Ασφάλιση Ζωικού Κεφαλαίου My Agro Farm

H Πειραιώς Financial Holdings προτείνει το πρόγραμμα My Agro Farm, που δημιούργησε η Ασφαλιστική Εταιρία ERGO και απευθύνεται σε κτηνοτρόφους, πτηνοτρόφους, Συνεταιρισμούς και ομάδες παραγωγών.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
H Πειραιώς Financial Holdings προτείνει το πρόγραμμα Aσφάλισης Ζωικού κεφαλαίου My Agro Farm, που δημιούργησε η Ασφαλιστική Εταιρία  ERGO και απευθύνεται σε κτηνοτρόφους, πτηνοτρόφους, Συνεταιρισμούς και ομάδες παραγωγών.
ΤΥΠΟΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ/
ΠΑΡΟΧΩΝ
Το My Agro Farm είναι ένα πρόγραμμα που ασφαλίζει τις πιο κάτω μονάδες:

 • Βοοτροφικές
 • Χοιροτροφικές
 • Αιγοπροβατοτροφικές
 • Πτηνοτροφικές
ΔΙΑΡΚΕΙΑ


Ετησίως ανανεούμενο
ΑΛΛΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Βασικές πληροφορίες ασφάλισης:

 • Είδος μονάδας (Βοοτροφική, Χοιροτροφική, Αιγοπροβατοτροφική, Πτηνοτροφική)
 • Αξία ασφαλιζομένου Ζωικού Κεφαλαίου
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
H Πειραιώς Financial Holdings προτείνει το πρόγραμμα Aσφάλισης Ζωικού κεφαλαίου My Agro Farm, που δημιούργησε η Ασφαλιστική Εταιρία  ERGO και απευθύνεται σε κτηνοτρόφους, πτηνοτρόφους, Συνεταιρισμούς και ομάδες παραγωγών.
ΤΥΠΟΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ/
ΠΑΡΟΧΩΝ
Το My Agro Farm είναι ένα πρόγραμμα που ασφαλίζει τις πιο κάτω μονάδες:

 • Βοοτροφικές
 • Χοιροτροφικές
 • Αιγοπροβατοτροφικές
 • Πτηνοτροφικές
ΔΙΑΡΚΕΙΑ


Ετησίως ανανεούμενο
ΑΛΛΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Βασικές πληροφορίες ασφάλισης:

 • Είδος μονάδας (Βοοτροφική, Χοιροτροφική, Αιγοπροβατοτροφική, Πτηνοτροφική)
 • Αξία ασφαλιζομένου Ζωικού Κεφαλαίου

Καλύψεις*

Καλύπτονται ζημιές οι οποίες οφείλονται σε θάνατο ασφαλισμένων ζώων από τυχαίο και απρόβλεπτο γεγονός, (θάνατος από Ασθένεια ή Ατύχημα)

* Αναλυτική περιγραφή των καλύψεων, προϋποθέσεων και εξαιρέσεων γίνεται στους γενικούς & ειδικούς όρους του ασφαλιστηρίου οι οποίοι είναι διαθέσιμοι στο κατάστημα.

Αποζημιώσεις

Αποζημιώνονται οι ζημιές στο Ζωικό κεφάλαιο σύμφωνα με τις καλύψεις του προγράμματος.


Η Πειραιώς Financial Holdings Α.Ε., ως ασφαλιστικός διαμεσολαβητής, ασκεί τη δραστηριότητα της διανομής των ασφαλιστικών προϊόντων, στο όνομα και για λογαριασμό των ασφαλιστικών εταιρειών με τις οποίες διατηρεί συνεργασία.