Ανοικτό Προσωπικό Δάνειο με Εξασφάλιση Καταθετικού και Επενδυτικού Χαρτοφυλακίου

Ανοικτό Προσωπικό  δάνειο ανάλογα με το ύψος των καταθέσεων ή επενδύσεών σας για την κάλυψη έκτακτων ή επαναλαμβανόμενων προσωπικών και καταναλωτικών αναγκών σας. Έχει χαμηλό κυμαινόμενο επιτόκιο με βάση το επιτόκιο Euribor μηνός.

EΠITOKIO
Κυμαινόμενο
Euribor μηνός
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
αόριστη
ΠΟΣΟ ΔΑΝΕΙΟΥ
από €3.000

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ
  • Άμεση πρόσβαση σε μετρητά
  • Χρηματοδότηση με προνομιακούς όρους χωρίς να ρευστοποιήσετε το καταθετικό / επενδυτικό σας χαρτοφυλάκιο
EΠITOKIO
Κυμαινόμενο
Euribor μηνός
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
αόριστη
ΠΟΣΟ ΔΑΝΕΙΟΥ
από €3.000

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ
  • Άμεση πρόσβαση σε μετρητά
  • Χρηματοδότηση με προνομιακούς όρους χωρίς να ρευστοποιήσετε το καταθετικό / επενδυτικό σας χαρτοφυλάκιο