Ανοικτό Δάνειο Αγροτών (ΑΔΑ)

Με το Ανοικτό Δάνειο Αγροτών (ΑΔΑ), ο αγρότης εξασφαλίζει την παροχή ετήσιου Πιστοδοτικού Ορίου (Π.Ο), για την κάλυψη των ετήσιων αναγκών της εκμετάλλευσης του. 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Κεφάλαιο Κίνησης για την κάλυψη των ετήσιων αναγκών ενός αγρότη.
ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ
Αγρότες, Φυσικά Πρόσωπα, ηλικίας
18-70 ετών
ΕΠΙΤΟΚΙΟ
Κυμαινόμενο με βάση το ΒΕΑ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ετήσια με δικαίωμα ανανέωσης για ένα έτος
ΤΡΟΠΟΣ
ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Ελεύθερες καταβολές κεφαλαίου κατά την διάρκεια ισχύος του Π.Ο και κατ’ ελάχιστο το 50% των εισπραττόμενων ενισχύσεων, πωλήσεων παραγωγής και λοιπών αποζημιώσεων.
ΥΨΟΣ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
μέχρι το 90% του δικαιούμενου Π.Ο.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Κεφάλαιο Κίνησης για την κάλυψη των ετήσιων αναγκών ενός αγρότη.
ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ
Αγρότες, Φυσικά Πρόσωπα, ηλικίας
18-70 ετών
ΕΠΙΤΟΚΙΟ
Κυμαινόμενο με βάση το ΒΕΑ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ετήσια με δικαίωμα ανανέωσης για ένα έτος
ΤΡΟΠΟΣ
ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Ελεύθερες καταβολές κεφαλαίου κατά την διάρκεια ισχύος του Π.Ο και κατ’ ελάχιστο το 50% των εισπραττόμενων ενισχύσεων, πωλήσεων παραγωγής και λοιπών αποζημιώσεων.
ΥΨΟΣ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
μέχρι το 90% του δικαιούμενου Π.Ο.

Χαρακτηριστικά

Παροχή ετήσιου Πιστοδοτικού Ορίου (Π.Ο) στον Αγρότη,  για την κάλυψη των ετήσιων αναγκών της εκμετάλλευσης του. 


 • ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ
  Αγρότες, Φυσικά Πρόσωπα, ηλικίας 18-70 ετών (στη λήξη του δανείου), οι οποίοι:
  Είναι δικαιούχοι της "Ενιαίας Ενίσχυσης" και 
  Έχουν δηλώσει τον Λογαριασμό Ενίσχυσης που διατηρούν στην Τράπεζά μας, ως το λογαριασμό πίστωσής των Ενισχύσεων. 


 • ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ 
  Το όριο συνδέεται με το είδος της καλλιέργειας ή εκτροφής και το μέγεθος αυτών.


 • ΕΠΙΤΟΚΙΟ
  Το επιτόκιο του Ανοικτού Δανείου Αγροτών, είναι κυμαινόμενο για όλη τη διάρκεια του δανείου: σήμερα 7,10% (ΒΕΑ: 7,10%) πλέον της εισφοράς του Ν.128/75 που σήμερα ανέρχεται σε 0,12 μονάδες ή 0,6 μονάδες με βάση την κύρια επαγγελματική δραστηριότητα του Αγρότη.
   
  Το επιτόκιο συνδέεται με το δείκτη ΒΕΑ "Βασικό Επιτόκιο Αγροτών" σήμερα 7,10% που ακολουθεί τις τάσεις της αγοράς και ανακοινώνεται στον Τύπο.


 • ΔΙΑΡΚΕΙΑ
  Η διάρκεια του ορίου είναι ετήσια με δικαίωμα ανανέωσης για ένα έτος.


 • ΠΟΣΟ ΔΑΝΕΙΟΥ
  Μέχρι το 90% του δικαιούμενου Π.Ο 


 • ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ
  Ελεύθερες καταβολές κεφαλαίου κατά την διάρκεια ισχύος του Π.Ο και κατ’ ελάχιστο το 50% των εισπραττόμενων ενισχύσεων, πωλήσεων παραγωγής και λοιπών αποζημιώσεων.  


 • ΑΛΛΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
  -Εξασφαλίσεις
  Σύσταση ενεχύρου επί του Αγροτικού Λογαριασμού στον οποίο καταβάλλεται η ετήσια επιδότηση, προσημείωση ακινήτου.

  -Εκτοκισμός
  -Ετήσιος, κάθε 30/6 και 31/12 με κεφαλαιοποίηση.