Παράδειγμα Συνολικού Ετήσιου Πραγματικού Ποσοστού Επιβάρυνσης (ΣΕΠΠΕ)

Το Συνολικό Ετήσιο Πραγματικό Ποσοστό Επιβάρυνσης (ΣΕΠΠΕ)  ανέρχεται σε 15,09% για τρίμηνη διάρκεια σύμβασης πίστωσης και για πλήρη ανάληψη του συνολικού ποσού πίστωσης 1.500€, με αποπληρωμή της συνολικής οφειλής στη λήξη της σύμβασης και κυμαινόμενο επιτόκιο που αποτελείται από το άθροισμα του Βασικού Επιτοκίου Καταναλωτικής Πίστης (ΒΕΚ), σήμερα 11,10% + 2,45% περιθώριο, πλέον εισφοράς Ν. 128/75, σήμερα 0,6%. Το ποσοστό αυτό  προκύπτει μόνο με την προϋπόθεση ότι τα δεδομένα του παραδείγματος θα ισχύουν.