«Εξοικονομώ-Ανακαινίζω για Νέους»

Το νέο πρόγραμμα «Εξοικονομώ-Ανακαινίζω για Νέους» σχεδιάστηκε με στόχο την ενίσχυση των νέων έως 39 ετών ώστε να εξασφαλίσουν την πλήρη αναβάθμιση, ενεργειακή και αισθητική, της οικίας τους. Το πρόγραμμα υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU και παρέχει συγχρηματοδότηση 50% στα δανειακά κεφάλαια του Ανακαινίζω.

Tο πρόγραμμα αποτελείται από δύο μέρη:

 • το «Εξοικονομώ», που παρέχει κίνητρα για παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε κατοικία
 • το «Ανακαινίζω», που παρέχει κίνητρα για παρεμβάσεις αισθητικής και λειτουργικής ανακαίνισης της κατοικίας, συμπληρωματικά των ανωτέρω παρεμβάσεων. Ως εκ τούτου, για την ένταξη στο «Ανακαινίζω» απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ένταξη στο «Εξοικονομώ».

Για την κάλυψη του κόστους των απαιτούμενων παρεμβάσεων παρέχεται η δυνατότητα συνδυασμού επιχορήγησης, δανεισμού ή/και ιδίων κεφαλαίων.

Για την κάλυψη της ιδιωτικής συμμετοχής υφίστανται οι κάτωθι επιλογές:

 • για εργασίες που αφορούν μόνο στο «Εξοικονομώ» μπορείτε να επιλέξετε να προχωρήσετε με Ίδια Κεφάλαια ή/και δάνειο
 • για εργασίες που αφορούν και στα δύο μέρη του προγράμματος μπορείτε να επιλέξετε έναν από τους κάτωθι συνδυασμούς:
  • και τα δύο με ίδια κεφάλαια ή
  • και τα δύο με δάνειο ή
  • το «Εξοικονομώ» με δάνειο και το «Ανακαινίζω» με ίδια κεφάλαια

Σημείωση: δεν παρέχεται η δυνατότητα επιλογής δανείου μόνο για το «Ανακαινίζω»

ΕΠΙΤΟΚΙΟ
Σταθερό 6,50% για παρεμβάσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας
(με 100% επιδότηση επιτοκίου για όλη τη διάρκεια του δανείου) πλέον εισφοράς Ν.128/75, ήτοι 0,12%

και

Σταθερό 4,00% για παρεμβάσεις Ανακαίνισης
πλέον εισφοράς Ν.128/75, ήτοι 0,06%, που αναλογεί στα κεφάλαια της τράπεζας
ΔΙΑΡΚΕΙΑ4, 5 ή 6 χρόνια
ΠΟΣΟ ΔΑΝΕΙΟΥ
Μέχρι €13.500
για παρεμβάσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας

Μέχρι €7.000
για παρεμβάσεις Ανακαίνισης
ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ
 • Επιχορήγηση στο κόστος των παρεμβάσεων
 • 100% επιδότηση επιτοκίου για το "Εξοικονομώ" καθώς και Εγγύηση Ελληνικού Δημοσίου για την 1η εισοδηματική κατηγορία*
 • Χαμηλότοκο δάνειο για το "Ανακαινίζω"
 • Μηδενική δαπάνη εξέτασης αιτήματος
 • Χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις
 • Χωρίς κόστος μερικής ή ολικής αποπληρωμής
ΕΠΙΤΟΚΙΟ
Σταθερό 6,50% για παρεμβάσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας
(με 100% επιδότηση επιτοκίου για όλη τη διάρκεια του δανείου) πλέον εισφοράς Ν.128/75, ήτοι 0,12%

και

Σταθερό 4,00% για παρεμβάσεις Ανακαίνισης
πλέον εισφοράς Ν.128/75, ήτοι 0,06%, που αναλογεί στα κεφάλαια της τράπεζας
ΔΙΑΡΚΕΙΑ4, 5 ή 6 χρόνια
ΠΟΣΟ ΔΑΝΕΙΟΥ
Μέχρι €13.500
για παρεμβάσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας

Μέχρι €7.000
για παρεμβάσεις Ανακαίνισης
ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ
 • Επιχορήγηση στο κόστος των παρεμβάσεων
 • 100% επιδότηση επιτοκίου για το "Εξοικονομώ" καθώς και Εγγύηση Ελληνικού Δημοσίου για την 1η εισοδηματική κατηγορία*
 • Χαμηλότοκο δάνειο για το "Ανακαινίζω"
 • Μηδενική δαπάνη εξέτασης αιτήματος
 • Χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις
 • Χωρίς κόστος μερικής ή ολικής αποπληρωμής

Συνοπτική περιγραφή του προγράμματος

Το Πρόγραμμα χρηματοδοτείται από τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και παρέχει συγχρηματοδότηση 50% στα δανειακά κεφάλαια του Ανακαινίζω.

Φορέας Υλοποίησης του Προγράμματος είναι το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (Τ.Ε.Ε.) και Φορέας Οικονομικής Διαχείρισης είναι η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Α.Ε. 

Βασικές προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται ώστε να ενταχθεί η κατοικία σας στο Πρόγραμμα είναι να:

 • Χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία, είτε από έναν εκ των ιδιοκτητών της (ιδιοκατοίκηση) είτε από τρίτο πρόσωπο (δωρεάν παραχώρηση/ενοικίαση)
 • Υφίσταται νόμιμα, δηλαδή να διαθέτει οικοδομική άδεια ή άλλο νομιμοποιητικό έγγραφο και να μην έχει κριθεί κατεδαφιστέα.
 • Έχει καταταχθεί βάσει του Πρώτου Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (Ά ΠΕΑ) σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Γ.

Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχετε εφόσον:

 1. γεννηθήκατε από την 01/01/1984 έως την 31/12/2005 και έχετε εμπράγματο δικαίωμα (πλήρης κυριότητα/ψιλής κυριότητας/ επικαρπίας) σε επιλέξιμη κατοικία
 2. καλύπτετε τα εισοδηματικά κριτήρια που ορίζονται στον οδηγό του προγράμματος

Επιπλέον κριτήρια ένταξης στο «Ανακαινίζω»

Για την υπαγωγή σας στο σκέλος του «Ανακαινίζω» ισχύουν επιπλέον σωρευτικά τα κάτωθι κριτήρια:

 • να συμμετάσχετε υποχρεωτικά και στο σκέλος του «Εξοικονομώ»
 • να κάνετε χρήση της κατοικίας (ιδιοκατοίκηση)
 • να έχετε εμπράγματο δικαίωμα πλήρους κυριότητας /επικαρπίας (αποκλείεται η ψιλή κυριότητα) σε ποσοστό τουλάχιστον 50% σε επιλέξιμη κατοικία
 • η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας σας καθώς και των μελών της οικογένειάς σας να μην ξεπερνά τις 300.000€ (σύμφωνα με τον ΕΝ.Φ.Ι.Α του 2022)
 • το ατομικό ή οικογενειακό σας εισόδημα να μην ξεπερνά τα €20.000

Σημειώσεις:

Για το μέρος του «Εξοικονομώ»:

 • αν υπάρχουν και άλλοι συνιδιοκτήτες στην επιλέξιμη κατοικία τότε:
  • δικαίωμα συμμετοχής έχει μόνο εκείνος που την ιδιοκατοικεί
  • σε περιπτώσεις δωρεάν παραχώρησης / ενοικίασης δικαίωμα συμμετοχής έχει ο ιδιοκτήτης με δικαίωμα πλήρους κυριότητας / επικαρπίας (όχι ψιλή κυριότητα), με τη συναίνεση των υπολοίπων.
 • στην περίπτωση που η επιλέξιμη κατοικία είναι κενή, δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχει μόνο ο ιδιοκτήτης με πλήρη κυριότητα ή ο επικαρπωτής.
 • δεν είναι επιλέξιμες κατοικίες με χρήση βραχυχρόνιας μίσθωσης.

Το μέγιστο ποσοστό επιχορήγησης για το μέρος του «Εξοικονομώ» για τις αιτήσεις όλων των κατηγοριών (μεμονωμένο διαμέρισμα, μονοκατοικία) ορίζεται ως εξής:

   Ατομικό
Εισόδημα
(€)
Οικογενειακό
Εισόδημα
(€)
Ποσοστό Επιχορήγησης
"Εξοικονομώ" - Ιδιοκατοίκηση

Ποσοστό Επιχορήγησης
"Εξοικονομώ" - 
     Ενοικίαση/ Δωρεάν Παραχώρηση  

Bonus Πολυτέκνων
"Εξοικονομώ"

1 Έως 5.000 Έως 10.000 75% 65%  +15%
2 > 5.000 έως 10.000 > 10.000 έως 20.000 70% 60%
3 > 10.000 έως 20.000 > 20.000 έως 30.000 55% 45%
4 > 20.000 έως 30.000 >30.000 έως 40.000 45% 40%

 • Στο «Ανακαινίζω» το ποσοστό επιχορήγησης είναι ίδιο για όλους με εισοδήματα έως 20.000€ (ατομικό ή οικογενειακό) και ανέρχεται σε 30%.

Σημείωση: Για τον υπολογισμό του ετήσιου ατομικού ή οικογενειακού «εισοδήματος» χρησιμοποιείται το Συνολικό Δηλωθέν εισόδημα, τα Απαλλασσόμενα και Αυτοτελή Φορολογούμενα εισοδήματα καθώς και η Προστιθέμενη Διαφορά Αντικειμενικών Δαπανών όλων των μελών της οικογένειας του αιτούντος.

Χορήγηση επιχορήγησης για το «Εξοικονομώ», σταδιακά σε δύο δόσεις ως εξής:

Προκαταβολή Επιχορήγησης: μετά την έκδοση της Απόφασης Υπαγωγής το 70% της επιχορήγησης κατατίθεται δεσμευμένο στον τραπεζικό λογαριασμό που θα έχετε δηλώσει στο Πληροφοριακό Σύστημα. Το ποσό είναι ακατάσχετο και θα αποδεσμεύεται σύμφωνα με τις εντολές που θα καταχωρήσετε στο Πληροφοριακό Σύστημα του προγράμματος, αφού πρώτα καταβάλετε στους προμηθευτές τη δική σας συμμετοχή από ίδια κεφάλαια ή διανείμετε στους προμηθευτές την προκαταβολή του δανείου.

Τελική εκταμίευση επιχορήγησης: με την ολοκλήρωση των εργασιών, της 2ης ενεργειακής επιθεώρησης (Β’ ΠΕΑ), τον έλεγχο των δικαιολογητικών που θα αναρτηθούν στο Πληροφοριακό Σύστημα και την έγκριση από το Τ.Ε.Ε. για την ολοκλήρωση της εκταμίευσης, θα αποδοθεί δεσμευμένο στο λογαριασμό σας το υπόλοιπο 30% της επιχορήγησης του «Εξοικονομώ» προκειμένου να εξοφληθούν οι προμηθευτές/ανάδοχοι.

Χορήγηση επιχορήγησης για το «Ανακαινίζω», εφάπαξ ως εξής:

Για το «Ανακαινίζω» δεν προβλέπεται προκαταβολή επί της αναλογούσας επιχορήγησης. Το σύνολο της επιχορήγησης πιστώνεται στο λογαριασμό σας για την εξόφληση των εργασιών ανακαίνισης, με την τελική εκταμίευση του «Εξοικονομώ».

 • Οι Επιλέξιμες παρεμβάσεις, ο Ανώτατος επιλέξιμος προϋπολογισμός παρεμβάσεων και το Ανώτατο επιλέξιμο κόστος λοιπών δαπανών του προγράμματος είναι οι εξής:

«Εξοικονομώ»

«Ανακαινίζω»

Βασικές Κατηγορίες Παρεμβάσεων

 1. Αντικατάσταση Κουφωμάτων /συστημάτων σκίασης/αερισμού
 2. Τοποθέτηση / Αναβάθμιση θερμομόνωσης
 3. Αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης /ψύξης
 4. Εγκατάσταση Συστήματος ζεστού νερού χρήσης (ΖΝΧ ) με χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ)
 5. Λοιπές παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας (π.χ. συσκευές διαχείρισης ενέργειας – smart home)
 1. Ανακαίνιση χώρων μπάνιου και ειδών υγιεινής
 2. Ανακαίνιση χώρων κουζίνας
 3. Αντικατάσταση πόρτας εισόδου
 4. Επισκευές ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων
 5. Επισκευές υδραυλικών εγκαταστάσεων
 6. Αντικατάσταση επιφανειών πατωμάτων
 7. Επιχρίσματα
 8. Επισκευές δομικών στοιχείων 
 9. Προμήθεια οικιακών ηλεκτρικών συσκευών, εφόσον υλοποιηθούν παρεμβάσεις ανακαίνισης και δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 3.000€.

Ανώτατος επιλέξιμος προϋπολογισμός παρεμβάσεων (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)

Δεν μπορεί να υπερβαίνει τις:

α)  22.500€

β) το γινόμενο του 1,10 € επί το σύνολο της εκτιμώμενης ετήσιας εξοικονόμησης πρωτογενούς ενέργειας (kWh) του Α΄ Π.Ε.Α,

γ) το γινόμενο του 220€ επί την επιφάνεια κυρίων χώρων (από Ε9)

Δεν μπορεί να υπερβαίνει τις:

α) τις 10.000 €

β) το γινόμενο του 75 € επί την επιφάνεια κυρίων χώρων όπως αυτή προκύπτει από το έντυπο Ε9

Ανώτατο επιλέξιμο κόστος λοιπών δαπανών*

Έως 2.500€

*Αφορούν στα εξής κόστη: έκδοσης Α΄ & Β΄ ΠΕΑ, αμοιβή τεχνικού συμβούλου, έκδοσης Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου, εκδόσεων αδειών/εγκρίσεων/μελετών.

 • Για την κάλυψη του κόστους των απαιτούμενων παρεμβάσεων παρέχεται η δυνατότητα συνδυασμού επιχορήγησης, δανεισμού ή/και ιδίων κεφαλαίων.
 • Για την κάλυψη της ιδιωτικής συμμετοχής στο πρόγραμμα υφίστανται οι κάτωθι επιλογές:
  • για εργασίες που αφορούν μόνο στο «Εξοικονομώ» μπορείτε να επιλέξετε να προχωρήσετε με Ίδια Κεφάλαια ή/και δάνειο
  • για εργασίες που αφορούν και στα δύο μέρη του προγράμματος μπορείτε να επιλέξετε έναν από τους κάτωθι συνδυασμούς:
  • και τα δύο με ίδια κεφάλαια ή
  • και τα δύο με δάνειο ή
  • το «Εξοικονομώ» με δάνειο και το «Ανακαινίζω» με ίδια κεφάλαια

Σημείωση: δεν παρέχεται η δυνατότητα επιλογής δανείου μόνο για το «Ανακαινίζω»

 • Ο ελάχιστος ενεργειακός στόχος που θα πρέπει να επιτυγχάνεται από την υλοποίηση των παρεμβάσεων για  όλους τους τύπους αίτησης (μεμονωμένων διαμερισμάτων, μονοκατοικιών) είναι ο εξής: αναβάθμιση κατά τουλάχιστον τρεις (3) ενεργειακές κατηγορίες, σε σχέση με την  κατάταξη στο Α’ ΠΕΑ, ώστε να εξασφαλίζεται εξοικονόμηση ενέργειας σε ποσοστό άνω του 30%.

Αναλυτικές πληροφορίες για το πρόγραμμα μπορείτε να βρείτε στη σελίδα του υπουργείου https://exoikonomoneon.gov.gr

Οφέλη συμμετοχής στο Πρόγραμμα «Εξοικονομώ-Ανακαινίζω για Νέους»

Με το Πρόγραμμα «Εξοικονομώ-Ανακαινίζω για Νέους»:

  • αναβαθμίζετε και ανακαινίζετε την κύρια κατοικία σας,
  • εξοικονομείτε ενέργεια και χρήματα
  • συμβάλλετε στην προστασία του περιβάλλοντος

Επιπλέον απολαμβάνετε:

 1.  Δάνειο με προνομιακούς όρους
  • 100% επιδότηση επιτοκίου* για όλη τη διάρκεια του δανείου για το μέρος του «Εξοικονομώ» και επιπλέον εγγύηση Ελληνικού Δημοσίου** για τους δικαιούχους της 1ης κατηγορίας
  • Χαμηλό σταθερό επιτόκιο για όλη τη διάρκεια του δανείου για το μέρος του «Ανακαινίζω»
  • Δυνατότητα ολικής ή μερικής προεξόφλησης χωρίς επιβάρυνση
  • Χωρίς έξοδα δανείου
  • Χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις

* Η επιδότηση των τόκων του δανείου θα διακόπτεται αυτόματα σε περίπτωση καθυστέρησης πληρωμής 3 δόσεων του δανείου σας.

**Σε ποσοστό 100% για τις περιπτώσεις ιδιοκατοίκησης και 80% για τις περιπτώσεις ενοικίασης/δωρεάν παραχώρησης.


 2.  Eπιχορήγηση

Για το σκέλος του «Εξοικονομώ», ανάλογα με την οικογενειακή/εισοδηματική κατηγορία στην οποία ανήκετε και το καθεστώς χρήσης της επιλέξιμης κατοικίας (ιδιοκατοίκηση/ενοικίαση/δωρεάν παραχώρηση),η επιχορήγηση στο κόστος των παρεμβάσεων ανέρχεται έως και 75%. Για το «Ανακαινίζω» το ποσοστό επιχορήγησης είναι ίδιο για όλους με εισοδήματα έως 20.000€ (ατομικό ή οικογενειακό) και ανέρχεται σε 30%.

Παρέχεται η δυνατότητα χορήγησης προκαταβολής επιχορήγησης από το «Εξοικονομώ» στους προμηθευτές/αναδόχους, σε ποσοστό 70%, εξοφλώντας άμεσα με τον τρόπο αυτό ένα μεγάλο μέρος του συνολικού κόστους του έργου που αφορά στις εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης. Η δυνατότητα αυτή ενεργοποιείται μετά την έκδοση της απόφασης υπαγωγής και τη διανομή της προκαταβολής του δανείου. Σημειώνεται ότι δυνατότητα προκαταβολής επί της επιχορήγησης για το «Ανακαινίζω», δεν προβλέπεται.

 3.  Δωρεάν υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου

Η υποβολή της αίτησης, η παρακολούθηση της πορείας της, η αναλυτική καταγραφή των απαιτούμενων στοιχείων και η ανάρτηση δικαιολογητικών στο Πληροφοριακό Σύστημα του Προγράμματος έως την τελική εκταμίευση πρέπει να ανατεθεί υποχρεωτικά σε Τεχνικό Σύμβουλο. Η αμοιβή του Τεχνικού Σύμβουλου είναι επιλέξιμη δαπάνη για το πρόγραμμα, σύμφωνα με τα ανώτατα όρια που αναφέρονται στον Οδηγό Εφαρμογής του προγράμματος και καταβάλλεται κατά την τελική εκταμίευση από την Τράπεζα, υπό την προϋπόθεση υπαγωγής της αίτησης και επίτευξης του ελάχιστου ενεργειακού στόχου του προγράμματος.

 4.  Κάλυψη του κόστους των Ενεργειακών Επιθεωρήσεων

Στο πλαίσιο του προγράμματος για τις εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης γίνονται δύο ενεργειακές επιθεωρήσεις και εκδίδονται τα αντίστοιχα Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης (Ά &’Β Π.Ε.Α.). Το σύνολο της δαπάνης για το κόστος των δύο ενεργειακών επιθεωρήσεων καλύπτεται πλήρως από το Πρόγραμμα, σύμφωνα με τα ανώτατα όρια που αναφέρονται στον Οδηγό Εφαρμογής του προγράμματος, υπό την προϋπόθεση υπαγωγής της αίτησης και επίτευξης του ελάχιστου ενεργειακού στόχου του προγράμματος. Σημειώνεται ότι η δαπάνη του Ά ΠΕΑ είναι επιλέξιμη μόνο εφόσον αυτό έχει εκδοθεί μετά την 01/02/2020. Γίνονται δεκτά στο πρόγραμμα Ά ΠΕΑ που έχουν εκδοθεί μετά την 27/11/2017, όμως σε αυτή την περίπτωση η δαπάνη τους δεν καλύπτεται από το Πρόγραμμα.
Για κάθε ενεργειακή επιθεώρηση καταβάλλετε την αμοιβή των επιθεωρητών με δικά σας χρήματα και κατά την τελική εκταμίευση του προγράμματος οι αμοιβές τους πιστώνονται στον λογαριασμό σας, με βάση τις αποδείξεις που καταχωρείτε στο Πληροφοριακό Σύστημα.
Ο ενεργειακός επιθεωρητής που θα διενεργήσει τη δεύτερη ενεργειακή επιθεώρηση μετά την υλοποίηση των παρεμβάσεων (Β’ ΠΕΑ), θα πρέπει να είναι υποχρεωτικά διαφορετικός από τον ενεργειακό επιθεωρητή που διενέργησε την πρώτη ενεργειακή επιθεώρηση (Α’ ΠΕΑ). Η διαδικασία επιλογής θα γίνεται με ευθύνη και αρμοδιότητα του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (Τ.Ε.Ε.) κατόπιν δημόσιας κλήρωσης, κατά την οποία θα τηρείται η σχετική νομοθεσία περί ασυμβίβαστου των Ενεργειακών Επιθεωρητών.

 5.  Κάλυψη δαπανών για τυχόν μελέτες/απαιτούμενες εγκρίσεις-άδειες/κατάρτιση Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου-Διηρημένης Ιδιοκτησίας

Δαπάνες για τυχόν εκδόσεις αδειών/εγκρίσεων ή εκπόνησης μελετών (στα πλαίσια έκδοσης αδειών/εγκρίσεων) που απαιτούνται από την κείμενη νομοθεσία για την υλοποίηση παρεμβάσεων (όπως για παράδειγμα αμοιβή για έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας, αμοιβή για μελέτη εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου) καθώς και η αμοιβή για την κατάρτιση της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου-Διηρημένης Ιδιοκτησίας, καλύπτονται από το Πρόγραμμα και καταβάλλονται κατά την τελική εκταμίευση του δανείου. Ειδικά για την Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου-Διηρημένης Ιδιοκτησίας το ποσό παραμένει στο λογαριασμό σας καθώς την εξοφλείτε εσείς με δικά σας χρήματα κατά την έκδοσή της.

 6.  Κάλυψη του κόστους διαχείρισης του δανειακού φακέλου

Δεν επιβαρύνεστε με έξοδα για την εξέταση του δανειακού αιτήματος, καθώς καλύπτονται από το πρόγραμμα.


Χαρακτηριστικά

Ποσό δανείου

 • για το «Εξοικονομώ»
  Έως 13.500€, ανάλογα με την κατηγορία ένταξής σας στο πρόγραμμα.
 • για το «Ανακαινίζω»
  Έως 7.000€

Επιτόκιο

 • για το «Εξοικονομώ»
  Το επιτόκιο είναι σταθερό για όλη τη διάρκεια του δανείου και διαμορφώνεται σε 6,50%%, πλέον της εισφοράς του Ν.128/75, η οποία ανέρχεται σε 0,12% και καταβάλλεται από το δανειολήπτη.
  Για όλες τις κατηγορίες κινήτρων, το επιτόκιο επιδοτείται πλήρως για όλη τη διάρκεια του δανείου, εκτός της εισφοράς του Ν.128/75.
 • για το «Ανακαινίζω»
  Το επιτόκιο είναι σταθερό για όλη τη διάρκεια του δανείου και διαμορφώνεται σε 4,00%,πλέον της εισφοράς του Ν.128/75 επί του 50% του ποσού του δανείου που αναλογεί στα κεφάλαια της Τράπεζας, η οποία ανέρχεται σε 0,06% και καταβάλλεται από τον δανειολήπτη.

Διάρκεια
4 ή 5 ή 6 έτη

Εκταμίευση
Η εκταμίευση του δανείου και για τα δυο μέρη του προγράμματος γίνεται σταδιακά, ως εξής:

 • 1η εκταμίευση: προκαταβολή που αντιστοιχεί στο 70% του ποσού του δανείου
 • 2η εκταμίευση: αφορά το υπόλοιπο ποσό του δανείου (30%)

Σημειώσεις:

 • Με την εκταμίευση της προκαταβολής σε λογαριασμό σας, για το «Εξοικονομώ» πραγματοποιείται απευθείας μεταφορά του ποσού σε τραπεζικό λογαριασμό των προμηθευτών/αναδόχων σύμφωνα με τις εντολές που έχετε καταχωρήσει στο Πληροφοριακό Σύστημα, ενώ για το «Ανακαινίζω» θα πρέπει να διακινήσετε υποχρεωτικά εσείς με δική σας ευθύνη μέσω τραπεζικού συστήματος το ποσό στους αναδόχους/προμηθευτές της επιλογής σας.
 • Με την τελική εκταμίευση αποδίδεται και το ποσό της υπόλοιπης επιχορήγησης για το «Εξοικονομώ» και το σύνολο της επιχορήγησης για το «Ανακαινίζω», καθώς και τα λοιπά ωφελήματα του προγράμματος (τόκους που έχετε καταβάλει για το «Εξοικονομώ», αμοιβή για έκδοση Ά&΄Β ΠΕΑ, κόστος έκδοσης Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου /μελετών κλπ). Για το «Ανακαινίζω» το ποσό δανείου και της επιχορήγησης που αντιστοιχεί σε εξοφλημένα τιμολόγια, σε περίπτωση όπου κάποιοι ή όλοι οι προμηθευτές/ανάδοχοι έχουν εξοφληθεί, καταβάλλονται στο λογαριασμό σας.

Αποπληρωμή δανείου
Το δάνειο αποπληρώνεται με μηνιαίες τοκοχρεωλυτικές δόσεις.
Η πληρωμή των δόσεων πραγματοποιείται αυτόματα κάθε μήνα από τον τραπεζικό λογαριασμό σας.

Ειδικότερα για το «Εξοικονομώ» προβλέπεται ότι από την εκταμίευση της προκαταβολής του δανείου μέχρι και την 2η εκταμίευση πληρώνετε όλο το ποσό των τόκων κάθε δόσης. Στη συνέχεια, με την ολοκλήρωση του έργου και εφόσον κριθεί ότι επιτεύχθηκε ο ενεργειακός στόχος και δικαιούστε τα ωφελήματα του προγράμματος, πραγματοποιείται η τελική εκταμίευση του δανείου, οπότε επιστρέφονται οι τόκοι που καταβάλλατε στο λογαριασμό σας και το επιτόκιο επιδοτείται πλήρως.
Η επιδότηση των τόκων του δανείου θα διακόπτεται αυτόματα σε περίπτωση καθυστέρησης πληρωμής 3 δόσεων του δανείου σας.Δυνατότητα πρόωρης εξόφλησης
Ολική ή μερική, χωρίς καμία επιβάρυνση και για τα δυο μέρη του προγράμματος.


Εξασφάλιση
Χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις και για τα δυο μέρη του προγράμματος.

Για το «Εξοικονομώ» επιπλέον παρέχεται εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου στους δικαιούχους της 1ης κατηγορίας σε ποσοστό 100% για τις περιπτώσεις ιδιοκατοίκησης και 80% για τις περιπτώσεις ενοικίασης/δωρεάν παραχώρησης.


Εξόδα
 • Χωρίς έξοδα δανείου
 • Στην περίπτωση που ο προμηθευτής/ανάδοχός σας συνεργάζεται με διαφορετικό χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, κατά την πληρωμή των προμηθευτών, θα επιβαρυνθείτε με έξοδα αποστολής εμβάσματος, σύμφωνα με το Τιμολόγιο της Τράπεζας.

Δικαιολογητικά Οικονομικής Προέγκρισης Δανείου «Εξοικονομώ – Ανακαινίζω για νέους»

 1.  Υπήκοοι εντός Ε.Ε:

Αστυνομική ταυτότητα ή Διαβατήριο σε ισχύ, όλων των ενεχομένων

Υπήκοοι εκτός Ε.Ε:

  • Άδεια παραμονής σε ισχύ, όλων των ενεχομένων
  • Διαβατήριο της χώρας σε ισχύ ή Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Ομογενούς (εάν υπάρχει Ελληνική Ιθαγένεια) η Δελτίο Ταυτότητας Αλλοδαπού (εάν δεν υπάρχει Ελληνική Ιθαγένεια), όλων των ενεχομένων

 2.  Αποδεικτικά εισοδήματος ως κάτωθι:

Για μισθωτούς /συνταξιούχους:

  • Εκκαθαριστικό σημείωμα τελευταίου έτους για Έλληνες Υπηκόους ή εκκαθαριστικά σημειώματα 3 τελευταίων ετών για Υπηκόους εντός ή εκτός Ε.Ε
  • Φορολογική δήλωση (έντυπο Ε1) του τελευταίου φορολογικού έτους
  • Για μισθωτούς, τελευταία απόδειξη μισθοδοσίας ή επίσημη βεβαίωση αποδοχών από το λογιστήριο της επιχείρησης (θα πρέπει να αναφέρονται αναλυτικά τα επαγγελματικά στοιχεία -ημερομηνία πρόσληψης μικτές και καθαρές αποδοχές , ασφαλιστικές κρατήσεις, φόρος)
  • Για συνταξιούχους, τριμηνιαία εκκαθάριση σύνταξης ή απόκομμα πληρωμής σύνταξης
  • Έντυπο Ε2 τελευταίου φορολογικού έτους εφόσον υπάρχει εισόδημα από ακίνητα

Για ελεύθερους επαγγελματίες/επιχειρηματίες /αγρότες/κτηνοτρόφους:

  • Εκκαθαριστικά σημειώματα 2 τελευταίων ετών για Έλληνες Υπηκόους ή 3 τελευταίων ετών για Υπηκόους εντός ή εκτός Ε.Ε
  • Φορολογική δήλωση (έντυπο Ε1) του τελευταίου φορολογικού έτους
  • Έγγραφα για τα 2 τελευταία οικονομικά έτη, που να αποδεικνύουν τον κύκλο εργασιών ατομικής επιχείρησης, Ο.Ε., Ε.Π.Ε., κλπ. (Ε3 ή Ε5) για Έλληνες Υπηκόους ή 3 τελευταίων ετών για Υπηκόους εντός ή εκτός Ε.Ε
  • Βεβαίωση απόδοσης μερίσματος, εφόσον μετέχετε σε εταιρία
  • Έντυπο Ε2 τελευταίου φορολογικού έτους εφόσον υπάρχει εισόδημα από ακίνητα

Εάν είστε πελάτης της Τράπεζας Πειραιώς είναι πιθανό τα δικαιολογητικά ταυτοποίησης που μας έχετε προσκομίσει να παρουσιάζουν ελλείψεις ή να μην ισχύουν λόγω παλαιότητας. Σε αυτήν την περίπτωση θα πρέπει να μας προσκομίσετε τα απαραίτητα δικαιολογητικά για να τα επικαιροποιήσουμε.

Πώς θα το αποκτήσετε

Η αίτηση για συμμετοχή στο Πρόγραμμα υποβάλλεται μόνο ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος (ΠΣ) της επίσημης διαδικτυακής πύλης του προγράμματος https://exoikonomoneon.gov.gr
Ως προθεσμία υποβολής αιτήσεων ένταξης στο πρόγραμμα ορίζεται το διάστημα από 18/05/2023 έως και 15/11/2023.

Για να ενημερωθείτε αναλυτικά για το Πρόγραμμα «Εξοικονομώ – Ανακαινίζω για νέους» επισκεφθείτε:

Για να ενημερωθείτε για τη δυνατότητα δανειοδότησης σας στο πλαίσιο του προγράμματος «Εξοικονομώ – Ανακαινίζω για νέους» μέσω της Τράπεζας Πειραιώς:

  • Επισκεφτείτε ένα κατάστημα της Τράπεζας Πειραιώς
  Βρείτε κοντινό κατάστημα

  • Επικοινωνήστε με την υπηρεσία Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης της Τράπεζας στο 210 32 88 000


Συνοπτική Διαδικασία Συμμετοχής στο Πρόγραμμα

 1.  Ηλεκτρονική υποβολή αίτησης ένταξης στο Πρόγραμμα στην επίσημη διαδικτυακή πύλη του Προγράμματος https://exoikonomoneon.gov.gr

 2.  Καταχώρηση στοιχείων εισοδήματος και ακινήτου στο Πληροφοριακό Σύστημα του Προγράμματος, διενέργεια αυτοματοποιημένων ηλεκτρονικών ελέγχων επιλεξιμότητας, καταχώρηση των απαιτούμενων κατά περίπτωση δικαιολογητικών, λήψη των ενεργειακών στοιχείων του Α΄ ΠΕΑ και υποβολή πρότασης με τα κόστη παρεμβάσεων και λοιπών δαπανών.

 3.  Υποβολή της αίτησης και λήψη μοναδικού αριθμού πρωτοκόλλου.

 4.  Υπολογισμός της συνολικής βαθμολογίας της αίτησης, βάσει των κριτηρίων αξιολόγησης του Προγράμματος και σύνταξη πινάκων κατάταξης υποβληθεισών αιτήσεων ανά περιφέρεια (Π.Ε.) με «καταρχήν επιλέξιμες» και «επιλαχούσες» αιτήσεις για το «Εξοικονομώ» & έλεγχος κριτηρίων για το «Ανακαινίζω».

 5.  Υποβολή Ηλεκτρονικής Ταυτότητας κατοικίας μόνο για τις «καταρχήν επιλέξιμες» αιτήσεις, εντός προθεσμίας εκατό πενήντα (150) ημερών.

 6.  Αξιολόγηση των αιτήσεων, έκδοση Προσωρινών Πινάκων Επιλέξιμων/Επιλαχουσών /Απορριπτέων αιτήσεων ανά περιφέρεια (Π.Ε.) και υποβολή ενστάσεων εντός προθεσμίας 10 ημερών.

 7.   Κατάρτιση Οριστικών Πινάκων Εγκεκριμένων/Επιλαχουσών/ Απορριπτέων αιτήσεων ανά Π.Ε. από τον Φορέα Υλοποίησης (Τ.Ε.Ε.) και δέσμευση προϋπολογισμού.

 8.  Επιλογή χρηματοδοτικού σχήματος (ίδια κεφάλαια ή δανεισμός) και για τα δύο μέρη.

 9.  Εφόσον έχει επιλεγεί η χορήγηση δανείου: συμπλήρωση απαιτητών πεδίων αίτησης δανείου & ανάρτηση δικαιολογητικών οικονομικής προέγκρισης στο Πληροφοριακό Σύστημα, αξιολόγηση αίτησης δανείου από την Τράπεζα και λήψη οικονομικής έγκρισης.

10.  Έκδοση Απόφασης Υπαγωγής από τον Φορέα Υλοποίησης (Τ.Ε.Ε)

11.  Δήλωση τραπεζικού λογαριασμού στο Πληροφοριακό Σύστημα & κατάθεση προκαταβολής επιχορήγησης (70%) μόνο για το «Εξοικονομώ».

12.  Κατάθεση του ποσού της προκαταβολής της επιχορήγησης του «Εξοικονομώ» στον δηλωμένο λογαριασμό.

13.  Υπογραφή δανειακής σύμβασης και για τα δύο μέρη (σε περίπτωση δανειοδότησης) έως και 90 ημέρες από την έκδοση της Απόφασης Υπαγωγής.

14.  Εκταμίευση της προκαταβολής δανείου (εφόσον έχει επιλεγεί δανειοδότηση) ή καταβολή των Ιδίων Κεφαλαίων στους προμηθευτές/αναδόχους μέσω τραπεζικού συστήματος. Για το «Εξοικονομώ» η προκαταβολή διανέμεται στους προμηθευτές/αναδόχους σύμφωνα με τις καταχωρημένες εντολές στο Πληροφοριακό Σύστημα, ενώ για το «Ανακαινίζω» ο ωφελούμενος θα πρέπει να διανείμει με δική του ευθύνη το ποσό υποχρεωτικά μέσω τραπεζικού συστήματος στους προμηθευτές/αναδόχους.

15.  Υλοποίηση συνόλου παρεμβάσεων εντός 12 μηνών από την έκδοση της Απόφασης Υπαγωγής (με δυνατότητα παράτασης έως ενενήντα 90 ημέρες) & διενέργεια 2ης Ενεργειακής επιθεώρησης.

16.  Επισύναψη παραστατικών δαπανών, λοιπών δικαιολογητικών και Δήλωσης Πιστοποίησης στο Πληροφοριακό Σύστημα & έλεγχος φακέλου από τον Φορέα Υλοποίησης (Τ.Ε.Ε.).

17.  Έγκριση έργου από τον Φορέα Υλοποίησης (Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Α.Ε.), ολική εκταμίευση δανείου (σε περίπτωση δανειοδότησης), απόδοση υπόλοιπου ποσού επιχορήγησης για το «Εξοικονομώ» και του συνόλου για το «Ανακαινίζω», ωφελημάτων & εξόφληση συνόλου προμηθευτών.


*Εγγύηση Ελληνικού Δημοσίου σε ποσοστό 100% για τις περιπτώσεις ιδιοκατοίκησης και σε ποσοστό 80% για τις περιπτώσεις ενοικίασης/δωρεάν παραχώρησης.