ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS Τράπεζα Πειραιώς

Piraeus Private Banking ESG World Sustainability Balanced Fund

 
 

Piraeus Private Banking ESG World Sustainability Balanced Fund

Με στόχο την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση των κεφαλαίων σας και την κάλυψη των επενδυτικών σας στόχων, ενισχύουμε τις επενδυτικές λύσεις που σας παρέχουμε με ένα σύνολο αμοιβαίων κεφαλαίων.

Το Piraeus Private Banking ESG World Sustainability Balanced Fund αποτελεί την αιχμή του δόρατος των αμοιβαίων κεφαλαίων που σας παρέχουμε, σε συνεργασία με την Πειραιώς Asset Management ΑΕΔΑΚ. Στο Private Banking, αποδεικνύοντας έμπρακτα την υποστήριξή μας στη βιώσιμη ανάπτυξη, δημιουργήσαμε το πρώτο αμοιβαίο κεφάλαιο Private Label Environmental Social and Good Governance (ESG), που επενδύει σε μετοχές και ομόλογα εταιρειών από όλο τον κόσμο, οι οποίες εφαρμόζουν τις αρχές βιωσιμότητας στη λειτουργία τους. Παράλληλα, σας παρέχουμε ένα σύνολο αμοιβαίων κεφαλαίων σε όλες τις κατηγορίες επενδύσεων (μετοχικά, μεικτά και ομολογιακά αμοιβαία κεφάλαια, κεφάλαια χρηματαγοράς καθώς και Funds of Funds). Τα αμοιβαία αυτά κεφάλαια έχουν ευρεία γεωγραφική κάλυψη και πρόσβαση στις σημαντικότερες αγορές παγκοσμίως, ώστε, με τον κατάλληλο συνδυασμό, να πετυχαίνετε τη μεγαλύτερη δυνατή διασπορά στη διαχείριση της περιουσίας σας.

Στο Private Banking της Τράπεζας Πειραιώς αναζητούμε συνεχώς επενδυτικές λύσεις που ανταποκρίνονται πλήρως στους επενδυτικούς σας στόχους.

Πράσινο αποτύπωμα στη διαχείριση περιουσίας

Στο Private Banking της Τράπεζας Πειραιώς, οι υπεύθυνες επενδύσεις αποτελούν στρατηγική επιλογή, σύμφωνα με τη δέσμευσή μας σε θέματα βιωσιμότητας, και στοχεύουν στη δημιουργία μιας τραπεζικής εμπειρίας υψηλών απαιτήσεων, που σάς προσθέτει διαρκώς αξία.

Σε παγκόσμιο επίπεδο, η Τράπεζα Πειραιώς είναι μεταξύ των πρώτων τραπεζών που υπέγραψαν το Σύμφωνο των Αρχών Υπεύθυνης Τραπεζικής των Ηνωμένων Εθνών. Πιστοί σε αυτή τη στρατηγική μας δέσμευση, παρέχουμε σε εσάς, τους πελάτες Private Banking, υπηρεσίες και προϊόντα που ανταποκρίνονται στις προσδοκίες σας και, παράλληλα, σας επιτρέπουν να αφήσετε το δικό σας «πράσινο» αποτύπωμα.

Στο πλαίσιο αυτό, δημιουργήσαμε, σε συνεργασία με την Πειραιώς Asset Management ΑΕΔΑK, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο Piraeus Private Banking ESG World Sustainability Balanced Fund, το πρώτο στην Ελλάδα Private Label Environmental, Social and Governance (ESG) Αμοιβαίο Κεφάλαιο, αποδεικνύοντας έμπρακτα την υπευθυνότητά μας σε θέματα περιβάλλοντος, κοινωνίας και εταιρικής διακυβέρνησης.

Το Piraeus Private Banking ESG World Sustainability Balanced Fund επενδύει σε επιχειρήσεις που είναι προετοιμασμένες να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις του μέλλοντος, με ενέργειες που περιλαμβάνουν τη μείωση του κόστους ενέργειας, τη διαχείριση περιβαλλοντικών κινδύνων ή την προσφορά προϊόντων και υπηρεσιών, που συνδράμουν στην επίλυση κοινωνικών και περιβαλλοντικών θεμάτων. Οι εταιρείες που εφαρμόζουν ενεργά τις αρχές βιωσιμότητας, τείνουν να έχουν υψηλότερες αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας, χαμηλότερο κόστος κεφαλαίου, ισχυρότερα οικονομικά στοιχεία και εν δυνάμει μεγαλύτερη αποδοτικότητα κεφαλαίων.

Environmental, Social and Governance Κριτήρια

Οι επενδύσεις του Private Label Environmental, Social and Governance (ESG) Fund κατευθύνονται προς εταιρείες, των οποίων η λειτουργία πληροί τρία βασικά κριτήρια, αναφορικά με το περιβάλλον, την κοινωνία και τη διακυβέρνησή τους.

Το τρίπτυχο του ESG

Περιβάλλον
Τα περιβαλλοντικά κριτήρια εξετάζουν πώς λειτουργεί μια εταιρεία αναφορικά με τη χρήση ενέργειας, τα απόβλητα, τη ρύπανση, την ευαισθησία της για το περιβάλλον και την αντιμετώπιση των ζώων. Επίσης, αξιολογούν τόσο τους περιβαλλοντικούς κινδύνους που μπορούν να επηρεάσουν τα αποτελέσματά της, όσο και τον τρόπο διαχείρισης των κινδύνων αυτών.

Κοινωνία
Τα κοινωνικά κριτήρια εστιάζουν στις επιχειρηματικές σχέσεις της εταιρείας και στο κατά πόσον οι συνεργάτες της κι εκείνη μοιράζονται τον ίδιο κώδικα αξιών. Επιπλέον, εξετάζεται αν μέρος των κερδών της εταιρείας επιστρέφεται στην κοινωνία, αν επιτελεί κοινωνικό έργο, καθώς και αν οι συνθήκες εργασίας των εργαζομένων διασφαλίζουν την ασφάλεια και την καλή υγεία τους.

Διακυβέρνηση
Όσον αφορά στη διακυβέρνηση των εταιρειών στις οποίες επενδύουμε, εξετάζουμε τόσο τη διαφάνεια των λογιστικών μεθόδων στην αποτύπωση μεγεθών, όσο και τον ρόλο των μετόχων στη λήψη σημαντικών αποφάσεων. Ελέγχεται, επίσης, η λήψη μέτρων προς αποφυγή συγκρούσεων συμφερόντων στην επιλογή των μελών των Διοικητικών Συμβουλίων, η εμπλοκή σε παράνομες συμπεριφορές και η χρήση πολιτικών προσώπων, προκειμένου η επιχείρηση να τύχει ευνοϊκής μεταχείρισης από τους θεσμούς.

Piraeus Private Banking ESG World Sustainability Balanced Fund

Τo Piraeus Private Banking ESG World Sustainability Balanced Fund είναι μεικτό, διεθνές και με ευρύ φάσμα επενδύσεων αμοιβαίο κεφάλαιο. Εστιάζει σε μετοχές και ομόλογα εταιρειών, που επικεντρώνονται στη βιώσιμη ανάπτυξη και πληρούν τα τρία βασικά κριτήρια ESG. Παρέχει στους επενδυτές ένα συνδυασμό εισοδημάτων και υπεραξίας, διατηρώντας παγκόσμια διασπορά για περιορισμό του κινδύνου.

Απευθύνεται σε πελάτες με μεσοπρόθεσμο επενδυτικό ορίζοντα και μεσαίο βαθμό ανοχής στον επενδυτικό κίνδυνο, που συνδυάζουν τους οικονομικούς τους στόχους με την προσήλωση σε κοινωνικές, περιβαλλοντικές και ηθικές αρχές.

Βασικά Χαρακτηριστικά Αμοιβαίου Κεφαλαίου

Επενδυτική Κατηγορία : Μικτό Διεθνές

Διαχειριστής: Πειραιώς ΑΕΔΑΚ

Νόμισμα Βάσης: EUR

Διαθέσιμες Κατηγορίες Μεριδίων: EUR (P) Acc, EUR (Ι) Acc

Προφίλ Κινδύνου: Ισορροπημένο

Απόφαση Αριθμός Άδεια Σύστασης 347/08.01.2020 της Ε.Κ.

Η καθαρή αξία του Ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι πιθανό να εμφανίσει υψηλή μεταβλητότητα λόγω της σύνθεσης του χαρτοφυλακίου του.

Το Ενημερωτικό Δελτίο, ο Κανονισμός, η τελευταία Ετήσια και Εξαμηνιαία έκθεση του Α/Κ και οι Βασικές Πληροφορίες για τους επενδυτές είναι διαθέσιμα στην ελληνική γλώσσα μέσω του δικτύου διανομής Private Banking της Τράπεζας Πειραιώς και στην ιστοσελίδα της Πειραιώς Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ. Παρακαλούµε να ανατρέξετε στο έντυπο «Σηµαντικές Σηµειώσεις - Δηλώσεις Αποποίησης Ευθύνης» το οποίο είναι διαθέσιµο στην ιστοσελίδα της Τράπεζας Πειραιώς. Ο ΟΣΕΚΑ δύναται, υπό προϋποθέσεις, να επενδύει άνω του 35% του καθαρού ενεργητικού του σε ομολογίες και μέσα χρηματαγοράς του ίδιου εκδότη που εκδίδονται/είναι εγγυημένα από Δημόσιους Οργανισμούς των Ελλάδας, Γερμανίας, Γαλλίας, Ιταλίας, Ισπανίας, Βελγίου, Ολλανδίας, ΗΠΑ και από τους Ο.Ο.Σ.Α., World Bank, E.I.B., I.M.F., E.B.R.D.,I.B.R.D.,I.F.C., IA.D.B. Af.D.B., As.D.B., E.F.S.F., E.S.M. ή τυχόν άλλη αντίστοιχη αρχή που θα συσταθεί στο μέλλον με συναφή σκοπό.

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ.