ΟΣΕΚΑ (Αμοιβαία Κεφάλαια) Πειραιώς Asset Management ΑΕΔΑΚ

Πειραιώς Α/Κ Μικτό FOF/ Λήψη Διαβίβαση

Πειραιώς Α/Κ Μικτό FOF/ Επενδυτικές Συμβουλές/Σχήμα 1

Πειραιώς Α/Κ Μικτό FOF/ Επενδυτικές Συμβουλές/Σχήμα 2

Πειραιώς Α/Κ Μικτό FOF/ Επενδυτικές Συμβουλές/Σχήμα 3

Πειραιώς Α/Κ Μικτό FOF/ Επενδυτικές Συμβουλές/Σχήμα 4

Πειραιώς Α/Κ Διαχείρισης Διαθεσίμων/ Λήψη Διαβίβαση

Πειραιώς Α/Κ Διαχείρισης Διαθεσίμων/ Επενδυτικές Συμβουλές/Σχήμα 1

Πειραιώς Α/Κ Διαχείρισης Διαθεσίμων/ Επενδυτικές Συμβουλές/Σχήμα 2

Πειραιώς Α/Κ Διαχείρισης Διαθεσίμων/ Επενδυτικές Συμβουλές/Σχήμα 3

Πειραιώς Α/Κ Διαχείρισης Διαθεσίμων/ Επενδυτικές Συμβουλές/Σχήμα 4

Πειραιώς Α/Κ Μετοχικό/ Λήψη Διαβίβαση

Πειραιώς Α/Κ Μετοχικό/ Επενδυτικές Συμβουλές/Σχήμα 1

Πειραιώς Α/Κ Μετοχικό/ Επενδυτικές Συμβουλές/Σχήμα 2

Πειραιώς Α/Κ Μετοχικό/ Επενδυτικές Συμβουλές/Σχήμα 3

Πειραιώς Α/Κ Μετοχικό/ Επενδυτικές Συμβουλές/Σχήμα 4

Πειραιώς Α/Κ Μικτό/ Λήψη Διαβίβαση

Πειραιώς Α/Κ Μικτό/ Επενδυτικές Συμβουλές/Σχήμα 1

Πειραιώς Α/Κ Μικτό/ Επενδυτικές Συμβουλές/Σχήμα 2

Πειραιώς Α/Κ Μικτό/ Επενδυτικές Συμβουλές/Σχήμα 3

Πειραιώς Α/Κ Μικτό/ Επενδυτικές Συμβουλές/Σχήμα 4

Πειραιώς Α/Κ Ομολογιακό (Target Maturity)/ Λήψη Διαβίβαση

Πειραιώς Α/Κ Ομολογιακό (Target Maturity)/ Επενδυτικές Συμβουλές/Σχήμα 1

Πειραιώς Α/Κ Ομολογιακό (Target Maturity)/ Επενδυτικές Συμβουλές/Σχήμα 2

Πειραιώς Α/Κ Ομολογιακό (Target Maturity)/ Επενδυτικές Συμβουλές/Σχήμα 3

Πειραιώς Α/Κ Ομολογιακό (Target Maturity)/ Επενδυτικές Συμβουλές/Σχήμα 4

Πειραιώς Α/Κ Ομολογιακό / Λήψη Διαβίβαση

Πειραιώς Α/Κ Ομολογιακό/ Επενδυτικές Συμβουλές/Σχήμα 1

Πειραιώς Α/Κ Ομολογιακό/ Επενδυτικές Συμβουλές/Σχήμα 2

Πειραιώς Α/Κ Ομολογιακό/ Επενδυτικές Συμβουλές/Σχήμα 3

Πειραιώς Α/Κ Ομολογιακό/ Επενδυτικές Συμβουλές/Σχήμα 4

Σημείωση: Η Τράπεζα δεν υποχρεούται να επικαιροποιεί τις πληροφορίες που εμπεριέχονται σε έκαστο έντυπο πληροφοριών προϊόντος. Λαμβάνοντας υπ' όψιν τα ανωτέρω, η Τράπεζα, τα Μέλη του Διοικητικού της Συμβουλίου και τα υπεύθυνα πρόσωπα ουδεμία ευθύνη αναλαμβάνουν ως προς τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται σε έκαστο έντυπο πληροφοριών προϊόντος ή/και την έκβαση τυχόν επενδυτικών αποφάσεων που λαμβάνονται σύμφωνα με αυτές.

Δείτε αναλυτικά τις Δηλώσεις Αποποίησης Ευθύνης