Κριτήρια ένταξης στην Αναπτυξιακή Τραπεζική

Τα βασικά κριτήρια για την αξιολόγηση και υπαγωγή επενδυτικών σχεδίων στην Αναπτυξιακή Τραπεζική εστιάζουν στους τρεις κατωτέρω βασικούς άξονες:

  • Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του φορέα (εμπειρία, οικονομική κατάσταση κ.α.) και την ισχυρή δέσμευσή του για την υλοποίηση της επένδυσης.

  • Τη βιωσιμότητα και τις προοπτικές κερδοφορίας της επένδυσης, με βάση την οικονομοτεχνική ανάλυση του επενδυτικού σχεδίου, τις προοπτικές του κλάδου,

  • Τη συμβολή των επενδυτικών σχεδίων στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της χώρας (αύξηση της απασχόλησης, προστασία του περιβάλλοντος, προώθηση της ανταγωνιστικότητας και γενικότερα στην άμεση και έμμεση βελτίωση της ωφέλειας και του βιοτικού επιπέδου στη χώρα).