Χρηματοδοτήσεις Μεγάλων Επιχειρήσεων

Η Τράπεζα Πειραιώς διαθέτει σημαντική παρουσία και εμπειρία στον τομέα της χρηματοδότησης μεγάλων επιχειρήσεων, παρέχοντας εξειδικευμένα και προσαρμοσμένα στις ιδιαίτερες ανάγκες των πελατών τραπεζικά προϊόντα και υπηρεσίες. Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες εταιρικής τραπεζικής παρέχονται μέσω ομάδας συνεργατών υψηλής τεχνογνωσίας, με σημαντική εμπειρία στην εγχώρια αγορά, στους εξής κλάδους:


  • Κατασκευές και υποδομές

  • Χαλυβουργία, βασικά μέταλλα, πετρέλαια

  • Ξενοδοχεία και τουριστική ανάπτυξη

  • Ακίνητη περιουσία (εμπορικά και οικιστικά ακίνητα)

  • Τηλεπικοινωνίες, Nέες τεχνολογίες, Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας

  • Ενέργεια, Υγεία, Δημόσιος Τομέας


Σε αυτό το πλαίσιο, η Τράπεζα Πειραιώς, παρέχει εξειδικευμένα τραπεζικά προϊόντα και υπηρεσίες στις χώρες δραστηριοποίησης του Ομίλου (Ελλάδα και Ουκρανία) και τα οποία ενδεικτικά περιλαμβάνουν:  • Χρηματοδοτήσεις: Χρηματοδοτικά προϊόντα προσαρμοσμένα στις ανάγκες κάθε επιχείρησης όπως Ανακυκλούμενη Πίστωση, Δάνεια Βραχυπρόθεσμου / Μακροπρόθεσμου Χαρακτήρα, Ομολογιακά Δάνεια, Κοινοπρακτικά Δάνεια, Leasing και Factoring.

  • Λοιπά Πιστοδοτικά Προϊόντα: Πιστοδοτικά προϊόντα με σκοπό την κάλυψη των αναγκών του συναλλακτικού κυκλώματος εταιρικών πελατών, όπως έκδοση Εγγυητικών Επιστολών, Ενέγγυων Πιστώσεων κλπ.

  • Διαχείριση Κινδύνου: Προϊόντα διαχείρισης επιτοκιακού και συναλλαγματικού κινδύνου τα οποία μπορούν να προσαρμοστούν στις προδιαγραφές κάθε εταιρείας.