Αγροτικές Εισπράξεις

Η υπηρεσία αυτόματων χρεώσεων μέσω ηλεκτρονικών αρχείων εξυπηρετεί την ανάγκη είσπραξης των αγροτικών απαιτήσεων σας, με βάση τη διμερή σχέση που έχετε με τους παραγωγούς, τα μέλη σας και τους φορείς που συνεργάζεστε.

Εισπράξεις οφειλών παραγωγών μελών μας

Η υπηρεσία σας παρέχει την δυνατότητα αυτόματης εκτέλεσης εισπράξεων, μέσω εντολών χρέωσης των δικαιούχων των λογαριασμών και αυτόματη πίστωση του λογαριασμού σας με τα αντίστοιχα ποσά. Η υπηρεσία εισπράξεων σας δίνει τη δυνατότητα άμεσων πολλαπλών χρεώσεων, αυτοματοποιημένα και με βάση τις απαιτήσεις που καθορίζονται από εσάς στο εκάστοτε ηλεκτρονικό αρχείο.

Η εκτέλεση των ηλεκτρονικών αρχείων είσπραξης οφειλών διενεργείτε ταυτόχρονα με την εκτέλεση ηλεκτρονικών αρχείων πληρωμών, και με βάση αντιστοιχίσεις και ελέγχους που πραγματοποιούνται στα στοιχεία των αρχείων που κάθε φορά εκτελούνται.

Πλεονεκτήματα

Εξοικονόμηση χρόνου και μείωση λειτουργικού κόστους

Η χρήση της υπηρεσίας, σας επιτρέπει να διαχειρίζεστε μαζικά τις απαιτήσεις που έχετε από τους οφειλέτες σας, από κάθε εργασία της παραγωγικής σας δραστηριότητας. Έτσι περιορίζετε σημαντικά τόσο το χρόνο επεξεργασίας και ελέγχου των απαιτήσεών σας, αλλά και το σχετικό κόστος διαχείρισης και παρακολούθησης των εισπράξεων.


Έλεγχος στοιχείων από το σύστημα και ασφάλεια συναλλαγών

Η υπηρεσία μαζικών χρεώσεων μέσω ηλεκτρονικών αρχείων επιτρέπει τον αυτόματο έλεγχο των στοιχείων του αρχείου, όσον αφορά την εγκυρότητα των IBAN λογαριασμών και την αντιστοιχία τους με τους δικαιούχους, ώστε να εξασφαλίζεται η ταυτοποίηση των στοιχείων. Τυχόν άκυροι λογαριασμοί εντοπίζονται ηλεκτρονικά και αυτόματα και ενημερώνεστε άμεσα με τα αποτελέσματα.

Με τους ηλεκτρονικούς ελέγχους που εκτελούνται κατά την υλοποίηση των συναλλαγών παρέχεται ασφάλεια στις συναλλαγές σας και διευκολύνεται η παροχή πληροφόρησης για τις εισπράξεις που πραγματοποιείτε.


Παρακολούθηση εισπράξεων

Μετά από κάθε εκτέλεση αρχείου σας αποστέλλουμε πληροφόρηση σχετικά με την υλοποίηση των συναλλαγών σας. Η πληροφόρηση αποστέλλεται με την μορφή ηλεκτρονικών απαντητικών αρχείων που περιλαμβάνουν συγκεντρωτικά και αναλυτικά στοιχεία για κάθε μεμονωμένη είσπραξη. Η επεξεργασία των ηλεκτρονικών απαντητικών αρχείων είναι εύκολη και υποστηρίζεται από τις μηχανογραφικές εφαρμογές που χρησιμοποιείτε για την παρακολούθηση των απαιτήσεών σας.

Πως γίνονται οι χρεώσεις μέσω της υπηρεσίας

Οι εισπράξεις μέσω της υπηρεσίας μαζικών χρεοπιστώσεων ξεκινά με τη δημιουργία από εσάς του ηλεκτρονικού αρχείου απαιτήσεων, με τα στοιχεία των εισπράξεων που θέλετε να κάνετε. Η ενημέρωσή σας για τη δομή του αρχείου γίνεται από το Σύστημα Πληρωμών της Τράπεζας Πειραιώς.

Στέλνετε το ηλεκτρονικό αρχείο με τα στοιχεία των εντολών είσπραξης στο Σύστημα Πληρωμών της Τράπεζας Πειραιώς.

Προσκομίζετε στο Κατάστημα Εξυπηρέτησης την Κατάσταση με τα στοιχεία που περιέχονται στο ηλεκτρονικό αρχείο, τις αντίστοιχες εντολές χρέωσης των δικαιούχων των λογαριασμών και ένα διαβιβαστικό έγγραφο που αποτελεί την εντολή σας για την είσπραξη.


Επεξεργασία χρεωστικού αρχείου

Η Τράπεζα Πειραιώς ελέγχει τη δομή του ηλεκτρονικού αρχείου που στείλατε και το αποδέχεται, εντάσσοντάς το στο Σύστημα Πληρωμών της. Σε περίπτωση που υπάρχει δυσλειτουργία που προκύπτει από τα στοιχεία ή τη δομή του ηλεκτρονικού αρχείου ενημερώνεστε άμεσα για τις απαιτούμενες προσαρμογές.

Οι χρεώσεις αγροτικών εισπράξεων διενεργούνται άμεσα, δηλαδή την ίδια ημέρα που μας δίνετε την εντολή και αποκλειστικά σε δικαιούχους λογαριασμών στην Τράπεζα Πειραιώς.

Δημιουργείτε ηλεκτρονικό αρχείο με τα στοιχεία όλων των εισπράξεων που θέλετε να κάνετε, σύμφωνα με τη δομή που απαιτεί το σύστημα.