Στην Τράπεζα Πειραιώς συμβάλλουμε στην επανεκκίνηση του αύριο στηρίζοντας τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Η Τράπεζα Πειραιώς σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, στην προσπάθειά της να υποστηρίξει τις επιχειρήσεις που πλήττονται από τις δυσμενείς συνέπειες του COVID – 19, συμμετέχει στο Υποπρόγραμμα Κεφάλαιο Κίνησης επιδότησης επιτοκίου στο πλαίσιο του προγράμματος Επιχειρηματική Χρηματοδότηση – ΤΕΠΙΧ ΙΙ.


Στηρίζουμε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις παρέχοντάς τους άμεση ρευστότητα και 0% επιτόκιο για τα 2 πρώτα χρόνια μέσω του Κεφαλαίου Κίνησης με επιδότηση επιτοκίου από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα. Κάντε την αίτησή σας στο www.ependyseis.gr/mis και επιλέξτε την Τράπεζα Πειραιώς

Μέσω του υποπρογράμματος προσφέρονται δάνεια κεφαλαίου κίνησης με προνομιακούς όρους χρηματοδότησης, καθώς το επιτόκιο της Τράπεζας επιδοτείται στο 100%* για τα δυο πρώτα έτη από πόρους του ΤΕΠΙΧ ΙΙ. Τα δάνεια αυτά αποσκοπούν στο να καλύψουν τις τρέχουσες ανάγκες των επιχειρήσεων, που έχουν πληγεί λόγω της πανδημίας, παρέχοντάς τους άμεση ρευστότητα.

Το ύψος των δανείων ανά επιχείρηση μπορεί να ανέλθει έως €500 χιλ.

*Η εισφορά του Ν.128/75 (0,60%), η οποία εφαρμόζεται στο 60% του δανείου θα επιβαρύνει τον πελάτη από την αρχή του δανείου

Μάθετε περισσότερα για τη δράση Κεφάλαιο Κίνησης με επιδότηση επιτοκίου εδώ.

Επιλέξιμες οι επιχειρήσεις που:
 • Είναι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, σύμφωνα με τη Σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ
 • Κατά την υποβολή της αίτησης λήψης δανείου, να διαθέτουν επιλέξιμο ΚΑΔ της ΚΥΑ: Αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.21268/ΦΕΚ Β/1991/20.03.2020 όπως έχει συμπληρωθεί και εκάστοτε ισχύει
 • Είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερες.
 • Είναι εγκατεστημένες και να λειτουργούν εντός της Ελλάδας.
 • Δεν υπερβαίνουν το όριο των ενισχύσεων που θέτει ο Κανόνας De Minimis, «περί ενισχύσεων ήσσονος σημασίας».
 • Εάν έχουν λάβει την εγγύηση της ΕΑΤ (πρώην ΕΤΕΑΝ ΑΕ) σε προγράμματα που έληξαν ή βρίσκονται σε ισχύ δεν εμφανίζουν ασυνέπεια (ληξιπροθεσμία) στο εγγυημένο δάνειο, καθώς και όσες επιχειρήσεις έχουν λάβει δάνειο με τη συμμετοχή του Ταμείου Επιχειρηματικότητας Ι και δεν εμφανίζουν ασυνέπεια (ληξιπροθεσμία).
 • Επιπλέον, οφείλουν να διατηρήσουν για όλη τη διάρκεια των δύο ετών που λαμβάνουν την επιδότηση επιτοκίου τουλάχιστον τον ίδιο αριθμό εργαζομένων με αυτόν που απασχολούσαν στις 19/03/2020.

Τα αιτήματα δανειοδότησης υποβάλλονται από τους πελάτες στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων (https://www.ependyseis.gr/mis) έως και την Πέμπτη 28 Μαΐου και ώρα 12:00μ.μ., επιλέγοντας την Τράπεζα Πειραιώς.

 • Μπείτε στo www.ependyseis.gr/mis με τους προσωπικούς κωδικούς σας (σε περίπτωση μη ύπαρξης κωδικών θα πρέπει να γίνει εγγραφή).
 • Στο κεντρικό μενού επιλέγετε "Χρηματοδοτικά Εργαλεία"-ΤΕΠΙΧ ΙΙ.
 • Στην αίτηση συμπληρώνετε τα στοιχεία της προς χρηματοδότηση επιχείρησης.
 • Επιλέξτε την Τράπεζα Πειραιώς για την υλοποίηση του αιτήματός σας.
 • Οριστικοποιήστε και υποβάλετε την αίτησή σας στο σύστημα.

Εφόσον έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία υποβολής του αιτήματος στο www.ependyseis.gr/mis προσέρχεστε στο κατάστημα της Τράπεζας Πειραιώς με εκτυπωμένο το έντυπο αίτησης από το ΠΣΚΕ, τα επιπλέον δικαιολογητικά που απαιτούνται και υποβάλετε το αίτημα χρηματοδότησης.