Το πράσινο αποτύπωμα στη διαχείριση περιουσίας

Στο Private Banking της Τράπεζας Πειραιώς, οι υπεύθυνες επενδύσεις αποτελούν στρατηγική επιλογή, σύμφωνα με τη δέσμευσή μας σε θέματα βιωσιμότητας, και στοχεύουν στη δημιουργία μιας τραπεζικής εμπειρίας υψηλών απαιτήσεων, που σάς προσθέτει διαρκώς αξία.

Σε παγκόσμιο επίπεδο, η Τράπεζα Πειραιώς είναι μεταξύ των πρώτων τραπεζών που υπέγραψαν το Σύμφωνο των Αρχών Υπεύθυνης Τραπεζικής των Ηνωμένων Εθνών. Πιστοί σε αυτή τη στρατηγική μας δέσμευση, παρέχουμε σε εσάς, τους πελάτες Private Banking, υπηρεσίες και προϊόντα που ανταποκρίνονται στις προσδοκίες σας και, παράλληλα, σας επιτρέπουν να αφήσετε το δικό σας «πράσινο» αποτύπωμα.

Στο πλαίσιο αυτό, δημιουργήσαμε, σε συνεργασία με την Πειραιώς Asset Management ΑΕΔΑK, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο Piraeus Private Banking ESG World Sustainability Balanced Fund, το πρώτο στην Ελλάδα Private Label Environmental, Social and Governance (ESG) Αμοιβαίο Κεφάλαιο, αποδεικνύοντας έμπρακτα την υπευθυνότητά μας σε θέματα περιβάλλοντος, κοινωνίας και εταιρικής διακυβέρνησης.

Το Piraeus Private Banking ESG World Sustainability Balanced Fund επενδύει σε επιχειρήσεις που είναι προετοιμασμένες να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις του μέλλοντος, με ενέργειες που περιλαμβάνουν τη μείωση του κόστους ενέργειας, τη διαχείριση περιβαλλοντικών κινδύνων ή την προσφορά προϊόντων και υπηρεσιών, που συνδράμουν στην επίλυση κοινωνικών και περιβαλλοντικών θεμάτων. Οι εταιρείες που εφαρμόζουν ενεργά τις αρχές βιωσιμότητας, τείνουν να έχουν υψηλότερες αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας, χαμηλότερο κόστος κεφαλαίου, ισχυρότερα οικονομικά στοιχεία και εν δυνάμει μεγαλύτερη αποδοτικότητα κεφαλαίων.

Environmental, Social and Governance Κριτήρια

Οι επενδύσεις του Private Label Environmental, Social and Governance (ESG) Fund κατευθύνονται προς εταιρείες, των οποίων η λειτουργία πληροί τρία βασικά κριτήρια, αναφορικά με το περιβάλλον, την κοινωνία και τη διακυβέρνησή τους.

Το τρίπτυχο του ESGΠεριβάλλον

Τα περιβαλλοντικά κριτήρια εξετάζουν πώς λειτουργεί μια εταιρεία αναφορικά με τη χρήση ενέργειας, τα απόβλητα, τη ρύπανση, την ευαισθησία της για το περιβάλλον και την αντιμετώπιση των ζώων. Επίσης, αξιολογούν τόσο τους περιβαλλοντικούς κινδύνους που μπορούν να επηρεάσουν τα αποτελέσματά της, όσο και τον τρόπο διαχείρισης των κινδύνων αυτών.

Κοινωνία

Τα κοινωνικά κριτήρια εστιάζουν στις επιχειρηματικές σχέσεις της εταιρείας και στο κατά πόσον οι συνεργάτες της κι εκείνη μοιράζονται τον ίδιο κώδικα αξιών. Επιπλέον, εξετάζεται αν μέρος των κερδών της εταιρείας επιστρέφεται στην κοινωνία, αν επιτελεί κοινωνικό έργο, καθώς και αν οι συνθήκες εργασίας των εργαζομένων διασφαλίζουν την ασφάλεια και την καλή υγεία τους.

Διακυβέρνηση

Όσον αφορά στη διακυβέρνηση των εταιρειών στις οποίες επενδύουμε, εξετάζουμε τόσο τη διαφάνεια των λογιστικών μεθόδων στην αποτύπωση μεγεθών, όσο και τον ρόλο των μετόχων στη λήψη σημαντικών αποφάσεων. Ελέγχεται, επίσης, η λήψη μέτρων προς αποφυγή συγκρούσεων συμφερόντων στην επιλογή των μελών των Διοικητικών Συμβουλίων, η εμπλοκή σε παράνομες συμπεριφορές και η χρήση πολιτικών προσώπων, προκειμένου η επιχείρηση να τύχει ευνοϊκής μεταχείρισης από τους θεσμούς.

Piraeus Private Banking ESG World Sustainability Balanced Fund

Τo Piraeus Private Banking ESG World Sustainability Balanced Fund είναι μικτό, διεθνές και με ευρύ φάσμα επενδύσεων αμοιβαίο κεφάλαιο. Εστιάζει σε μετοχές και ομόλογα εταιρειών, που επικεντρώνονται στη βιώσιμη ανάπτυξη και πληρούν τα τρία βασικά κριτήρια ESG. Παρέχει στους επενδυτές ένα συνδυασμό εισοδήματος και υπεραξίας, διατηρώντας παγκόσμια διασπορά για περιορισμό του κινδύνου.

Απευθύνεται σε πελάτες με μεσοπρόθεσμο επενδυτικό ορίζοντα και μεσαίο βαθμό ανοχής στον επενδυτικό κίνδυνο, που συνδυάζουν τους οικονομικούς τους στόχους με την προσήλωση σε κοινωνικές, περιβαλλοντικές και ηθικές αρχές.

Τα τελευταία πέντε χρόνια, οι βιώσιμες επενδύσεις οδηγούν τις ισχυρές εταιρείες με χαρακτηριστικά ESG (Environmental, Social and Governance), που απαρτίζουν τον δείκτη MSCI ESG Leaders, σε επιδόσεις καλύτερες κατά 15%, συγκριτικά με αυτές που απαρτίζουν τον δείκτη MSCI World.Βασικά Χαρακτηριστικά Αμοιβαίου Κεφαλαίου

Επενδυτική Κατηγορία : Μικτό Διεθνές

Διαχειριστής: Πειραιώς Asset Management ΑΕΔΑΚ

Νόμισμα Βάσης: EUR

Διαθέσιμες Κατηγορίες Μεριδίων: EUR (P) Acc, EUR (Ι) Acc

Προφίλ Κινδύνου: Ισορροπημένο 

Απόφαση Αριθμός Άδεια Σύστασης 347/08.01.2020 της Ε.Κ.

Η καθαρή αξία του Ενεργητικού του Αµοιβαίου Κεφαλαίου είναι πιθανό να εμφανίσει υψηλή µεταβλητότητα λόγω της σύνθεσης του χαρτοφυλακίου του. Το Ενηµερωτικό Δελτίο, ο Κανονισµός, η τελευταία Ετήσια και Εξαµηνιαία έκθεση του Α/Κ και οι Βασικές Πληροφορίες για τους επενδυτές, είναι διαθέσιµα στην ελληνική γλώσσα, µέσω του δικτύου διανοµής Private Banking της Τράπεζας Πειραιώς, καθώς και στην ιστοσελίδα της Πειραιώς Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ. Παρακαλούµε να ανατρέξετε στο έντυπο «Σηµαντικές Σηµειώσεις - Δηλώσεις Αποποίησης Ευθύνης» το οποίο είναι διαθέσιµο στην ιστοσελίδα της Τράπεζας Πειραιώς. Ο ΟΣΕΚΑ δύναται, υπό προϋποθέσεις, να επενδύει άνω του 35% του καθαρού ενεργητικού του σε οµολογίες και µέσα χρηµαταγοράς του ίδιου εκδότη που εκδίδονται/ είναι εγγυηµένα από Δηµόσιους Οργανισµούς των Ελλάδας, Γερµανίας, Γαλλίας, Ιταλίας, Ισπανίας, Βελγίου, Ολλανδίας, ΗΠΑ και από τους Ο.Ο.Σ.Α., World Bank, E.I.B., I.M.F., E.B.R.D.,I.B.R.D.,I.F.C., IA.D.B. Af.D.B., As.D.B., E.F.S.F., E.S.M. ή τυχόν άλλη αντίστοιχη αρχή που θα συσταθεί στο µέλλον µε συναφή σκοπό.


ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ.

Υποχρεωτικά Ενημερωτικά Έντυπα