Παράδειγμα Συνολικού Ετήσιου Πραγματικού Ποσού Επιβάρυνσης

ΣΕΠΠΕ για Προσωπικό δάνειο: 7,32% ποσού €30.000, διάρκειας αποπληρωμής 84 μήνες, δαπάνες €350, κυμαινομένου ονομαστικού επιτοκίου, 6,12% που αποτελείται από το άθροισμα του Euribor 1M 365 ημερών 0,12%(28/01/2013) + περιθωρίου 5,50 μονάδων πλέον εισφοράς Ν.128/75, σήμερα 0,6%.