Πρόγραμμα JESSICA

jessica πρόγραμμα Το πρόγραμμα JESSICA (Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas - Κοινή Ευρωπαϊκή υποστήριξη για βιώσιμες επενδύσεις σε αστικές περιοχές) αποτελεί μία πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) και την Τράπεζα Ανάπτυξης του Συμβουλίου της Ευρώπης (CEB). Υποστηρίζει έργα αστικής ανάπλασης μέσω χρηματοοικονομικών εργαλείων.


Η Τράπεζα Πειραιώς έχει αναλάβει τη διαχείριση συνολικά €40εκ περίπου, τα οποία προέρχονται από το Ταμείο Χαρτοφυλακίου JESSICA- Πρόγραμμα Ελλάδας, και προορίζονται για την χρηματοδότηση έργων αστικής ανάπτυξης στις Περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας και Θεσσαλίας. Η Τράπεζα Πειραιώς, ενεργώντας ως Ταμείο Αστικής Ανάπτυξης (TAA) για κάθε μία από τις ανωτέρω Περιφέρειες, προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει φάκελο πρότασης για χρηματοδότηση έργων. Οι προτάσεις μπορούν να υποβληθούν από Επιλέξιμους Φορείς σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κάθε Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος όπως αναφέρονται παρακάτω.