ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS Τράπεζα Πειραιώς

Piraeus Private Banking ESG Balanced Fund

 
 

Piraeus Private Banking ESG Balanced Fund

Το Piraeus Private Banking ESG Balanced Fund αποτελεί την αιχμή του δόρατος των αμοιβαίων κεφαλαίων που σας παρέχουμε, σε συνεργασία με την Πειραιώς Asset Management ΑΕΔΑΚ. Στο Private Banking, αποδεικνύοντας έμπρακτα την υποστήριξή μας στη βιώσιμη ανάπτυξη, δημιουργήσαμε το πρώτο αμοιβαίο κεφάλαιο στην ελληνική αγορά Private Label Environmental Social and Good Governance (ESG), που στοχεύει στην αύξηση της αξίας των επενδύσεων του, τόσο από εισόδημα όσο και από υπεραξία, μέσω των τοποθετήσεων του ενεργητικού του σε ένα ευρύ φάσμα κινητών αξιών κυρίως της διεθνούς και δευτερευόντως της εγχώριας κεφαλαιαγοράς και χρηματαγοράς, οι οποίες αξιολογούνται μεταξύ άλλων και βάσει κινδύνων βιωσιμότητας και παραγόντων αειφορίας που σχετίζονται με το Περιβάλλον, την Κοινωνία και την Εταιρική Διακυβέρνηση - Environmental, Social, and Governance (ESG), διασφαλίζοντας έτσι την έννοια της Αειφόρου Επένδυσης (Sustainable Investing).

Πιστοί σε αυτή τη στρατηγική μας δέσμευση, παρέχουμε σε εσάς, τους πελάτες Private Banking, υπηρεσίες και προϊόντα που ανταποκρίνονται στις προσδοκίες σας και παράλληλα, σας επιτρέπουν να αφήσετε το δικό σας «πράσινο» αποτύπωμα.

Η Πειραιώς Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ. ασκεί ενεργητική διαχείριση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Σημειώνεται ότι το Αμοιβαίο Κεφάλαιο δεν υπόκειται σε διαχείριση βάσει δείκτη αναφοράς.

Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών (KID) του αμοιβαίου κεφαλαίου πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση.

Απόφαση Αριθμός Άδειας Σύστασης 347/08.01.2020 της Ε.Κ.

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ.

Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με την ESG Επενδυτική Πολιτική της Πειραιώς Asset Management ΑΕΔΑΚ και την κατηγοριοποίηση των Α/Κ της εταιρίας βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/2088 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Νοεμβρίου 2019, περί γνωστοποιήσεων αειφορίας στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών (γνωστός ως Sustainable Finance Disclosure Regulation – SFDR) παρέχονται στην ιστοσελίδα της εταιρίας διαχείρισης www.piraeusaedak.gr

Διευκρινίζεται ότι η απόφαση επένδυσης σε μερίδια του α/κ Piraeus Private Banking ESG Balanced Fund θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη όλα τα χαρακτηριστικά και τους στόχους του αμοιβαίου κεφαλαίου σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών (KID) του α/κ και στο ενημερωτικό δελτίο.

Για πληροφορίες στην ελληνική γλώσσα αναφορικά με τη διαδικασία υποβολής παραπόνου ή καταγγελίας από επενδυτές ή υποψήφιους επενδυτές, καθώς και την δυνατότητα προσφυγής στον «Ελληνικό Χρηματοοικονομικό Μεσολαβητή-Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών», μπορείτε να ανατρέξετε στον σύνδεσμο www.piraeusaedak.gr

Ενημερωτικά Έντυπα

Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών (KID)
Piraeus Private Banking ESG Balanced Fund

Ενημερωτικό Δελτίο
Piraeus Private Banking ESG Balanced Fund

Κανονισμός
Piraeus Private Banking ESG Balanced Fund

Factsheet
Piraeus Private Banking ESG Balanced Fund