Ημερήσιο Δελτίο Αποτίμησης Αμοιβαίων Κεφαλαίων

  • Τελευταία ενημέρωση:
Η τιμή διάθεσης και εξαγοράς έχουν υπολογισθεί με βάση το μέγιστο επιτρεπόμενο ποσοστό προμήθειας, στο πλαίσιο της ισχύουσας τιμολογιακής πολιτικής της εταιρείας.

Διαχειριζόμενα αμοιβαία κεφάλαια.

Οι τιμές σε Euro των μεριδίων των Διεθνών Αμοιβαίων Κεφαλαίων με νόμισμα βάσης USD, JPY και CHF είναι ενδεικτικές. Υπολογίζονται βάσει των ισοτιμιών του παρακάτω πίνακα