Πειραιώς b2b Card
Εταιρική Πιστωτική κάρτα κλειστού κυκλώματος

Η Πειραιώς b2b card είναι ένα εργαλείο διαχείρισης συναλλαγών μεταξύ μιας επιχείρησης (Προμηθευτή) και των εταιρικών πελατών της (Αγοραστές), στο πλαίσιο του κυκλώματος εισπράξεως πληρωμών b2b. Πρόκειται για μια εταιρική πιστωτική κάρτα που μπορεί να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά σε επιχειρήσεις – προμηθευτές που έχουν συνάψει συνεργασία b2b με την Τράπεζα Πειραιώς και διαθέτουν epay POS της Τράπεζας Πειραιώς.

ΣΥΝΔΡΟΜΗ
50
ετησίως, ανά εταιρικό πελάτη
150€
εφάπαξ, ανά επιχείρηση
ΕΞΟΦΛΗΣΗ
 • Ελάχιστη μηνιαία καταβολή: 10%
 • Δυνατότητα εξόφλησης πριν τη λήξη του λογαριασμού με ισόποση αποδέσμευση του πιστωτικού ορίου
ΕΤΗΣΙΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ
9,75%
αγορών
ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ

Για τον Προμηθευτή:

 • Εξασφάλιση είσπραξης απαιτήσεων
 • Αύξηση της πιστότητας των πελατών

Για την εταιρία - κάτοχο της κάρτας:

 • Ρευστότητα
 • ευελιξία στην αποπληρωμή
ΣΥΝΔΡΟΜΗ
50
ετησίως, ανά εταιρικό πελάτη
150€
εφάπαξ, ανά επιχείρηση
ΕΞΟΦΛΗΣΗ
 • Ελάχιστη μηνιαία καταβολή: 10%
 • Δυνατότητα εξόφλησης πριν τη λήξη του λογαριασμού με ισόποση αποδέσμευση του πιστωτικού ορίου
ΕΤΗΣΙΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ
9,75%
αγορών
ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ

Για τον Προμηθευτή:

 • Εξασφάλιση είσπραξης απαιτήσεων
 • Αύξηση της πιστότητας των πελατών

Για την εταιρία - κάτοχο της κάρτας:

 • Ρευστότητα
 • ευελιξία στην αποπληρωμή

Πλεονεκτήματα

Για την επιχείρηση - Προμηθευτή

Με τη χρήση των b2b καρτών η επιχείρησή σας επωφελείται από:
 • εξασφάλιση εισπράξεων οφειλών με πίστωση του τραπεζικού σας λογαριασμού
 • εξοικονόμηση χρόνου και πόρων, καθώς η Τράπεζα Πειραιώς παρέχει για λογαριασμό σας τη διαχείριση των αιτημάτων των πελατών σας για πίστωση
 • απελευθέρωση των διαθεσίμων σας προς διαχείριση, καθώς η πίστωση παρέχεται από την Τράπεζα
 • αύξηση της πιστότητας των πελατών σας και ενίσχυση της σχέσης τους με την εταιρεία σας.Για τους εταιρικούς πελάτες- Αγοραστές

 • Βελτίωση των ταμειακών ροών και αύξηση της αγοραστικής τους δύναμης, μέσω άτοκης περιόδου ~20 ημερών από την ημερομηνία χρέωσης της συναλλαγής.
 • ευελιξία στον τρόπο αποπληρωμής, μέσω δυνατότητας:
  • ελάχιστης καταβολής 10% ή ολικής εξόφλησης του συνολικού υπολοίπου του μηνιαίου λογαριασμού έως και 20 ημέρες μετά την έκδοσή του, με αυτόματη χρέωση λογαριασμού της Τράπεζας Πειραιώς
  • πληρωμής νωρίτερα από την ημερομηνία λήξης του λογαριασμού για την εξόφληση μέρους ή του συνόλου του οφειλόμενου ποσού, με ισόποση αποδέσμευση πιστωτικού ορίου.
 • Πολλαπλές επιλογές εξόφλησης του λογαριασμού της κάρτας μέσω winbank * και μέσω των καταστημάτων της Τράπεζας Πειραιώς.
 • Άμεση ενημέρωση μέσω sms / email alerts και παρακολούθηση των συναλλαγών και του διαθέσιμου υπολοίπου της κάρτας μέσω winbank *.

 • * Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η εγγραφή σας στην υπηρεσία winbank της Τράπεζας Πειραιώς.

Που απευθύνεται

Η Πειραιώς b2b card εκδίδεται στους εταιρικούς πελάτες μιας επιχείρησης (Προμηθευτής) που έχει συνάψει συνεργασία b2b με την Τράπεζα Πειραιώς και διαθέτει epay POS της Τράπεζας. Παρέχει τη δυνατότητα πίστωσης για αγορές που πραγματοποιούνται αποκλειστικά στη συγκεκριμένη επιχείρηση.

Το κύκλωμα εισπράξεως πληρωμών b2b προσφέρει εξασφάλιση είσπραξης απαιτήσεων και αξιόπιστη διαχείριση των αιτημάτων πίστωσης των πελατών τους σε επιχειρήσεις - προμηθευτές με:

 • ικανοποιητικό δίκτυο πελατών
 • σταθερές και επαναλαμβανόμενες πωλήσεις
 • Συγκριτικό πλεονέκτημα στον κλάδο δραστηριοποίησής τους.

Χαρακτηριστικά

Η b2b κάρτα παρέχει:

 • δυνατότητα συναλλαγών μόνο στα τερματικά (POS) της επιχείρησης - προμηθευτή που έχει συνάψει συνεργασία b2b με την Τράπεζα Πειραιώς
 • δυνατότητα εκτύπωσης της επωνυμίας της επιχείρησης - προμηθευτή κάτω από το όνομα του κατόχου της στην όψη της κάρτας
 • ευελιξία στην αποπληρωμή της από τον κάτοχό της μέσω της δυνατότητας:
  • Μερική (10% επί του υπολοίπου) ή ολικής εξόφλησης του υπολοίπου του μηνιαίου λογαριασμού, έως και 20 ημέρες μετά την έκδοσή του

  • Πληρωμής νωρίτερα από την ημερομηνία λήξης του λογαριασμού για την εξόφληση μέρους ή του συνόλου του οφειλόμενου ποσού, με αποδέσμευση του πιστωτικού ορίου κατά το ισόποσο της πληρωμής.

Πώς θα την αποκτήσετε

Οδηγίες ενεργοποίησης κυκλώματος εισπράξεων b2b & απόκτησης b2b κάρτας 

Προμηθευτές: Σύναψη b2b συνεργασίας

Για την έναρξη b2b συνεργασίας με την Τράπεζα με σκοπό την παροχή b2b καρτών στους εταιρικούς πελάτες σας, ο νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησής σας θα πρέπει να προσέλθει στο κατάστημα της Τράπεζας Πειραιώς από το οποίο εξυπηρετείστε προκειμένου:

 • να συνάψει πρόταση συνεργασίας για το ‘άνοιγμα΄ b2b σχέσης 
 • να υποβάλει αίτημα για epay POS με δυνατότητα αποδοχής b2b καρτών της Τράπεζας Πειραιώς.

Αγοραστές: Διαδικασία απόκτησης καρτών

Εφόσον ολοκληρωθεί η σύναψη συνεργασίας της επιχείρησής σας με την Τράπεζα Πειραιώς, ενημερώνετε τους εταιρικούς πελάτες σας για τη δυνατότητα εξόφλησης των συναλλαγών τους με τη b2b κάρτα και τους κατευθύνετε να υποβάλλουν αίτηση για τη b2b κάρτα, στο κατάστημα της Τράπεζας Πειραιώς που τους εξυπηρετεί. Στη συνέχεια η Τράπεζα Πειραιώς εξετάζει τη σχετική αίτησή. Εφόσον εγκριθεί, οι πελάτες ενημερώνονται για την παραλαβή της κάρτας τους σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε σε οποιοδήποτε κατάστημα της Τράπεζας Πειραιώς.

Τιμολόγηση

Για την επιχείρησή σας-προμηθευτή

Εφάπαξ προμήθεια ‘ανοίγματος’ νέας b2b σχέσης και προϊόντος κάρτας η οποία ανέρχεται στο ποσό των € 150


Για τους εταιρικούς πελάτες - αγοραστές

Ετήσια συνδρομή: €50 ανά κάρτα
Ετήσιο επιτόκιο αγορών: 9,75% + 0,60% (Εισφ. Ν.128/75)


Αναλυτικές πληροφορίες για την τιμολόγηση παρέχονται στο Τιμολόγιο Προμηθειών