Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

Το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ) αποτελεί τον κύριο βραχίονα του Next Generation EU (NGEU), ο οποίος σε συνδυασμό με τα διαρθρωτικά ταμεία, αποτελεί μια ολοκληρωμένη δέσμη διοχέτευσης πόρων για τη στήριξη των οικονομιών της Ένωσης.

Πρωταρχικός στόχος του Ταμείου είναι να καλύψει το σημαντικό κενό σε επενδύσεις, εθνικό προϊόν και απασχόληση, κενό ενδημικό των επιδόσεων της ελληνικής οικονομίας κατά την τελευταία δεκαετία που επιδεινώθηκε σημαντικά λόγω της πανδημίας του COVID-19.

Τα δάνεια του ΤΑΑ προορίζονται για τη χρηματοδότηση επενδύσεων που εμπίπτουν στους ακόλουθους πέντε θεματικούς άξονες-πυλώνες του ΕΣΑΑ: α) πράσινη μετάβαση, β) ψηφιακός μετασχηματισμός, γ) καινοτομία – έρευνα & ανάπτυξη, δ) ανάπτυξη οικονομιών κλίμακας μέσω συνεργασιών, εξαγορών και συγχωνεύσεων και ε) εξωστρέφεια.

Η Τράπεζα Πειραιώς συμμετέχει στο Ταμείο Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ) με στόχο την ενίσχυση των ελληνικών επιχειρήσεων δίνοντας έμφαση στην πράσινη μετάβαση & τον ψηφιακό μετασχηματισμό, την εξωστρέφεια των επιχειρήσεων και στη δημιουργία νεών θέσεων απασχόλησης.

Ενεργοποίηση των Χρηματοδοτήσεων του ΤΑΑ

Ακολουθεί η πρόσκληση προς ενδιαφερόμενους επενδυτές, για την υποβολή επενδυτικών σχεδίων προς χρηματοδότηση στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και ενεργοποιείται η συμμετοχή της Τράπεζας Πειραιώς σε μία από τις μεγαλύτερες δράσεις υλοποίησης επενδυτικών σχεδίων των τελευταίων ετών.

Δεδομένου ότι από την 1/6/2022 καθίσταται υποχρεωτική η χρήση της πλατφόρμας οι επενδυτές μπορούν, πλέον, να ανεβάζουν τα επενδυτικά τους σχέδια μόνο μέσω της πλατφόρμας, και στην συνέχεια επιλέγοντας την Τράπεζας Πειραιώς έπειτα από την εγγραφή τους. Η πλατφόρμα είναι διαθέσιμη στον παρακάτω ιστότοπο:

https://greece20-loans.gov.gr/


H Ελλάδα με πόρους του ΤΑΑ υλοποιεί το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας με τίτλο Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης-Next Generation EU στο πλαίσιο αυτού χορηγούνται δάνεια για να χρηματοδοτήσουν τις επενδύσεις των επιχειρήσεων.

pos

Βασικοί Πυλώνες ΤΑΑ

Οι βασικοί άξονες επενδύσεων στους οποίους εστιάζει το Ταμείο
pos

Χρηματοδοτικό Σχήμα Επενδύσεων και Επιλέξιμες Δαπάνες

Οι επιλέξιμες δαπάνες και το προβλεπόμενο χρηματοδοτικό σχήμα

pos

Διαδικασία Υποβολής Επενδυτικού Σχεδίου

Τα βασικά βήματα της διαδικασίας ένταξης στο ΤΑΑ