με τον υφιστάμενο τρόπο υπολογισμού.
 • Η Ασφαλιστική Εταιρία ERGO εγγυάται ότι μαζί με τον ΕΛ.Γ.Α. το ύψος της αποζημίωσης θα φθάνει στο ποσοστό 85% της συνολικής ζημιάς.
 • Η αποζημίωση καταβάλλεται μετά την οριστικοποίηση της τελευταίας ζημιάς πριν τη συγκομιδή.

Καταβολή Ασφαλίστρων

Τρόποι πληρωμής

 • Ετήσιος με χρέωση λογαριασμού ή πιστωτικής κάρτας της Τράπεζας Πειραιώς

Η Πειραιώς Financial Holdings Α.Ε., ως ασφαλιστικός διαμεσολαβητής, ασκεί τη δραστηριότητα της διανομής των ασφαλιστικών προϊόντων, στο όνομα και για λογαριασμό των ασφαλιστικών εταιρειών με τις οποίες διατηρεί συνεργασία.