Γέφυρα II: Πρόγραμμα Επιδότησης Δόσεων Επιχειρηματικών Δανείων

Στην Τράπεζα Πειραιώς στηρίζουμε έμπρακτα τις Ελληνικές Επιχειρήσεις που έχουν πληγεί από τις δυσμενείς συνέπειες του CoVid -19  συμμετέχοντας στο πρόγραμμα «ΓΕΦΥΡΑ II» του Ελληνικού Δημοσίου.

Μέσω του προγράμματος, σας δίνεται η δυνατότητα να επιδοτηθείτε από το Δημόσιο για χρονικό διάστημα 8 μηνών, για συγκεκριμένο ποσοστό της δόσης (κεφάλαιο και τόκους) των επιλέξιμων επιχειρηματικών σας δανείων.

Δυνατότητα υποβολής αίτησης ένταξής στο πρόγραμμα έχουν οι δικαιούχοι μέχρι τις 31/5/2021, στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (ΕΓΔΙΧ) μέσω της ιστοσελίδας www.keyd.gov.gr ή http://ofeiles.gov.gr

Περιγραφή Προγράμματος:

Το Δημόσιο επιδοτεί για χρονικό διάστημα 8 μηνών, συγκεκριμένο ποσοστό της δόσης (κεφάλαιο και τόκους) των επιλέξιμων βάσει κριτηρίων επιχειρηματικών δανείων, εξυπηρετούμενων ή μη, σύμφωνα με τον πίνακα.

Υποβολή Αιτήσεων:

Δυνατότητα υποβολής αίτησης ένταξής στο πρόγραμμα έχουν οι δικαιούχοι μέχρι τις 31/5/2021, στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (ΕΓΔΙΧ) μέσω της ιστοσελίδας www.keyd.gov.gr ή http://ofeiles.gov.gr

Στο πρόγραμμα εντάσσονται:

 • Ενεργά νομικά πρόσωπα, τα οποία συνιστούν μικρή, πολύ μικρή ή μεσαία επιχείρηση εξαιρούμενων των χρηματοπιστωτικών οργανισμών
 • Φυσικά πρόσωπα που είναι ενεργοί ελεύθεροι επαγγελματίες ή επιτηδευματίες ή εταίροι προσωπικών ή κεφαλαιουχικών εταιρειών

τα οποία έχουν αποδεδειγμένα πληγεί από την πανδημία του Covid 19 με βάση τα παρακάτω κριτήρια: 

 • Χαρακτηρίστηκαν ως πληττόμενοι, βάσει του Κωδικού Αριθμού Δραστηριότητάς (ΚΑΔ) τους
 • Έχει ανασταλεί η λειτουργία τους
 • Έχουν ως αντικείμενο την εκμετάλλευση ακινήτων και έλαβαν μειωμένο μίσθωμα .
 • Δικαιούχοι ή λήπτες της ενίσχυσης με τη μορφή της επιστρεπτέας προκαταβολής
 • Έχουν εντάξει εργαζομένους τους στις ρυθμίσεις της υπ. αρ. οικ.23103/478/2020 (Β’ 2274) κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (Μηχανισμός «Συνεργασία») μέχρι την καταληκτική ημερομηνία της αίτησης
και
 • τα έσοδα του ημερολογιακού έτους 2020 παρουσίασαν μείωση ίση ή μεγαλύτερη του 20% σε σχέση με το αντίστοιχα έσοδα του ημερολογιακού έτους 2019, όπως αυτό προκύπτει από τις περιοδικές δηλώσεις Φ.Π.Α ή από τα υποβαλλόμενα στοιχεία στη Φορολογική Διοίκηση.

Κριτήρια κατηγοριοποίησης μεγέθους των επιχειρήσεων:

Οι δικαιούχοι κατηγοριοποιούνται βάσει εισοδήματος ή κύκλου εργασιών και αριθμού απασχολούμενων σύμφωνα με τον πίνακα.


Για την ένταξη του δανείου στο πρόγραμμα επιδότησης πρέπει να πληρούνται τα κριτήρια:

 • Κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης να μην υπάρχει άλλη ενεργή κρατική ενίσχυση ή συνεισφορά για το δάνειο και να μην είχε ενταχθεί στο Πρόγραμμα Γέφυρα Ι
 • Να μην υπάρχει ενεργή εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου ή της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας ή ευρωπαϊκών φορέων από πόρους, εθνικούς ή ευρωπαϊκούς
 • Να μην υπάρχουν δάνεια τα οποία δεν εξυπηρετούνται και επιπλέον έχουν καταγγελθεί μέχρι και την ημερομηνία της αίτησης σε ποσοστό μεγαλύτερο του πενήντα τοις εκατό (50%) επί του συνόλου των δανείων που έχουν λάβει από χρηματοδοτικούς φορείς για οποιαδήποτε αιτία.
 • Να μη θεωρείται Προβληματική η Επιχείρηση κατά την έννοια της παρ. 18 του άρθρου 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 651/2014, κατά την 31η Δεκεμβρίου 2019, ή κατά τη χορήγηση της ενίσχυσης.
 • Να μην έχουν επιβληθεί σε βάρος της επιχείρησης, μέσα σε χρονικό διάστημα 2 ετών πριν από την ημερομηνία υποβολής αίτησης:

  1. 3 πράξεις επιβολής προστίμου από τα ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από 3 διενεργηθέντες ελέγχους, ή
  2. 2 πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους.

 • Να μην υπάρχει σε εκκρεμότητα εντολή ανάκτησης προηγούμενης παράνομης και ασύμβατης κρατικής ενίσχυσης.
 • Η επιχείρηση να είναι ενεργή, να υποβάλλει όλες τις φορολογικές δηλώσεις, να μην έχει πτωχεύσει, να μην έχει υποβάλει αίτηση για πτώχευση, να μην έχει τεθεί σε αναγκαστική διαχείριση, να μην έχει υποβληθεί αίτηση για θέση σε αναγκαστική διαχείριση και εν γένει να μην έχει υπαχθεί σε οιαδήποτε διαδικασία αφερεγγυότητας βάσει του εθνικού δικαίου, με εξαίρεση την περίπτωση όπου έχει επικυρωθεί συμφωνία εξυγίανσης της επιχείρησης με δικαστική απόφαση, η οποία δεν έχει προσβληθεί με ένδικα μέσα.

Το μέγιστο ποσό κρατικής μηνιαίας συνεισφοράς εξαρτάται από το μέγεθος της επιχείρησης, την κατηγορία της οφειλής (εξυπηρετούμενη ή μη), τις καταθέσεις / επενδύσεις και την ακίνητη περιουσία του δανειολήπτη, σύμφωνα με τον πίνακα επιλεξιμότητας. 

Μετά την ολοκλήρωση της καταβολής της συνεισφοράς του Δημοσίου, ο οφειλέτης υποχρεούται να καταβάλλει τις δόσεις της οφειλής του εμπρόθεσμα, καθ’ όλη τη διάρκεια παρακολούθησης για το παρακάτω διάστημα).

Α. Εξυπηρετούμενες ή με καθυστέρηση ≤90 ημερών: 6 μήνες

Β. Μη εξυπηρετούμενες με καθυστέρηση> 90 ημερών: 12 μήνες

Γ. Μη εξυπηρετούμενες με καθυστέρηση >90 ημερών & καταγγελμένες συμβάσεις: 18 μήνες

Δ. Δάνεια με μη μηνιαία συχνότητα αποπληρωμής, σε οποιαδήποτε κατηγορία: 12 μήνες

Η καταβολή της συνεισφοράς του Δημοσίου διακόπτεται στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 • Εάν η επιχείρηση δεν καταβάλει εμπρόθεσμα το ποσό της οφειλής που τη βαρύνει.
 • Εάν διαπιστωθεί ότι η αίτηση είχε εγκριθεί χωρίς να πληρούνται οι προϋποθέσεις επιλεξιμότητας, ή ότι ο οφειλέτης δεν πληροί τις προϋποθέσεις χορήγησης συνεισφορά Δημοσίου
 • Σε περίπτωση λύσης του αιτούντος νομικού προσώπου ή θανάτου του φυσικού προσώπου
 • Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης προσκόμισης των απαιτούμενων δικαιολογητικών (31.12.2021)
 • Σε περίπτωση χορήγησης της ενίσχυσης σε μεταποιητικές επιχειρήσεις ή εμπορίας γεωργικών προϊόντων, εφόσον διαπιστωθεί ότι μέρος ή το σύνολο της ενίσχυσης μετακυλίεται από αυτές σε πρωτογενείς παραγωγούς.

Εάν διαπιστωθεί υπέρβαση του ορίου του συνολικού ποσού δημόσιας συνεισφοράς που δύναται να χορηγηθεί σε κάθε επιχείρηση βάσει του παρόντος προγράμματος, αυτό περικόπτεται ανάλογα.

Στην περίπτωση διακοπής το ποσό της συνεισφοράς επιστρέφεται στο Δημόσιο από τον πελάτη εντόκως από την ημερομηνία καταβολής του έως και την επιστροφή του.

1. Υποβολή αίτησης online:

Η υποβολή αιτήσεων ένταξης στο πρόγραμμα πραγματοποιείται ηλεκτρονικά με κωδικούς TAXISnet μέσω ειδικής πλατφόρμας στη σελίδα του προγράμματος www.keyd.gov.gr ή http://ofeiles.gov.gr με κωδικούς Taxis μέχρι τις 31/05/2021.

Ο δικαιούχος έχει τη δυνατότητα να κάνει χρήση συμβούλου, με αμοιβή 250€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) ανά χρηματοδοτικό φορέα. Η αμοιβή του συμβούλου  προστίθεται στο ανεξόφλητο υπόλοιπο του δανείου, επιμερίζεται και αποπληρώνεται καθ’ όλη τη διάρκειά του. Τυχόν έξοδα για την πίστωση του λογαριασμού του συμβούλου βαρύνουν τον τελευταίο.

2. Αυτόματοι έλεγχοι και μεταβίβαση αίτησης

Η πλατφόρμα με αυτοματοποιημένες διαδικασίες ανακτά στοιχεία από βάσεις δεδομένων, διενεργεί ελέγχους και διαβιβάζει την αίτηση στους χρηματοδοτικούς φορείς.

3. Παροχή στοιχείων δανειοληπτών

Η Τράπεζα αντλεί και παρέχει στην πλατφόρμα στοιχεία οφειλών και στοιχεία καταθέσεων /επενδυτικών προϊόντων του αιτούντος.

4. Προέγκριση επιδότησης Δημοσίου

Η πλατφόρμα πραγματοποιεί αρχικό έλεγχο των στοιχείων, εντοπίζει τις οφειλές που μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα και προεγκρίνει αυτόματα την επιδότηση για το σύνολο των οφειλών, ενημερώνοντας την Τράπεζα και τον οφειλέτη μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος (email).

5. Έλεγχος στοιχείων προς επιδότηση οφειλών

Η τράπεζα ελέγχει τα στοιχεία των προς επιδότηση οφειλών, ανοίγει ειδικό ακατάσχετο λογαριασμό για την αποκλειστική εξυπηρέτηση κάθε οφειλής και εφόσον απαιτείται:

 • Για οφειλές με καθυστέρηση έως και 90 ημέρες: οι ληξιπρόθεσμες οφειλές είτε εξοφλούνται είτε προστίθενται στο άληκτο κεφάλαιο του δανείου και επιμερίζονται στις υπόλοιπες δόσεις.
 • Για οφειλές με μεγαλύτερη καθυστέρηση ή καταγγελμένες: ρυθμίζονται οι ληξιπρόθεσμες οφειλές. Η δράση ενεργοποιείται το μήνα μετά τη σύναψη σύμβασης ρύθμισης δανείου με την τράπεζα (καταληκτική ημερομηνία ρύθμισης η 15/7/2021).
 • Σε περίπτωση που στον οφειλέτη έχει ήδη χορηγηθεί αναστολή δόσεων, ο οφειλέτης μπορεί να επιλέξει, είτε να διακοπεί η αναστολή και να ξεκινήσει η καταβολή συνεισφοράς, είτε να ξεκινήσει η καταβολή της συνεισφοράς μετά την ολοκλήρωση της αναστολής. Σε κάθε περίπτωση ή συνεισφορά του Δημοσίου καλύπτει μέχρι 8 μήνες από την έγκρισή της.

6. Τελική έγκριση επιδότησης

Η πλατφόρμα διενεργεί αυτοματοποιημένους ελέγχους και εφόσον πληρούνται όλα τα κριτήρια επιλεξιμότητας, η αίτηση εγκρίνεται και αποστέλλεται σχετική ενημέρωση στον αιτούντα για την οριστική ένταξη του στο πρόγραμμα.

7. Καταβολή επιδότησης

Το δημόσιο καταβάλει μηνιαία το επιδοτούμενο ποσό για κάθε οφειλή στον ειδικό ακατάσχετο λογαριασμό και η πλατφόρμα ενημερώνει σχετικά τον αιτούντα.

8. Παρακολούθηση πληρωμών

Η τράπεζα ενημερώνει κάθε μήνα την πλατφόρμα αναφορικά με την πορεία πληρωμών των οφειλών, τόσο κατά την περίοδο επιδότησης όσο και κατά το διάστημα παρακολούθησης.

Ενημερωθείτε αναλυτικότερα για το πρόγραμμα στο http://www.keyd.gov.gr/covid19_gefyra2/