Διαχείριση Χαρτοφυλακίου κατά τη διακριτική ευχέρεια της Τράπεζας

Επιθετικό Προφίλ – Μέσο Σενάριο

Επιθετικό Προφίλ – Ευνοϊκό Σενάριο

Επιθετικό Προφίλ – Δυσμενές Σενάριο

Σταθμισμένο Προφίλ – Μέσο Σενάριο

Σταθμισμένο Προφίλ – Ευνοϊκό Σενάριο

Σταθμισμένο Προφίλ – Δυσμενές Σενάριο

Εισοδήματος Προφίλ – Μέσο Σενάριο

Εισοδήματος Προφίλ – Ευνοϊκό Σενάριο

Εισοδήματος Προφίλ – Δυσμενές Σενάριο