Δικαιολογητικά Στεγαστικού Δανείου Φωτοβολταϊκών


Δείτε τα δικαιολογητικά που χρειάζεστε για την Οικονομική Προέγκριση στεγαστικού δανείου για φωτοβολταϊκά:


Απαραίτητα Δικαιολογητικά Ελλήνων Υπηκόων
Απαραίτητα Δικαιολογητικά Οικονομικών Μεταναστών και επιπλέον:


 1.   Το αντίγραφο της οικονομικής προσφοράς/προτιμολογίου της εταιρίας εγκατάστασης Φωτοβολταϊκού συστήματος


 2.   Λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας του τελευταίου ημερολογιακού έτους, για το ρολόι που αφορά ο συμψηφισμός ενέργειας